• História školy

     • Pokročilá vekom, no mladá duchom...taká je naša škola, Spojená škola, organizačná zložka SOŠT Jozefa Čabelku.

             Od 1.9. vznikla SPOJENÁ ŠKOLA spojením doterajších 2 samostatných škôl - SOŠT Jozefa Čabelku, Bernolákova 383/10, Holíč a SOŠDaS, Námestie sv. Martina, Holíč.

              Už len 3 roky jej chýbajú k 100. Duchom však zostáva stále mladá. Každoročne v septembri sa jej priestory  zaplnia mladými ľuďmi, ktorí v jej žilách rozprúdia život. Už toľký krát....už 97 rokov. Triedy a chodby sú plné ruchu, smiechu, kriku. Neustály pohyb, vzájomné spoznávanie sa, opakovanie učiva pred písomkou... Spomínate si aj vy na strednú školu? Na tú našu spomínajú tisíce. Nielenže je dlhodobou súčasťou života v Holíči, ale aj súčasťou života mnohých z vás. A hoci je v pokročilom veku, vyzerá stále dobre. Priestory  a učebne sa modernizujú -  najnovšie bezbariérový vstup. Taktiež vonkajšok budovy prechádza postupnou rekonštrukciou – v súčasnosti nová strecha a fasáda na starej časti budovy. Cieľ školy však zostáva nezmenený-  vzdelávať a vychovávať. Stredná odborná škola Jozefa Čabelku si za desiatky rokov  vybudovala imidž náročnej strednej školy. Do praxe i do ďalšieho štúdia zodpovedne pripravila tisíce absolventov. Kvalifikovaný pedagogický zbor zabezpečuje štúdium v perspektívnych odboroch logistika, operátor tlače, operátor kožiarskej výroby,  sociálno–výchovný pracovník, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a v študijnom odbore, ktorý funguje už od roku 1973 ekonomika pôdohospodárstva. Len vzdelávanie mladým ľuďom nestačí. Sú plní zvedavosti a majú veľa životnej energie. Preto sa popri klasickom vyučovacom procese organizuje veľa spoločných akcií. Športové turnaje, lyžiarske kurzy, návštevy divadla, múzeí, veľtrhov, exkurzie na Slovensku i v zahraničí, zaujímavé prednášky, besedy, cyklovýlety, koncoročné výlety, zahraničné stáže v projektoch Erasmus+ a veľa ďalších. Ako dobrovoľníkov môžete našich žiakov stretnúť na rôznych podujatiach organizovaných mestom Holíč, Centrom voľného času, Mestskou knižnicou. So svojimi vyučujúcimi pripravujú programy a podujatia pre materské a základné školy, domovy dôchodcov i širokú verejnosť. Každý žiak tu má vytvorený priestor rozvíjať svoje záujmy a realizovať svoje nápady.
            Stredná poľnohospodárska technická škola, Roľníckozeleninárska škola, Štátna hospodárska škola, Štátna jednoročná hospodárska škola....Zmien v histórii tejto holíčskej školy bolo mnoho. Od názvu až po zameranie študijných odborov. Ale stojí tu a funguje už od 26.11.1923. Za jej existenciu a dnešné úspešné  fungovanie patrí vďaka mnohým osobnostiam Ing. Pavlovi Škápikovi, Ing. Jánovi Šmehylovi, Ing. Richardovi Polákovi, Ing. Stanislavovi Kubíčkovi a súčasnému riaditeľovi Ing. Jozefovi Pavlíkovi. Aj vďaka ich úsiliu a práci môžeme povedať, že Stredná odborná škola Jozefa Čabelku  je školou s výsledkami a školou s budúcnosťou. 

 • Staňte sa naším fanúšikom