• 4236 M - EKONOMIKA - charakteristika odboru


    •  Medzi čabelkovcami opäť budúci ekonómi

     V školskom roku 2018/2019 naše rady opäť rozšírili študenti študijného odboru ekonomika pôdohospodárstva.

     Absolventi tohto študijného odboru, ktorý má na našej škole dlhoročnú tradíciu, našli uplatnenie  v rôznych oblastiach na trhu práce. Niektorí išli pracovať hneď po skončení strednej školy, iní až po absolvovaní vysokoškolského štúdia. Možno ich stretnúť nielen v poľnohospodárskych podnikoch, ale i v bankách, poisťovniach, vo výrobných podnikoch, v orgánoch štátnej správy a samosprávy. Odvážnejší sa dali na podnikanie a vybudovali prosperujúce firmy nielen v našom regióne, ale i v rôznych kútoch Slovenska.

     Uvedené skutočnosti sú dôkazom toho, že študijný odbor ekonomika pôdohospodárstva poskytuje kvalitné ekonomické vzdelanie nielen pre zamestnancov pôdohospodárstva, ale všetkých odvetví národného hospodárstva.    

     Tešíme sa na prvákov v školskom roku 2019/2020!                      


     Uplatnenie:

     • v poľnohospodárskych podnikoch,
     • v obchodných organizáciách,
     • v organizáciách poskytujúcich služby,
     • v oblasti samostatného podnikania,
     • v štátnej správe a samospráve (miestnej a regionálnej),
     • v poisťovníctve.

      


     Charakteristika absolventa:

     Absolvent študijného odboru ekonomika pôdohospodárstva je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti poľnohospodárskej výroby, zásobovania a odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva. Získané informácie vie posúdiť, zhodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať absolvent široký rozhľad nielen v odbornej zložke vzdelávania, ale aj všeobecné znalosti. K najdôležitejším požiadavkám na absolventa patria schopnosti samostatne myslieť a pohotovo sa rozhodovať, cieľavedome, rozvážne a mravne konať, aplikovať získané vedomosti v spoločenskej praxi a reagovať na potreby spoločnosti aj z hľadiska noriem Európskej únie, iniciatívne a samostatne riešiť úlohy na pracovisku, pracovať v tíme, získavať a využívať vedecko-technické informácie v pracovnej činnosti a ďalej sa vzdelávať.

     Absolventi získajú schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch – anglickom a nemeckom, riešiť problémové úlohy vznikajúce pri pracovnom zaradení. Budú sa aktívne zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať, budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný profesionálny rast a výkonnosť v práci.

     Po ukončení štúdia získa absolvent doklad o úspešnom vykonaní maturitnej skúšky – maturitné vysvedčenie. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov štvorročných študijných  odborov v rámci denného resp. diaľkového štúdia  na úrovni ISCED 5. 


     Absolvent je schopný amostatne vykonávať činnosti a to najmä v oblasti:

     • ekonomiky (výpočet miezd, kalkulácie cien...),
     • marketingu (tvorba produktu, propagácia),
     • manažmentu (základné funkcie manažmentu, personálny a finančný manažment),
     • účtovníctva (jednoduché a podvojné účtovníctvo na PC),
     • vedenia administratívy (obchodné a zamestnanecké písomnosti),
     • štátna skúška z písania na rýchlosť a presnosť a z administratívy a korešpondencie na počítačoch.

     ZAHRANIČNÉ STÁŽE ERASMUS+

     http://sosholic.edupage.sk/text73/?


     Odborná prax, aktivity....

     Praktická príprava prebieha v odborných učebniach školy a na zmluvných pracoviskách.


     Úvodné identifikačné údaje:

      

     Názov a adresa školy

     Stredná odborná škola Jozefa Čabelku,

     Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč

     Názov školského vzdelávacieho programu

     ekonomika pôdohospodárstva

     Kód a názov ŠVP

     42 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

     Kód a názov študijného odboru

     4236 M ekonomika pôdohospodárstva

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

      

      


     Učebný plán študijného odboru ekonomika pôdohospodárstva:

     KATEGÓRIE A NÁZVY

     VYUČOVACÍCH PREDMETOV

     POČET TÝŽDENNÝCH VYUČOVACÍCH HODÍN V ROČNÍKU

     1.

     2.

     3.

     4.

     SPOLU

     VŠEOBECNOVZDELÁVACIE PREDMETY

     19

     19

     15

     13

     66

     Slovenský jazyk a literatúra 

     3

     3

     3

     3

     12

     Prvý cudzí jazyk  a), b)

     3

     3

     3

     3

     12

     Etická výchova/náboženská výchova a) c)

     1

     1

     -

     -

     2

     Dejepis

     1

     1

     -

     -

     2

     Občianska náuka

     1

     1

     1

     -

     3

     Biológia a)

     2

     2

     -

     -

     4

     Geografia

     -

     1

     -

     -

     1

     Matematika 

     1

     2

     2

     1

     6

     Informatika a)

     2

     -

     -

     -

     2

     Telesná a športová výchova a) d)

     2

     2

     2

     2

     8

     Konverzácia v cudzom jazyku a) b)

     -

     -

     2

     2

     4

     Druhý cudzí jazyk  a) b)

     3

     3

     2

     2

     10

     ODBORNÉ PREDMETY

     14

     14

     19

     20

     67

     TEORETICKÁ PRÍPRAVA

     8

     9

     12

     12

     41

     Ekonomika

     2

     2

     2

     2

     8

     Ekonomika výrobných odvetví e)

     -

     2

     2

     2

     6

     Účtovníctvo a)

     -

     3

     4

     4

     11

     Pôdohospodárstvo

     3

     2

     1

     -

     6

     Technika výroby

     2

     -

     -

     -

     2

     Právna náuka

     -

     -

     -

     2

     2

     Hospodárske výpočty

     1

     -

     -

     -

     1

     Makroekonómia

     -

     -

     -

     2

     2

     Bankovníctvo

     -

     -

     1

     -

     1

     Dopravná výchova

     -

     -

     2

     -

     2

     PRAKTICKÁ PRÍPRAVA

     6

     5

     7

     8

     26

     Ekonomické cvičenia v cvičnej firme a) e)

     -

     -

     1

     2

     3

     Aplikovaná informatika a)

     -

     2

     2

     1

     5

     Aplikované pôdohospodárstvo

     3

     -

     -

     -

     3

     Administratíva a korešpondencia a)

     3

     2

     2

     2

     9

     Aplikované účtovníctvo a) e)

     -

     1

     1

     2

     4

     Ekonomické cvičenie a)

     -

     -

     1

     1

     2

     Spolu

     33

     33

     34

     33

     132

     Nepovinné predmety 

      

      

      

      

      

     Športové hry

     2

     2

     2

     2

     8

     Využitie týždňov

     Činnosť

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     Vyučovanie podľa rozpisu i) j)

     33

     33

     33

     30

     Kurz pohybových aktivít v prírode (LVVK, plavecký)

     1

     1

     -

     -

     Kurz na ochranu života a zdravia g)

     -

     -

     1

     -

     Účelové cvičenia g)

     1

     1

     -

     -

     Odborná prax f)

     -

     2

     2

     -

     Odborné exkurzie h)

     1

     1

     1

     -

     Maturitná skúška

     -

     -

     -

     3

     Časová rezerva (opakovanie učiva, a i.)

     3

     2

     3

     4

     Spolu týždňov

     40

     40

     40

     37

      

     Poznámky k učebnému plánu:

     a)       Trieda sa delí na skupiny podľa Vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z.z. o stredných školách a o zozname študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

     b)       Vyučujú sa dva cudzie jazyky: jazyk anglický a nemecký.

     c)        Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov v 1. a 2. ročníku. Na vyučovanie sa odporúča vytvárať skupiny najviac s počtom 20 žiakov. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

     d)       V predmete telesná výchova možno vyučovať jednu hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môže byť aj týždenný lyžiarsky výcvikový kurz a plavecký kurz v prvom alebo druhom ročníku.

     e)       Predmet možno spájať do viachodinových celkov.

     f)         Známka z odbornej praxe sa započíta v 2. ročníku do predmetu ekonomika, v 3. ročníku do predmetu ekonomické cvičenie.

     g)       Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl v SR je učivo Ochrana života a zdravia. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach a v samostatnom kurze na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Kurz je organizovaný v 3. ročníku.

     h)       Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.

     i)         Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o životné prostredie.

     j)         Výučba v študijnom odbore sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. ročníku 30 týždňov.