• Sociálno-výchovný pracovník

     • ERASMUS +

     • SOPKY na zahraničnej stáži projektu ERASMUS +

      Tvrdá príprava projektu „Erasmus +“ pedagógmi Strednej odbornej školy J. Čabelku Holíč priniesla svoju úrodu v podobe zahraničnej stáže pre študentov odboru sociálno – výchovný pracovník. Našou destináciou sa stala Česká republika, mesto Havířov.

      Napätie, obavy z nepoznaného sme rozptýlili hneď spoločným bojom za pomoci sprievodkyne o naše miestenky vo vlaku. Upratovacej čate sme pomohli k oddychu zatarasením priechodu do vedľajšieho vagónu batožinami a kozmetickými kufríkmi. Po prestupe v meste Ostrava sme dorazili do cieľa.

      Dva týždne tvrdej práce v Domove pre seniorov Havířov, poznávanie regiónu a atrakcií miest dával predpoklad, že stáž bude zaujímavá a inšpirujúca pre našu mládež.

      Študenti po absolvovaní stáže poznali, čo znamená práca so seniormi v pozícii profesionálnych odborných pracovníkov. Vyskúšali si sociálnu prácu s klientmi rôznych zdravotných hendikepov. Získavali pracovné i sociálne zručnosti v príprave aktivizačných činností v rámci zvolenej terapie (tvorivé dielne) podľa aktuálnych podmienok. Študenti zapájali čo najviac klientov do  pripravenej aktivity, dokázali sprevádzať klienta v priebehu zvolenej aktivizačnej činnosti. Neustále komunikovali s klientom individuálne i v skupine ostatných klientov, vedeli  byť nápomocní potrebám klienta. Naučili sa  posilniť schopnosti a zručnosti klienta, podporiť klientov v ich záujmoch a záľubách. Následne vyhodnotili aktivity, ocenili klientov zariadenia.Oboznamovali sa so zákonnými podmienkami poskytovania pomoci seniorom za hranicami Slovenska.

      Študenti i sprevádzajúci pedagógsi spestrili voľný čas návštevou kultúrnych podujatí, atrakcií Havířova a Ostravy. Zašportovali sme si bowlingom a zasúťažili sme si so seniormi  v kolkoch.

      V posledný rozlúčkový deň sme potešili a uctili si seniorov piesňami, básňami a zahrali sme bábkové divadlo. Spontánne sme uskutočnili zbierku a peniaze sme venovali seniorom zariadenia. 

      Obsah stáže bol prispôsobený študijnému odboru. Projekt podporil spoluprácu so zahraničnými partnermi a prenos nových poznatkov zo zahraničia, umožnil nám zvýšiť úroveň a prestíž školy. Študenti si osvojené zručnosti a nadobudnuté vedomosti v sociálnej práci so seniormi zoberú do následného profesionálneho života.

      Mgr. Igor Černin


      Naša škola sa prihlásila do projektu „Mobilita žiakov a pracovníkov v odbornom vzdelávaní a príprave„ a získala grant z EÚ 45 500 €. Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu praktickej a odbornej prípravy účastníkov a zlepšiť ich uplatnenie na trhu práce (tento projekt reaguje na požiadavky zamestnávateľov v regióne). Projekt bude zatiaľ prebiehať od 01.06.2015 - 01.06.2016, zúčastní sa ho 25 študentov z odborov Sociálno-výchovný pracovník, Ekonomika pôdohospodárstva a Operátor tlače a 3 pedagogickí pracovníci. Prax bude prebiehať v niektorom štáte Európskej únie (1. stáž sa bude konať v Českej republike, v rozpätí dvoch týždňov, 10 pracovných dní). Účastníci zahraničnej praxe budú vyberaní podľa študijných výsledkov a motivačných listov. Všetkým  vybraným budeme želať veľa šťastia a úspechov, aby nadobudnuté vedomosti a zručnosti využili vo svojom ďalšom profesijnom živote.


      PROGRAM:

      Termín: školský rok 2015/2016

      Mesto: Havířov

      Študenti odboru sociálno–výchovný pracovník počas štúdia získavajú veľa teoretických znalostí. Chýba im však dostatok praktických zručností a skúseností. Potrebujú si vyskúšať pracovať v reálnom pracovnom prostredí, využiť tu svoje teoretické znalosti, získať nové poznatky zo zahraničia, vyskúšať si začleniť sa do pracovného tímu, dostať sa do kontaktu so zákazníkom, klientom, vyskúšať si s nimi rokovať, získať prax v odbore, viac sa osamostatniť, zlepšiť úroveň znalosti cudzieho jazyka, aktívne ho používať a získať nové životné skúsenosti. Na základe týchto skutočností Stredná odborná škola J. Čabelku Holíč získala finančné prostriedky v programe Erasmus +.

      Hlavným cieľom projektu je zvýšiť kvalitu praktickej odbornej a jazykovej prípravy budúcich absolventov školy a zvýšiť tak ich uplatniteľnosť na trhu práce v celoeurópskom ponímaní.  Účastníci projektu sa zoznámia s prevádzkou, s organizáciou a metódami práce, získajú pracovné návyky, prehĺbia sociálne kompetencie /správanie sa ku kolegom, klientom, tímová práca a podobne./, získajú zdvorilý a etický spôsob správania, zdokonalia sa v cudzích jazykoch /dôjde k rozšíreniu odbornej i bežnej slovnej zásoby, konverzačných schopností a porozumení/, rozšíria svoju samostatnosť a flexibilitu a posilnia svoju finančnú gramotnosť. Ďalej sa zoznámia s novým kultúrnym prostredím, získajú skúsenosti s pobytom v cudzine  a oboznámia sa s českým jazykom. Tento jazyk je pre väčšinu študentov cudzím jazykom, preto ho príliš nepoznajú. No v budúcnosti  ho môžu potrebovať pri práci pre české organizácie.

      Študenti odboru sociálno-výchovný pracovník disponujú znalosťami z odborných predmetov, ovládajú problematiku sociálnej politiky, disponujú základnými poznatkami v oblasti verejnej správy, majú vedomosti o vybraných skupinách obyvateľstva,  ľudských práv  a práva vzťahujúceho sa k činnostiam sociálno-výchovného pracovníka. Vedia aplikovať naučené vedomosti v praktickej činnosti,  podieľať sa na sociálnom poradenstve a nadviazaní prvého kontaktu,  aktívne pôsobiť v procese integrácie zdravotne postihnutých a sociálne ohrozených jedincov a uplatňovať praktické zručnosti v manipulácií s administratívou, počítačovou a informačnou technikou.

      V rámci projektu chceme tiež využívať ECVET. V spolupráci s partnerom projektu sme vytvorili návrhy funkčných jednotiek výsledkov učenia a spôsob ich overenia. Po vyhodnotení funkčnosti ECVET by sme tieto jednotky výsledkov radi ďalej rozpracovali a využili  pre ďalšiu prax.

      Projekt podporí spoluprácu so zahraničnými partnermi, prenos nových poznatkov zo zahraničia a umožní nám zvýšiť úroveň a prestíž školy. Obsah stáží bude prispôsobený študijnému odboru. Každému účastníkovi stáže bude pripravený pracovný program, ktorý bude prispôsobený jeho potrebám. Pred odchodom na stáž prebehne príprava všetkých účastníkov. Bude sa skladať z kultúrnej prípravy, odbornej prípravy a praktickej prípravy.

      Výsledkom stáže by študent mal byť schopný pripraviť pre klientov aktivizačné činnosti – tvorivé dielne, pripraviť aktivitu, techniku v rámci zvolenej terapie (tvorivé dielne) podľa aktuálnych podmienok. Študent by mal byť schopný zapojiť čo najviac klientov do  pripravenej aktivity, dokázať sprevádzať klienta v priebehu zvolenej aktivizačnej činnosti. Mal by dokázať komunikovať s klientom individuálne i v skupine ostatných klientov, vedieť  byť nápomocný potrebám klienta. Mal by vedieť  posilniť schopnosti a zručnosti klienta, podporiť klientov v ich záujmoch a záľubách. Študent by mal byť schopný uskutočniť vyhodnotenie celej aktivity, oceniť klientov zariadenia.

      Stáž

      Študenti odboru sociálno–výchovný pracovník budú vykonávať stáž v Domove seniorov Havířov, Jaroslava Seiferta 1530/14. Pracovná doba počas praxe bude od 7,00 do 15,30 hodiny.

      Domov seniorov Havířov Stredisko Helios poskytuje dve pobytové sociálne služby, a to:

      A. SLUŽBA DOMOV SO ZVLÁŠTNYM REŽIMOM 

      Poslaním domova so zvláštnym režimom, stredisko HELIOS, je poskytovanie odbornej sociálnej, ošetrovateľskej, zdravotnej a rehabilitačnejstarostlivosti seniorom s nízkou mierou sebestačnosti a pokročilou stratou orientačných a pamäťových schopností. Služba je určená seniorom starším 65 rokov potrebujúcich trvalú pomoc, ktorúnemožno zaistiť v ich domácom prostredí prostredníctvom starajúcej sa osoby, či inej sociálnej služby. Cieľovou skupinou sú seniori starší 65 rokov, ktorí trpia demenciou stredne ťažkého až ťažkého stupňa, Alzheimerovou demenciou, ktorá neumožňuje pobyt v domove pre seniorov.

      B. DOMOV SLUŽBA PRE SENIOROV

      Poslaním domova pre seniorov, stredisko HELIOS, je poskytovanie primeranej podpory či pomoci seniorom starším 65 rokov, ktorí z dôvodu veku, ťaživej sociálnej situácie či nepriaznivého zdravotného stavu potrebujú trvalú pomoc, ktorúnemožno zaistiť v ich domácom prostredí prostredníctvom starajúcej sa osoby či inej sociálnej služby. Cieľovou skupinou sú seniori starší 65 rokov, ktorí z dôvodu veku, ťaživej sociálnej situácie či nepriaznivého zdravotného stavu potrebujú trvalú pomoc, ktorúnemožno zaistiť v ich domácom prostredí prostredníctvom starajúcej sa osoby či inej sociálnej služby.

      Študenti budú zároveň vykonávať stáž aj v stredisku LUNA, ktoré poskytuje pobytové sociálne služby domov pre seniorov.

      Strava

      Raňajky a obed ja zabezpečený v mieste výkonu praxe. Večera v mieste ubytovania.

      Ubytovanie

      Hotel Boršičanka Havířov, U Stromovky 7.

      Poistenie, náklady na cestovanie, strava, ubytovanie a vreckové zabezpečuje škola.

      Cesta na stáž sa uskutoční z mesta Hodonín, Česká republika dopravným prostriedkom – vlak smerom do Ostravy. Z mesta Ostrava opäť vlakom do cieľového mesta stáže Havířov, Česká republika. Ukončenie stáže je návratom do mesta Hodonín, po trase Havířov – Ostrava – Hodonín. Cesty do Hodonína tam i späť je v réžii účastníkov projektu.

      Voľnočasové aktivity

      Národní kulturní památka – areál „Dolní oblast Vítkovice“, Svět techniky – místo, kde je věda hrou, Miniuni, Hradec nad Moravicí – zámok, Polský Těšín, Minigolf, Bowling, Kino, Bazén. Súčasťou voľnočasových aktivít je zaznamenávanie praxe z každého dňa do pracovného denníka.

 • Staňte sa naším fanúšikom