• 7649 M - UČITEĽSTVO PRE MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO - charakteristika odboru


    • Uplatnenie:

     V oblasti poskytovania edukačnej práce v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, a to v štátnych i súkromných materských školách, detských jasliach, detských materských centrách, detských integračných centrách, detských kútikoch v obchodno-nákupných centrách, v školských kluboch detí na základných a špeciálnych základných školách, či ako privátny vychovávateľ v rodinách na Slovensku i v zahraničí.


      


     Charakteristika absolventa:

     Absolvent je schopný samostatne vykonávať činnosti a to najmä v oblasti:

     • výchovno-vzdelávacej činnosti zameranej na všestranný rozvoj osobnosti detí predškolského veku (sociálno-emocionálny, intelektuálny a fyzický rozvoj, rozvoj reči, mravného a estetického vedomia, prosociálneho správania, komunikatívnych a tvorivých schopností, pracovných návykov) a na prípravu detí na povinnú školskú dochádzku,
     • plánovania aktivít pre deti počas ich pobytu v materskej škole - rozvíjanie schopností detí rôznymi aktivitami (napr. schopnosti mentálne, jazykové, fyzické, umelecké, hudobné schopnosti atď.), v závislosti od vekovej skupiny detí,
     • organizovania detských hier a iných činností - organizovanie aktivít detí, vrátane jedenia alebo spánku,
     • vedenia predškolských detí k osvojovaniu hygienických návykov,
     • učenia predškolských detí riekanky, básničky, pesničky,
     • riešenia problémov správania sa jednotlivých detí, ich stravovacie návyky a zdravie, atď a úsilie o ich zlepšenie - zabezpečenie bezpečnosti detí,
     • trvalého dohliadania na aktivity detí - starostlivosť o stav detských priestorov a o ich hračky, knihy a iné zariadenia,
     • vedenia pedagogickej a spisovej dokumentácie,
     • prechádzky s deťmi - v spolupráci s ostatnými kolegami.

      


     Talentové skúšky:

     Kritériá: talentove_skusky_ucitelstvo_pre_ms_a_vychovavatelstvo.docx

     Fotogaléria:


     Prax:

     Praktická príprava prebieha v odborných učebniach a na zmluvných pracoviskách.

      

      

      

      

      

      


     Aktivity študentov počas školského roka: 

      
     Metodika výtvarnej výchovy a Výtvarné techniky: 
     Práce študentov:
     Tvorivé dielničky pre deti z MŠ:
     Výtvarné sympózium:
      
     Metodika telesnej výchovy: 
     Škôlkari v našej telocvični:
     Deň matiek v spolupráci s Centrom voľného času:

     Úvodné identifikačné údaje:

      

     Názov a adresa školy

     Stredná odborná škola Jozefa Čabelku,

     Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč

     Názov školského vzdelávacieho programu

     edukácia pre školstvo a voľný čas

     Kód a názov ŠVP

     76 učiteľstvo

     Kód a názov študijného odboru

     7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

      

     Učebný plán študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:

     Kategórie a názvy

     vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

     18

     19

     15

     13

     66

     Jazyk a komunikácia

     9

     9

     10

     10

     38

     slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     3

     3

     12

     prvý cudzí jazyk c) e)

     3

     3

     3

     3

     12

     druhý cudzí jazyk c) e)

     3

     3

     2

     2

     10

     konverzácia v cudzom jazyku c) e)

     0

     0

     2

     2

     4

     Človek a hodnoty

     1

     1

     0

     0

     2

     etická výchova/náboženská výchova c) g)

     1

     1

     0

     0

     2

     Človek a spoločnosť

     2

     2

     1

     0

     5

     dejepis

     1

     1

     0

     0

     2

     občianska náuka

     1

     1

     1

     0

     3

     Človek a príroda

     2

     3

     0

     0

     5

     biológia

     2

     1

     0

     0

     3

     chémia

     0

     1

     0

     0

     1

     geografia

     0

     1

     0

     0

     1

     Matematika a práca s informáciami

     2

     2

     2

     1

     7

     matematika

     1

     2

     2

     1

     6

     Informatika c) i)

     1

     0

     0

     0

     1

     Zdravie a pohyb

     2

     2

     2

     2

     8

     telesná a športová výchova c) k)

     2

     2

     2

     2

     8

     ODBORNÉ VZDELÁVANIE

      

     15

      

     14

      

     18

      

     20

      

     67

     Teoetické vzdelávanie

      

     13

      

     9

      

     9

      

     11

      

     42


     pedagogika

     2

     2

     2

     2

     8

     psychológia a

     2

     2

     2

     2

     8

     špeciálna pedagogika

     2

     1

     0

     0

     3

     biológia a starostlivosť o zdravie

     2

     1

     1

     0

     4

     metodika hudobnej výchovy

     2

     1

     0

     0

     3

     metodika telesnej výchovy

     1

     1

     1

     0

     3

     metodika výtvarnej výchovy

     2

     1

     0

     0

     3

     metodika literárnej a jazykovej výchovy

     0

     0

     2

     2

     4

     metodika rozvíjania matematických predstáv

     0

     0

     1

     0

     1

     tvorivá dramatika

     0

     0

     0

     3

     3

     ekonomika

     0

     0

     0

     2

     2

     Praktická príprava

     2

     5

     9

     9

     25

     hra na hudobný nástroj c)

     2

     2

     0

     0

     4

     aplikovaná informatika c)

     0

     0

     2

     1

     3

     administratíva a korešpondencia c)

     0

     2

     0

     0

     2

     pracovná výchova s metodikou

     0

     0

     0

     2

     2

     výtvarné techniky c)

     0

     1

     2

     1

     4

     kreatívna hudobná výchova

     0

     0

     2

     1

     3

     seminár z odbornej praxe

     0

     0

     0

     1

     1

     prax m)

     0

     0

     3

     3

     6

     spolu

     33

     33

     33

     33

     134

       

     Činnosť

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     Vyučovanie podľa rozpisu

     33

     33

     33

     30

     Kurz pohybových aktivít v prírode (LVVK, plavecký ) o)

     1

     1

     0

     0

     Kurz na ochranu života a zdravia o)

     0

     0

     3dni

     0

     Účelové cvičenia o)

     2 dni

     2dni

     0

     0

     Odborná prax l)

     2

     2

     2

     2

     Odborné exkurzie q)

     3 dni

     3 dni

     1

     0

     Maturitná skúška

     0

     0

     0

     3

     Časová rezerva (opakovanie učiva, a i.)

     5

     5

     3+2 dni

     2

     Spolu týždňov

     40

     40

     40

     36

      

      

     Poznámky k učebnému plánu:

     a)       Trieda sa delí na skupiny podľa Vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z.z. o stredných školách a o zozname študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

     b)       Vyučujú sa dva cudzie jazyky: jazyk anglický a nemecký.

     c)        Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov v 1. a 2. ročníku. Na vyučovanie sa odporúča vytvárať skupiny najviac s počtom 20 žiakov. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

     d)       V predmete telesná výchova možno vyučovať jednu hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môže byť aj týždenný lyžiarsky výcvikový kurz a plavecký kurz v prvom alebo druhom ročníku.

     e)       časťou predmetu prax je odborná súvislá prax, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v druhom, treťom a štvrtom ročníku. Po skončení odbornej praxe v každom ročníku odovzdajú žiaci správu o priebehu praxe.

     f)         Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl v SR je učivo Ochrana života a zdravia. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach a v samostatnom kurze na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Kurz je organizovaný v 3. ročníku.

     g)       Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie. Po skončení exkurzie vypracujú žiaci správu o exkurzii a odovzdajú ju príslušnému učiteľovi.

     h)       Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o životné prostredie.

     i)         Výučba v študijnom odbore sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. ročníku 30 týždňov.