• Sociálno-výchovný pracovník

     • 7661 M - Sociálno-výchovný pracovník

     • Máš pocit, že tvojím poslaním je pomáhať ľuďom a chceš sa v budúcnosti tomuto poslaniu venovať na profesionálnej úrovni? Potom práve rozhodnutie študovať v odbore sociálno-výchocný pracovník je tým správnym.
      • Čo sa naučíš

      • Osvojíš si vedomosti a zručnosti, aby si dokázal úspešne pracovať s prijímateľmi sociálnych služieb a inštitúciami v oblasti poskytovania sociálnych služieb a rovnako v oblasti výchovy. Naučíš sa ako správne vykonávať činnosť, ktorá smeruje k zlepšeniu vzájomného prispôsobovania sa jednotlivcov a sociálneho prostredia, v ktorom žijú. Získaš všetko potrebné, aby si sa stal sprievodcom pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v rôznych krízových životných situáciách a poskytol im najkomplexnejšie riešenie ich problémov.

      • Akú získaš prax

      • Odbornou praxou v daných zariadeniach, či inštitúciách získaš konkrétne praktické vedomosti, zručnosti a skúsenosti k vykonávaniu tohto povolania. Prax je organizovaná v sociálno-výchovných zariadeniach ako sú:

       Centrum pre deti a rodiny Holíč,
       Centrum pre deti a rodiny Skalica,
       Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Holíči /zazmluvnená spolupráca/,
       Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj,
       Senior Dom Terézia Holíč, 
       Azylový dom Emauzy v Holíči,
       Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica
       Centrách voľného času Holíč,
       Centrum voľného času Beťárik Šaštín – Stráže,
       Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Skalica.

       Študenti sa v rámci tohto študijného odboru počas roka zapájajú do rôznych tvorivých aktivít ako sú napr. tvorivé dielničky pre deti z materských škôl ako aj pre seniorov, prezentujú pripravené divadelné predstavenia v zariadeniach sociálnych služieb a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Vo vianočnom období organizujú charitatívne zbierky a vystúpenia pre deti z centier pre deti a rodiny, azylového domu, či vianočné programy pre seniorov. Počas celého školského roka sa zúčastňujú rôznych odborných prednášok, stretnutí s odborníkmi zo sociálnej oblasti, sú účastníkmi kurzu prvej pomoci poskytovaným Slovenským červeným krížom.
        

      • Kde sa môžeš uplatniť

      • Konkrétne pracovné uplatnenie nájdeš v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, azylových domoch, krízových centrách, reedukačných centrách, v centrách pre deti a rodiny (napríklad pracovná pozícia Inštruktor sociálnej rehabilitácie). Po skončení štúdia môžeš tiež pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu v odboroch najmä humanitného zamerania.. 

      • Čo získaš ako absolvent

      • Absolvent štvorročného študijného odboru sociálno-výchovný pracovník po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou má úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3 A a získava kvalifikáciu pre prácu v sociálno-výchovnej oblasti.


    •  

     Učebný plán študijného odboru sociálno-výchovný pracovník:

 • Staňte sa naším fanúšikom