• 7649 N učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo - dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium - externé

    • Uplatnenie: v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v štátnych i súkromných škôlkach, detských jasliach, rôznych detských centrách, v školských kluboch na základných a špeciálnych školách, či ako privátny vychovávateľ v rodinách na Slovensku i v zahraničí.
      
     Absolvent je schopný:
     - vykonávať výchovno-vzdelávaciu činnosť zameranú na všestranný rozvoj osobnosti dieťaťa predškolského veku a na prípravu detí na povinnú školskú dochádzku,
     - organizovať aktivity, hry a iné činnosti (vrátane jedenia a spánku) pre deti v materskej škole,
     - rozvíjať schopnosti dieťaťa v závislosti od vekovej skupiny detí,
     - riešiť problémy správania sa jednotlivých detí, ich stravovacie návyky, zdravie,
     - viesť pedagogickú a spisovú dokumentáciu.