• Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     • 7649 M - Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     • Ak si tvorivý človek, ktorý rád trávi voľný čas s deťmi a rád im vymýšľa kreatívne a zábavné činnosti, tak tento odbor ťa určite osloví!
      • Čo sa naučíš

      • Odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo ti umožní osvojiť si koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach, budeš ovládať psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí,  budeš poznať princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií, budeš poznať aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizovať edukačnú činnosť. Budeš vedieť organizovať a riadiť pedagogický proces na úrovni predškolskej triedy a v skupinách detí mladšieho školského veku, budeš spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, naučíme ťa spolupracovať s edukačnými partnermi a rodičmi detí. Ako žiakovi našej školy ti bude prirodzené rešpektovať ľudské práva a slobodu jednotlivcov i skupín. Naučíme ťa tiež uplatňovať špecifiká edukačnej práce a integrácie detí so špeciálnymi potrebami.

        

      • Akú získaš prax

      • Ako študent učiteľstva pre materské školy a vychovávateľstva budeš postupne získavať odbornú prax v našich odborných učebniach priamo v budove školy pod vedením našich pedagógov odborných predmetov, v materských školách formou náčuvov a praxe a na základných školách v školských kluboch detí a centrách voľného času. Veľkým prínosom pre teba, ako žiaka našej školy bude možnosť získavania odbornej praxe v zahraničí v rámci programu EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe - Erasmus+.

        

      • Kde sa môžeš uplatniť

      • Ako absolvent odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa môžeš v praxi uplatniť ako učiteľ v materskej škole,  ako odborný pedagogický  pracovník (vychovávateľ) v zariadeniach pre deti predškolského a mladšieho školského veku (najmä školské kluby a centrá voľného času). Budeš mať vedomosti a zručnosti, ktoré ti uľahčia spoluprácu s učiteľmi a rodičmi predškolákov a  školákov

      • Čo získaš ako absolvent

      • Ako absolvent školského vzdelávacieho programu učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktoré ukončíš maturitnou skúškou, budeš kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v predprimárnej výchove a vo výchove a vzdelávaní mimo vyučovania, pre ktoré je podmienkou ukončené úplné stredné odborné vzdelanie. Po úspešnom absolvovaní nášho stredoškolského štúdia, budeš tiež pripravený pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu prvého a druhého stupňa.


    •  

     Učebný plán študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:

     Kategórie a názvy

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     vyučovacích predmetov

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

     14

     14

     15

     11

     54

     slovenský jazyk a literatúra

     3

     4

     3

     3

     13

     prvý cudzí jazyk

     3

     3

     3

     3

     12

     konverzácia v cudzom jazyku

     0

     0

     2

     2

     4

     etická výchova/náboženská výchova

     1

     1

     0

     0

     2

     dejepis

     0

     0

     2

     0

     2

     občianska náuka

     1

     1

     1

     0

     3

     biológia

     2

     0

     0

     0

     2

     geografia

     0

     1

     0

     0

     1

     matematika

     1

     2

     2

     1

     6

     Informatika

     1

     0

     0

     0

     1

     telesná a športová výchova

     2

     2

     2

     2

     8

     ODORNÉ VZDELÁVANIE

     19

     19

     18

     22

     78

     Teoretické vzdelávanie

     9

     10

     10

     6

     35

     pedagogika

     2

     2

     2

     2

     8

     všeobecná psychológia

     2

     0

     0

     0

     2

     vývinová psychológia

     0

     2

     0

     0

     2

     psychológia

     0

     0

     0

     1

     1

     patopsychológia

     0

     0

     0

     1

     1

     špeciálna pedagogika

     2

     1

     0

     0

     3

     biológia a starostlivosť o zdravie 

     2

     1

     1

     0

     4

     metodika HV

     1

     1

     2

     0

     4

     metodika TV

     0

     0

     1

     1

     2

     metodika VV

     0

     1

     2

     0

     3

     metodika lit. a jazykovej výchovy

     0

     2

     2

     0

     4

     metodika rozvíjania mat. predstáv

     0

     0

     0

     1

     1

     Praktická príprava

     10

     9

     8

     16

     43

     hra na hudobný nástroj

     2

     2

     0

     0

     4

     aplikovaná informatika

     0

     0

     0

     2

     2

     tvorivá dramatika

     0

     0

     2

     0

     2

     kreatívna HV

     0

     0

     0

     2

     2

     pracovná výchova s metodikou

     0

     0

     0

     2

     2

     výtvarné techniky

     2

     1

     0

     0

     3

     výtvarné techniky a ručné práce

     0

     0

     0

     2

     2

     sociálno-psychologický výcvik

     2

     0

     0

     0

     2

     seminár z odbornej praxe

     1

     0

     0

     0

     1

     cvičenia z ekonomiky

     0

     0

     0

     2

     2

     odborná prax

     3

     6

     6

     6

     21

     Spolu

     33

     33

     33

     33

     132

 • Staňte sa naším fanúšikom