• 3457 K - POLYGRAF - OPERÁTOR/KA TLAČE - charakteristika odboru

    • (s odborným výcvikom a s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výuky so zameraním na atletiku, futbal, basketbal a volejbal)


      VRECKOVÉ DO 200 € MESAČNE ! ! !

     (2., 3., 4. ročník)


     Uplatnenie:

     Profesia POLYGRAF - operátor tlače je modernou podobou klasickej polygrafickej profesie tlačiar na polygrafických strojoch. Digitalizácia textových a obrazových dát zasiahla aj samotnú fázu prenosu tlačovej farby na potláčaný materiál. Klasickú ofsetovú tlač pri malonákladovej tlači nahrádzajú digitálne tlačové stroje a k nim patriace produkčné kopírovacie zariadenia. 

     Absolventi nájdu uplatnenie v:

     • tlačiarňach
     • vydavateľstvách
     • redakciách, grafických štúdiách
     • reklamných, PR agentúrach a pod.

      


     Absolvent je schopný:​

     • samostatne vykonávať odborné, technické a technologické činnosti v oblasti polygrafie,
     • je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri príprave a výrobe tlačových a digitálnych médií,
     • je spôsobilý na výkon náročných pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce,
     • získava široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním,
     • je pripravený na výkon odborného pracovníka v predpríprave digitálnych a tlačových médií, vo fáze výroby tlačovín, web stránok, obrazových a textových informácií,
     • je schopný publikovať výsledný produkt v sieti Internet, alebo vo forme tlačoviny.

      

     Práca tlačiara sa zmenila na prácu operátora tlače:

     • Základom prípravy je zvládnutie práce s digitálnymi dátami, ktoré predstavujú rozloženie textov a obrázkov na jednotlivých stranách knihy, brožúry alebo inej tlačoviny.
     • Operátor už nepracuje s tlačovou formou a tlačovou farbou, ale aj  s digitálnymi dátami vo forme dokumentov a s tonerom v kazetách.
     • Operátor prijíma dátové súbory a dokumenty pre tlač náhľadov a tlačových zákaziek spracovávaných digitálnymi tlačovými technológiami z Internetu a prenosných médií s pomocou príslušných počítačových programov.
     • Operátor ovláda prostredníctvom výpočtovej techniky, grafických a riadiacich programov správu dokumentov, správu farieb a postupné vyhotovovanie výtlačkov v digitálnom kopírovacom stroji alebo produkčnom kopírovacom zariadení. Vyhľadáva a spracováva textové a obrazové súbory na serveri a v archíve zákaziek za pomoci príslušných počítačových programov.
     • Absolvent vie využiť svoje vedomosti a zručnosti aj pri veľkoformátovej tlači v oblasti reklamy a propagácie.

      


     ZAHRANIČNÉ STÁŽE ERASMUS+

      

     http://sosholic.edupage.sk/text14/?


     Odborná prax a spolupráca s firmami:

     Firemný časopis SILGANštudenti - tlačiari.pdf

     SILGAN - ŠKOLSKÝ MANUÁL: Silgan_Skolsky_manual_2015.pdf

      

     Naši študenti na odbornom výcviku vo firme SILGAN MP Nove Mesto, a.s. (Nové Mesto nad Váhom)


     Naši študenti na odbornom výcviku vo firme GRAFOBAL, a.s. (Skalica)


     Odborné exkurzie, stáže, súťaže....:

      


     Absolventi získajú: osvedcenie_pre_vysokozdvizne_voziky.pdf

     (cena 30 €)     Úvodné identifikačné údaje:

      
      

     Názov a adresa školy

     Stredná odborná škola Jozefa Čabelku,

     Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč

     Názov školského vzdelávacieho programu

     operátor tlače

     Kód a názov ŠVP

     34 Polygrafia

     Kód a názov študijného odboru

     3457 K operátor tlače

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

      


     Učebný plán študijného odboru Polygraf - operátor/ka tlače:

     Kategórie a názvy

     vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     VšeobecnÉ VZDELÁVANIE

     16

     14

     13

     11

     54

     Jazyk a komunikácia

     6

     6

     8

     8

     28

     slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     3

     3

     12

     prvý cudzí jazyk c) e)

     3

     3

     3

     3

     12

     konverzácia v cudzom jazyku c) e)

     0

     0

     2

     2

     4

     Človek a hodnoty

     1

     1

     0

     0

     2

     etická výchova/náboženská výchova c) g)

     1

     1

     0

     0

     2

     Človek a spoločnosť

     2

     2

     1

     0

     5

     dejepis

     1

     1

     0

     0

     2

     občianska náuka

     1

     1

     1

     0

     3

     Človek a príroda

     3

     1

     0

     0

     4

     chémia

     2

     0

     0

     0

     2

     biológia

     1

     0

     0

     0

     1

     geografia

     0

     1

     0

     0

     1

     Matematika a práca s informáciami

     2

     2

     2

     1

     7

     matematika

     1

     2

     2

     1

     6

     Informatika c) i)

     1

     0

     0

     0

     1

     Zdravie a pohyb

     2

     2

     2

     2

     8

     telesná a športová výchova c) j)

     2

     2

     2

     2

     8

     odborné vzdelávanie

      

     15

      

     19

      

     21

      

     22

      

     78

     Teoretické vzdelávanie

      

     6

      

     5

      

     5

      

     4

      

     20

     polygrafia

     2

     2

     0

     0

     4

     polygrafické materiály

     1

     1

     1

     0

     3

     tlačové procesy

     2

     1

     1

     1

     5

     príprava tlače

     1

     1

     2

     2

     6

     ekonomika

     0

     0

     1

     1

     2

     Praktická príprava

      

     11

      

     14

      

     15

      

     18

      

     58

     grafický dizajn tlačových médií

     2

     2

     1

     1

     6

     aplikovaná informatika c),k)

     0

     0

     0

     3

     3

     administratíva a korešpondencia

     3

     0

     0

     0

     3

     odborný výcvik c), k)

     6

     12

     14

     14

     46

     Spolu

     33

     33

     33

     33

     132

      

     Činnosť

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     Vyučovanie podľa rozpisu

     33

     33

     33

     30

     Kurz pohybových aktivít v prírode (LVVK, plavecký ) n)

     1

     1

     0

     0

     Kurz na ochranu života a zdravia n)

     0

     0

     3dni

     0

     Účelové cvičenia n)

     2 dni

     2dni

     0

     0

     Odborná prax l)

     0

     2

     2

     0

     Odborné exkurzie p)

     3 dni

     3 dni

     1

     0

     Maturitná skúška

     0

     0

     0

     3

     Časová rezerva (opakovanie učiva, a i.)

     5

     3

     3+2 dni

     3

     Spolu týždňov

     40

     40

     40

     36

      

     Poznámky k učebnému plánu:

     a)       Trieda sa delí na skupiny podľa Vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z.z. o stredných školách a o zozname študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

     b)      Vyučujú sa dva cudzie jazyky: jazyk anglický a nemecký.

     c)      Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov v 1. a 2. ročníku. Na vyučovanie sa odporúča vytvárať skupiny najviac s počtom 20 žiakov. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

     d)     V predmete telesná výchova možno vyučovať jednu hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môže byť aj týždenný lyžiarsky výcvikový kurz a plavecký kurz v prvom alebo druhom ročníku.

     e)    Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl v SR je učivo Ochrana života a zdravia. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach a v samostatnom kurze na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Kurz je organizovaný v 3. ročníku.

     f)       Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.

     g)       Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o životné prostredie.

     h)       Výučba v študijnom odbore sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. ročníku 30 týždňov.