• Ekonomika pôdohospodárstva

     • 4236 M Ekonomika pôdohospodárstva

     • Ak sa chceš uplatniť v povolaniach zameraných na výkon ekonomických, obchodno-podnikateľských a administratívnych činností ako radový zamestnanec, manažér strednej úrovne alebo samostatný podnikateľ na spoločnom celoeurópskom trhu práce alebo chceš kvalitnú prípravu pre štúdium na vysokej škole, tento odbor je pre teba.
      • Čo sa naučíš

      • V tomto odbore si na teoretických hodinách osvojíš základy ekonomiky, účtovníctva, tovaroznalectva, manažmentu, marketingu, práva, základy pôdohospodárstva. 

      • Akú získaš prax

      • Na teoretické vedomosti nadviažeš na praktických hodinách administratívy a korešpondencie, ekonomických cvičení či cvičení v cvičnej firme. V cvičnej firme si založíš svoju fiktívnu firmu. Oboznámiš sa tu s činnosťami, ktoré súvisia so založením firmy, s oddeleniami bežného podniku – personálne, ekonomické, marketing, sekretariát... Práca v cvičnej firme zlepší tvoje zručnosti, schopnosť pracovať v tíme, schopnosť komunikovať, schopnosť tvorivo riešiť problémy, rozhodovať, robiť závery, kriticky a samostatne myslieť, pracovať v tíme, zbaví ťa strachu z podnikania a reálneho pracovného života. Základy účtovníctva si overíš v programe ALFA a OMEGA. Ak v ňom úspešne zmaturuješ, získaš certifikát. Od 2. ročníka absolvuješ blokovú prax na zmluvných pracoviskách.

      • Kde sa môžeš uplatniť

      • Môžeš nájsť uplatnenie v povolaniach: ekonóm, mzdový referent, účtovník, obchodný zástupca, referent v štátnej správe, bankový a poisťovací pracovník, administratívny pracovník, asistent, organizačný pracovník, personalista, pracovník marketingu, obchodný referent či živnostník. Po vykonaní maturitnej skúšky si schopný pokračovať v štúdiu na vysokej škole na ekonomických, právnických, masmediálnych, filozofických či pedagogických fakultách.

      • Čo získaš ako absolvent

      • Po úspešnej maturite získaš maturitné vysvedčenie a kvalifikáciu pre prácu v ekonomickej oblasti.


    •  

     Učebný plán študijného odboru ekonomika pôdohospodárstva:

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
     1. 2. 3. 4. Spolu
     VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 21 19 15 13 68
     Jazyk a komunikácia  9 9 10 10 38
     slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12
     prvý cudzí jazyk 3 3 3 3 12
     druhý cudzí jazyk 3 3 2 2 10
     konverzácia v cudzom jazyku 0 0 2 2 4
     Človek a hodnoty 1 1 0 0 2
     etická výchova/náboženská výchova 1 1 0 0 2
     Človek a spoločnosť 2 2 1 0 5
     dejepis 1 1 0 0 2
     občianska náuka 1 1 1 0 3
     Človek a príroda 4 3 0 0 7
     biológia  2 1 0 0 3
     chémia 2 1 0 0 1
     geografia  0 1 0 0 1
     Matematika a práca s informáciami  3 2 2 1 8
     matematika 2 2 2 1 6
     Informatika 1 0 0 0 1
     Zdravie a pohyb  2 2 2 2 8
     telesná a športová výchova 2 2 2 2 8
     ODBORNÉ VZDELÁVANIE 12 14 18 20 64
     Teoretické vzdelávanie  6 9 11 12 38
     ekonomika  2 2 2 2 8
     ekonomika výrobných odvetví  0 2 2 2 6
     účtovníctvo 0 3 4 4 11
     pôdohospodárstvo 3 2 0 0 5
     právna náuka 0 0 0 2 2
     makroekonómia 0 0 0 2 2
     bankovníctvo 0 0 1 0 1
     doprava a manipulácia  0 0 2 0 2
     tovaroznalectvo  1 0 0 0 1
     Praktická príprava 6 5 7 8 26
     cvičná firma 0 0 1 2 3
     aplikovaná informatika 0 2 1 1 4
     aplikované pôdohospodárstvo  2 0 0 0 2
     administratíva a korešpondencia  3 2 2 2 9
     aplikované účtovníctvo 0 1 2 2 5
     ekonomické cvičenia 0 0 1 1 2
     hospodárske výpočty 1 0 0 0 1
     Spolu 33 33 33 33 132
 • Staňte sa naším fanúšikom