• Realizácia projektu
      • Školský rok 2022/2023

      • V tomto školskom roku sme zrealizovali až dva projekty. Pôvodne sa mal jeden projekt uskutočniť v máji predchádzajúceho školského roka,  ale z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácii - Covid bol presunutý až na september.
       Jedným z cieľov programu Erasmus+ je podporovať zahraničné stáže (napr. v podnikoch, spoločnostiach a iných organizáciách) žiakov  v krajinách zúčastnených sa programu. Vďaka stáži v zahraničí v rámci programu Erasmus+ si môžu žiaci zlepšiť okrem svojich odborných vedomostí aj svoje komunikačné, jazykové a medzikultúrne zručnosti, získať sociálne zručnosti, ktoré si zamestnávatelia vysoko cenia, alebo sa lepšie pripraviť na profesijnú kariéru v danom odbore, prípadne vlastné podnikanie v danom odbore.
       Prvý turnus absolvovali žiaci v dňoch 4. - 17. septembra 2022.  27 študentov  Spojenej školy v Holíči sa v sprievode ich pedagógov zúčastnilo odbornej stáže Erasmus+  v hlavnom meste Českej republiky, v Prahe. Do projektu boli zapojené 4 odbory.
       Študenti odboru polygraf – operátor tlače praxovali v najväčšej tlačiarni v Českej republike Svoboda Press s.r.o., ktorá sa viac ako 60 rokov špecializuje na vysokonákladovú rotačnú ofsetovú tlač. Študentky odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo získavali praktické skúsenosti v Základnej a Materskej škole v mestskej časti Praha 4- Michle. Zaujímavú prax mali aj študenti odboru ekonomika, ktorí spoznali život na farme Jezdecká stáj Kosoř. Starali sa o zvieratá, pomáhali v stajniach a mohli si vyskúšať aj jazdu na koni. Študenti odboru sociálno- výchovný pracovník si mohli svoje teoretické vedomosti overiť v Dome seniorov Michle a Třebešín, kde sa starali s láskou a úctou o seniorov.
       Druhý turnus sme realizovali 3.  - 14. októbra.
       Žiaci tretieho ročníka Logistika absolvovali stáž v spoločnosti DPD group v Prahe. Spoločnosť DPDgroup je súčasťou medzinárodnej skupiny DPDgroup, ktorá umožňuje doručovať zásielky do celého sveta.
       Žiaci počas trvania stáže absolvovali program na pražských pracoviskách spoločnosti a to buď v priestoroch riaditeľstva v Prahe v mestskej časti Vinohrady, alebo na centrále v Modleticích-Říčany u Prahy.
       Počas stáže získali študenti odborné a praktické skúsenosti, vyskúšali si prácu na rôznych pracoviskách, zoznámili sa s informačnými systémami a  naučili sa byť zodpovednými a spoľahlivými zamestnancami.
       Po práci zažili aj veľa zábavy. Vo voľnom čase navštívili historické centrum Prahy, múzeá, ZOO, Vyšehrad, zabavili sa v kine a pozreli si aj vynikajúci muzikál Kleopatra. Po 2 týždňoch sa všetci vracali domov s kopou nových zážitkov, skúseností a priateľov. Veru, nikto neľutoval, každý by si túto skúsenosť rád zopakoval. Pozri si naše fotky!

       Mgr. Viera Psotová

      • Školský rok 2020/2021

      • ERASMUS+ sa presúva na jar 2021

             Žijeme neľahkú dobu, ktorá okrem iného zabránila aj vybraným študentom SOŠT Jozefa Čabelku v Holíči  zúčastniť sa na európskom projekte mobility ERASMUS+ . Do tohto projektu sa naša škola úspešne zapojila už po štvrtý krát a opäť sme tak dali príležitosť 27 študentom zdokonaliť svoje praktické zručnosti na stážach v susednej Českej republike. Pevne veríme v to, že grand vo výške 47 610,- €  bude využitý v plnej výške v náhradnom termíne v období február a apríl 2021. Vtedy už, dúfajme, naši študenti z 3 študijných odborov a ich sprevádzajúci pedagógovia budú mať konečne možnosť vycestovať na dohodnuté pracoviská . Osobne a podrobne sa tak budú mať LOGISTI možnosť oboznámiť so železničnou dopravou a jej stúpajúcim významom v oblasti logistiky vo firme CD Cargo, a.s. Česká Třebová a obohatiť svoje teoretické skúsenosti aj u popredného poskytovateľa logistických služieb Geis CZ, s.r.o. Aj OPERÁTORI TLAČE sa  už po štvrtý krát stanú súčasťou kolektívu firmy FINIDR, s.r.o. v Českom Tešíne, jednej z najmodernejších tlačiarní v Európe. Deväť študentiek  odboru  UČITEĽSTVO PRE MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO si  vyskúša edukačné činnosti v rámci environmentálnej výchovy a ochrany zdravia v materských školách v Paskove a Řepišti. Svoje zručnosti získané v materských školách na Slovensku a v Českej  republike tak  budú mať možnosť  konfrontovať so znalosťami získanými počas štúdia na našej škole.  
            Pevne veríme, že sa nám tento úspešný projekt podarí doviesť do šťastného konca a že epidemiologocká situácia u nás aj v susednej Českej republike sa bude priaznivo vyvíjať, aby naši študenti mohli absolvovať všetky naplánované aktivity a pozitívne tak motivovať svojich súčasných, ale aj budúcich  spolužiakov. 

       Mgr. Lukáčiová
        

      • PROJEKT ERASMUS+ V PLNOM PRÚDE

      • Európsky projekt mobility ERASMUS+ sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii musel presunúť na jar 2021. Napriek tomu sme 27 vybraným študentom odborov logistika -  informačné technológie, polygraf - operátor tlače a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktorí sa do projektu zapojili, určite urobili aj v tejto neľahkej dobe radosť. 
       Študentov a ich zákonných zástupcov sme si 20.11.2020 pri dodržaní všetkých nariadených protiepidemiologických opatrení pozvali na pôdu SOŠT Jozefa Čabelku, aby sme im mohli odovzdať balíček plný praktických darčekov. Okrem balíčka študentov veľmi potešila aj finančná hotovosť určená na osobnú spotrebu počas stáže.
       Projekt ERASMUS+ je vynikajúca príležitosť prepojiť teoretické vedomosti získané v škole s praxou v špičkových podnikoch v zahraničí. Je to ale aj nová skúsenosť plná neopakovateľných zážitkov, kopa zábavy, nových priateľov a dobrej nálady. Tak verme, že sa obmedzenia vo februári alebo apríli uvoľnia a my budeme môcť vyraziť smer Česká republika.
       Mgr. Psotová
        

      • Školský rok 2019/2020

      • Stalo sa tradíciou, že naša škola sa pravidelne zúčastňuje projektu Erasmus+.  I tento rok sme v rámci projektu získali 38 060€. Študenti v termíne od 13. do 26. októbra 2019 dostali príležitosť  zdokonaliť svoje praktické zručnosti na stážach v Českej republike. Deväť študentov odboru logistika sa podrobne oboznámilo so železničnou dopravou a jej stúpajúcim významom v oblasti logistiky vo firme CD Cargo, a. s. Česká Třebová. Vyskúšali si spôsoby riadenia dopravy a podmienky prepravy jednotlivých komodít. Piati naši tlačiari  sa stali súčasťou kolektívu firmy Finidr, s. r. o. Český Těšín - jednej z najmodernejších tlačiarní v Európe. Osem študentiek  odboru  učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo si, okrem iného, vyskúšalo edukačné činnosti v rámci environmentálnej výchovy v materských školách v Paskove a Řepišti. Mali možnosť konfrontovať zručnosti získané v materských školách na Slovensku a v Českej  republikeelit. 

      • Školský rok 2017/2018

      • Naša škola podala vo februári 2016 prihlášku do programu Erasmus+. Po úspešnom schválení projektu "Na prax do zahraničia" sme získali finančný grant vo výške 40 146 eur. Študenti našej školy sa od júna 2017 do mája 2018 v dvoch turnusoch zúčastnili zahraničnej praxe.
       Cieľom projektu  je zvýšiť kvalitu praktickej a odbornej prípravy účastníkov a tak zlepšiť ich uplatnenie na trhu práce. Študenti z odborov logistika - informačné technológie a polygraf - operátor tlače prehĺbili svoje vedomosti a praktické zručnosti v nadnárodnej spoločnosti DHL Express Ostrava a v tlačiarenskej firme FINIDR Český Tešín. Študenti  odborov sociálno – výchovný pracovník a  učiteľstvo pre MŠ  absolvovali prax v zariadení Sociální služby města Havířov a  v dvoch materských školách v Havířově. Prax prebiehala v rozpätí dvoch týždňov (10 pracovných dní) a vybraní boli študenti s najlepšími študijnými výsledkami.

      • Školský rok 2015/2016

      • Aj v tomto roku sa študenti Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku zúčastnili na projekte Erasmus+.

 • Staňte sa naším fanúšikom