• Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     • 7649 M - Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

     • Ak si tvorivý človek, ktorý rád trávi voľný čas s deťmi a rád im vymýšľa kreatívne a zábavné činnosti, tak tento odbor ťa určite osloví!
      • Čo sa naučíš

      • Odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo ti umožní osvojiť si koncept socializačného a výchovného procesu v širších sociálno-vedných súvislostiach, budeš ovládať psychologickú interpretáciu vývinu a výchovy detí,  budeš poznať princípy tvorby a projektovania pedagogického prostredia pre deti príslušných vekových kategórií, budeš poznať aktuálnu školskú legislatívu a v jej zmysle realizovať edukačnú činnosť. Budeš vedieť organizovať a riadiť pedagogický proces na úrovni predškolskej triedy a v skupinách detí mladšieho školského veku, budeš spôsobilý metodicky spracovať konkrétne pedagogické programy, naučíme ťa spolupracovať s edukačnými partnermi a rodičmi detí. Ako žiakovi našej školy ti bude prirodzené rešpektovať ľudské práva a slobodu jednotlivcov i skupín. Naučíme ťa tiež uplatňovať špecifiká edukačnej práce a integrácie detí so špeciálnymi potrebami.

        

      • Akú získaš prax

      • Ako študent učiteľstva pre materské školy a vychovávateľstva budeš postupne získavať odbornú prax v našich odborných učebniach priamo v budove školy pod vedením našich pedagógov odborných predmetov, v materských školách formou náčuvov a praxe a na základných školách v školských kluboch detí a centrách voľného času. Veľkým prínosom pre teba, ako žiaka našej školy bude možnosť získavania odbornej praxe v zahraničí v rámci programu EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe - Erasmus+.

        

      • Kde sa môžeš uplatniť

      • Ako absolvent odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo sa môžeš v praxi uplatniť ako učiteľ v materskej škole,  ako odborný pedagogický  pracovník (vychovávateľ) v zariadeniach pre deti predškolského a mladšieho školského veku (najmä školské kluby a centrá voľného času). Budeš mať vedomosti a zručnosti, ktoré ti uľahčia spoluprácu s učiteľmi a rodičmi predškolákov a  školákov

      • Čo získaš ako absolvent

      • Ako absolvent školského vzdelávacieho programu učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, ktoré ukončíš maturitnou skúškou, budeš kvalifikovaný zamestnanec, schopný samostatne vykonávať odborné činnosti v predprimárnej výchove a vo výchove a vzdelávaní mimo vyučovania, pre ktoré je podmienkou ukončené úplné stredné odborné vzdelanie. Po úspešnom absolvovaní nášho stredoškolského štúdia, budeš tiež pripravený pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu prvého a druhého stupňa.


    •  

     Učebný plán študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:

 • Staňte sa naším fanúšikom