• Novinky

      • Naša kreatívna študentka s darčekmi v skalickej pôrodnici

      • Lenka Chromková, študentka 2.B triedy - odboru logistika, sa vo voľnom čase venuje rôznym kreatívnym činnostiam. Svojimi výrobkami tento týždeň obdarovala skalickú pôrodnicu. O tom, ako vznikol tento nápad, hovorí: „Dostala som sa k tomu náhodou, cez facebook. V skupine, v ktorej som už bola, vznikol nápad upliesť/uháčkovať niečo pre novorodeniatka a v zozname pôrodníc bola aj tá v Skalici. Dovtedy som veľmi neháčkovala, no toto ma motivovalo. Spojila som sa ešte s jednou pani a tá mi čiapočky poslala, nakoľko každú nemocnicu má cca 70km ďaleko. Dali sme dokopy 29 čiapok a 2 dečky a dňa 27. 3. 2019 som ich išla odovzdať. Pôvodne som očakávala len fotky so sestričkami, no boli ochotné ma nechať odfotiť sa s dvoma krásnymi dievčatkami. A dnes sa mi v hlave "splietol" nápad na akciu "Čabelkovci háčkujú", kde by žiaci našej školy, ktorí buď už vedia háčkovať, alebo sa to len chcú naučiť, vyrobili ďalšie výrobky a venovali by sme ich znova, tentoraz v mene našej školy.“

      • Bezbariérový prístup v škole

      • Na základe Výzvy na podávanie žiadostí o financovanie rozvojových projektov „Odstránenie stavebných bariér v školách, ktoré navštevujú žiaci so zdravotným postihnutím 2018“ si škola podala na Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR prostredníctvom Okresného úradu Trnava a TTSK projekt na bezbariérový prístup do školy. Projekt sme získali v hodnote 9 211,- €. Po realizácií verejného obstarávania bol koncom októbra 2018 nainštalovaný stoličkový výťah z prízemia na 1. poschodie.

       Mgr. Viera Haringová

      • Logisti na akademickej pôde MTF STU v Trnave

      • V stredu 20. marca 2019 sa študenti 3.B LOG a 4.A LOG zúčastnili zážitkovej exkurzie Touch & Feel the Science a Schaeffler deň. Navštívili akademickú pôdu Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity so sídlom v Trnave. Pre študentov firma Schaeffler, spol. s r.o. a MTF STU pripravili zaujímavý program s prednáškami a sprievodnými akciami. Program prebiehal prostredníctvom krátkych prednášok na témy budúcnosti – Industry 4.0, Mobility for tomorrow, Digitálne metódy, Automatizácia a mechatronika. Okrem odborných prednášok, ktoré si študenti vypočuli v aule profesora Adamku prebiehal počas celej akcie sprievodný program vo vestibule, v rámci ktorého sa návštevníci mohli zapojiť do rôznych súťaží. Mohli si vyskúšať Xbox Schaeffler formulu E, zažiť simuláciu pracovného pohovoru s HR špecialistkou firmy Schaeffler, spol. s r.o. a získať tak cenné rady, vychutnať si kávu v Coffee corner, vstúpiť do sveta Schaeffler pomocou 3D okuliarov, urobiť si foto do rodinného albumu pri foto stene a odborníci z výskumu a vývoja im priblížili princíp manuálnej prevodovky. Na záver si študenti mali možnosť prezrieť pracoviská MTF STU – Ústav výrobných technológií, Ústav integrovanej bezpečnosti, Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu, Ústav aplikovanej informatiky a mechatroniky, Ústav materiálov, Ústav progresívnych technológií.

      • Biblická olympiáda

      • Dňa 20. 3. 2019 sa v priestoroch Farského  úradu v Holíči konalo dekanátne (okresné) kolo  Biblickej olympiády. Študenti  Strednej odbornej školy J. Čabelku sa rozhodli do tejto olympiády zapojiť, overiť si, ba aj zdokonaliť si svoje znalosti Biblie. Ich snaha sa vyplatila.  Annamária Madunická (4.B), Adrian Vrablic (2.B)  a Ružena Malíková (1.A) sa umiestnili na 1. mieste a pôjdu našu školu reprezentovať aj na diecézne (krajské) kolo do Bratislavy.  Študentom blahoželáme a držíme palce.
       Mgr. Lenka Filúšová

      • Držíme palce našim maturantom!

      • Témy písomnej formy internej časti zo slovenského jazyka a literatúry v školskom roku 2018/2019

       1. Základný zdravotnícky výcvik by mal byť povinný (Diskusný príspevok)

       2. Môj mikrosvet (Umelecký opis miesta, kde žijem)

       3. Je smutné, že obeťami podvodníkov sa stávajú tí najzraniteľnejší (Úvaha)

       4. Ten odkaz prišiel v pravej chvíli (Rozprávanie)

      • Nová odborná učebňa

      • V rámci rekonštrukcie interiérov našej školy – Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku, Holíč bola sprevádzkovaná i nová odborná učebňa pre študijný odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Študentky uvedeného odboru  v učebni vykonávajú odbornú prax zameranú na ich budúce povolanie – učiteľky  predprimárneho vzdelávania, vychovávateľky v ŠKD, opatrovateľky v detských jasliach a pedagogického asistenta na 1.stupni ZŠ.

       Odbornú prax pre budúce učiteľky MŠ vykonávajú študentky 3. ročníka a prebieha 1x do týždňa v doobedňajších hodinách. Je zameraná na všetky vzdelávacie oblasti podľa Školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Odbornú prax pre budúce vychovávateľky ŠKD vykonávajú študentky 4. ročníka a prebieha 1x do týždňa v poobedňajších hodinách. Je zameraná na všetky oblasti výchovy Školského klubu detí.

       Študentky pod vedením kvalifikovaného pedagóga vypracúvajú podrobné prípravy na cielené edukačné aktivity do MŠ a ŠKD. Následne ich pomocou technológií, rôznych metód výchovno- vzdelávacej činnosti  a množstva didaktických, i vlastnoručne vyrobených  pomôcok simulujú v odbornej učebni, ktorá je vybavená na spôsob klasickej  triedy v MŠ, či triedy 1.stupňa ZŠ, v ktorej je zriadený i ŠKD.  Reálne deti konkrétnej vekovej skupiny sú tu „nahradené“  študentkami – spolužiačkami. Okrem odbornej praxe prebieha v tejto učebni i výučba rôznych metodík pre daný odbor, napríklad sa tu vyučuje predmet Metodika rozvíjania matematických predstáv, či Metodika jazykovej a literárnej prípravy. Okrem týchto vyučovacích  predmetov tu prebieha i predmet Tvorivá dramatika, kde sa študentky zdokonaľujú v improvizácii s dejom i bez deja, neverbálnej komunikácii, či dramatizácii a nácviku  divadla s bábkami.

       Študentky uvedeného odboru touto formou praktickej výučby nadväzujú na predchádzajúcu súvislú prax vykonávanú v 1. a 2. ročníku v predškolských zariadeniach, aby sa tak pripravili na ďalšiu súvislú prax v reálnych podmienkach v 3. a 4. ročníku, ktorá je vykonávaná v predškolských a školských zariadeniach v mesiacoch máj a jún príslušného školského roka podľa výberu konkrétnej študentky a miesta jej trvalého pobytu .  Študentky v odbornej učebni v teoretickej i praktickej rovine nadobúdajú vedomosti a zručnosti potrebné na ich neskoršie pôsobenie v praxi v oblasti rozvíjania jemnej a hrubej motoriky, samoobslužných činností  a zdravého životného štýlu u detí, v oblasti rozvíjania komunikačných zručností, matematických predstáv, v oblasti poznávania prírody, spoločnosti, umenia a kultúry vo forme hudobnej, dramatickej, výtvarnej pracovnej výchovy.  

       Študentky študijného odboru: učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo majú takouto formou možnosť zdokonaliť sa vo svojich praktických zručnostiach, schopnostiach a svoje nadobudnuté vedomosti zo všeobecných i odborných predmetov  pretaviť do konkrétnej ,cielenej edukačnej aktivity zameranej na určitú vekovú skupinu detí už v reálnych podmienkach predškolského, či školského zariadenia . Nová odborná učebňa mala celkovo u študentiek našej školy veľmi kladnú odozvu a na výučbu v takto pripravenom prostredí  sa veľmi tešili.

       Touto cestou radi privítame v hore uvedenom  študijnom odbore od nového školského roku  2019/2020 nové, šikovné a zanietené budúce pani  učiteľky v MŠ, vychovávateľky v ŠKD, opatrovateľky detí v detských jasliach, či pedagogické asistentky na ZŠ, pretože zanietených a oddaných ľudí pre tieto ušľachtilé povolania, ktorých poslaním je výchova a vzdelávanie detí nie je nikdy dosť.

       Mgr. Mária Léontine Poturnay

       SOŠ Jozefa Čabelku, Holíč          

      • Hurbanov pamätník

      • Dňa 21.2.2019 prebehlo v školskej knižnici školské kolo Hurbanovho pamätníka. Z trinástich talentovaných recitátorov postúpili do okresného kola v kategórii poézia Terézia Tomišová  - 1. miesto a Erika Dávideková – 2. miesto. V kategórii próza bude našu školu v okresnom kole reprezentovať Alexandra Trnková. Dievčatám blahoželáme a v okresnom kole im želáme veľa šťastia.

        Vyučujúce SJL

      • Takto sme si pred rokom užívali na stáži Erasmus+

      • Erasmus+ (program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport)

       Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu praktickej a odbornej prípravy účastníkov a tak zlepšiť ich uplatnenie na trhu práce. Študenti z odborov logistika - informačné technológie a polygraf - operátor tlače prehĺbili svoje vedomosti a praktické zručnosti v nadnárodnej spoločnosti DHL Express Ostrava a v tlačiarenskej firme FINIDR Český Těšín. Študenti odborov sociálno – výchovný pracovník a učiteľstvo pre MŠ absolvovali prax v zariadení Sociální služby města Havířov a v dvoch materských školách v Havířově. Prax prebiehala v rozpätí dvoch týždňov (10 pracovných dní) a vybraní boli študenti s najlepšími študijnými výsledkami.

  • Staňte sa naším fanúšikom