• Sociálno-výchovný pracovník

     • 7661 M - Sociálno-výchovný pracovník

     • Máš pocit, že tvojím poslaním je pomáhať ľuďom a chceš sa v budúcnosti tomuto poslaniu venovať na profesionálnej úrovni? Potom práve rozhodnutie študovať v odbore sociálno-výchovný pracovník je tým správnym.
    • V súvislosti s koronakrízou sa do prvej línie a krízovej infraštruktúry dostali aj sociálni pracovníci. Svojim nasadením pracujú pre klienta a s klientom a rovnako ako ostatné pomáhajúce profesie sa dostávajú do ohrozenia svojich životov. Či ide o pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb, tých, ktorí pôsobia v teréne alebo tých, ktorí pracujú v zdravotníctve. Rovnako dôležitý je poradenský sektor, ktorého služby sú v dnešnej dobe niekoľkonásobne viac žiadané a poskytované cez telekomunikačné prostriedky a riešia následky doby v súvislosti s Covid - 19, v ktorej narástol počet týraní, stavov úzkosti, osamelosti, beznádeje. Cieľom sociálnej práce je človek, jeho osobnosť, jeho nepriaznivá životná situácia. Sociálni pracovníci sú tu pre každého človeka, pripravení pomôcť svojou profesiou na odbornej úrovni.

      • Čo sa naučíš

      • Osvojíš si vedomosti a zručnosti, aby si dokázal úspešne pracovať s prijímateľmi sociálnych služieb a inštitúciami v oblasti poskytovania sociálnych služieb a rovnako v oblasti výchovy. Naučíš sa ako správne vykonávať činnosť, ktorá smeruje k zlepšeniu vzájomného prispôsobovania sa jednotlivcov a sociálneho prostredia, v ktorom žijú. Získaš všetko potrebné, aby si sa stal sprievodcom pre ľudí, ktorí sa nachádzajú v rôznych krízových životných situáciách a poskytol im najkomplexnejšie riešenie ich problémov.

      • Akú získaš prax

      • Odbornou praxou v daných zariadeniach, či inštitúciách získaš konkrétne praktické vedomosti, zručnosti a skúsenosti k vykonávaniu tohto povolania. Prax je organizovaná v sociálno-výchovných zariadeniach ako sú:

       Centrum pre deti a rodiny Holíč,
       Centrum pre deti a rodiny Skalica,
       Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Holíči /zazmluvnená spolupráca/,
       Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj,
       Senior Dom Terézia Holíč, 
       Azylový dom Emauzy v Holíči,
       Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica
       Centrách voľného času Holíč,
       Centrum voľného času Beťárik Šaštín – Stráže,
       Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Skalica.

       Študenti sa v rámci tohto študijného odboru počas roka zapájajú do rôznych tvorivých aktivít ako sú napr. tvorivé dielničky pre deti z materských škôl ako aj pre seniorov, prezentujú pripravené divadelné predstavenia v zariadeniach sociálnych služieb a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Vo vianočnom období organizujú charitatívne zbierky a vystúpenia pre deti z centier pre deti a rodiny, azylového domu, či vianočné programy pre seniorov. Počas celého školského roka sa zúčastňujú rôznych odborných prednášok, stretnutí s odborníkmi zo sociálnej oblasti, sú účastníkmi kurzu prvej pomoci poskytovaným Slovenským červeným krížom.
        

      • Kde sa môžeš uplatniť

      • Konkrétne pracovné uplatnenie nájdeš v domovoch sociálnych služieb, domovoch dôchodcov, azylových domoch, krízových centrách, reedukačných centrách, v centrách pre deti a rodiny (napríklad pracovná pozícia Inštruktor sociálnej rehabilitácie). Po skončení štúdia môžeš tiež pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu v odboroch najmä humanitného zamerania.. 

      • Čo získaš ako absolvent

      • Absolvent štvorročného študijného odboru sociálno-výchovný pracovník po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou má úplné stredné odborné vzdelanie ISCED 3 A a získava kvalifikáciu pre prácu v sociálno-výchovnej oblasti.


    •  

     Učebný plán študijného odboru sociálno-výchovný pracovník:

     Kategórie a názvy  vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
     1. 2. 3. 4. Spolu
     VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE  14 14 15 11 54
     slovenský jazyk a literatúra 3 4 3 3 13
     prvý cudzí jazyk 3 3 3 3 12
     konverzácia v cudzom jazyku 0 0 2 2 4
     etická výchova/náboženská výchova 1 1 0 0 2
     dejepis  0 0 2 0 2
     občianska náuka 1 1 1 0 3
     biológia  2 0 0 0 2
     geografia  0 1 0 0 1
     matematika 1 2 2 1 6
     Informatika 1 0 0 0 1
     telesná a športová výchova 2 2 2 2 8
     ODORNÉ VZDELÁVANIE  19 19 18 22 78
     Teoretické vzdelávanie 12 8 8 12 40
     pedagogika  2 1 0 0 3
     všeobecná psychológia  2 0 0 0 2
     vývinová psychológia 0 2 0 0 2
     sociálna psychológia 0 0 1 0 1
     patopsychológia  0 0 0 1 1
     špeciálna pedagogika 2 1 0 0 3
     sociálna pedagogika 0 0 2 3 5
     sociálno-právna ochrana 0 0 2 2 4
     sociológia  2 2 0 0 4
     metódy sociálnej práce  0 1 2 2 5
     biológia a starostlivosť o zdravie   2 1 1 0 4
     metodika edukačných činností 1 0 0 0 1
     právna náuka  0 0 0 2 2
     man. a marketing v sociálnej práci 0 0 0 2 2
     sociálna práca 1 0 0 0 1
     Praktická príprava 7 11 10 10 38
     administratíva a korešpondencia 2 1 0 0 3
     aplikovaná informatika 0 0 0 2 2
     tvorivá dramatika  0 0 2 0 2
     výtvarné techniky a ručné práce 0 2 2 0 4
     sociálno-psychologický výcvik 2 0 0 0 2
     rozvoj komunikačných schopností 0 2 0 0 2
     cvičenia z ekonomiky  0 0 0 2 2
     odborná prax 3 6 6 6 21
     Spolu 33 33 33 33 132
 • Staňte sa naším fanúšikom