• Logistika

     • 3968 M Logistika

     • Ak sa chceš uplatniť v oblasti riadenia skladových operácii, navrhovať spôsoby dopravy,hľadať nové kreatívne  riešenia. Zaujíma ťa výroba, prepravné a manipulačné zariadenia, rád komunikuješ s ľuďmi,nadväzuješ kontakty, pracuješ s počítačovými programami ,tak tento odbor je určite pre teba.
      • Čo sa naučíš

      • Na tomto odbore si osvojíš pracovné činnosti ako je plánovanie materiálových potrieb podniku, technickú prípravu výroby, riadenie skladových operácii, riadenie predaja. Naučíš sa posúdiť jednotlivé objednávky po technickej, ekonomickej  a technologickej stránke a vybrať optimálne riešenie. Budeš ovládať špecifiká prepravy nákladu  vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave z hľadiska voľby dopravných i prepravných prostriedkov a právnych predpisov. Spoznáš spôsoby skladovania, balenia a ošetrovania jednotlivých druhov materiálov. Oboznámiš sa so softvérom používaným v oblasti logistiky a to nielen v zameraní na dopravu, ale aj v skladovom hospodárstve.

      • Akú získaš prax

      • Prax bude prebiehať v partnerských organizáciach ako napríklad: Protherm Production, s. r. o., Fiege s. r. o, Wormser Logistics s. r. o., Kovoreal, s. r. o., Fortaco s. r. o., Eissmann Automotive Slovensko s.r.o, Mahle Behr Senica s.r.o., ArcelorMittal Gonvarri SSC Slovakia.

      • Kde sa môžeš uplatniť

      • Môžeš nájsť uplatnenie v zasielateľských a dopravných podnikoch, vo výrobných podnikoch na oddeleniach logistiky, zásobovania, distribúcie ale aj výroby, na pracovných pozíciach logista, vedúci skladu, dispečer, pracovník expedície atď. V prípade záujmu môžeš začať podnikať  či už napríklad v oblasti dopravy, prenájmu skladov .

      • Čo získaš ako absolvent

      • Absolvent získa maturitu, kvalitnú prax . Absolvent môže získať aj osvedčenie pre vysokozdvižné vozíky.


    •  

     Učebný plán študijného odboru Logistika:

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov  Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
     1. 2. 3. 4. Spolu
     VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 21 17 15 13,5 66,5
     Jazyk a komunikácia  9 9 10 10 38
     slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12
     prvý cudzí jazyk 3 3 3 3 12
     druhý cudzí jazyk 3 3 2 2 10
     konverzácia v cudzom jazyku 0 0 2 2 4
     Človek a hodnoty 1 1 0 0 2
     etická výchova/náboženská výchova 1 1 0 0 2
     Človek a spoločnosť 2 2 1 0 5
     dejepis 1 1 0 0 2
     občianska náuka 1 1 1 0 3
     Človek a príroda 4 1 0 0 5
     fyzika 0 1 0 0 1
     biológia  2 0 0 0 2
     chémia 2 0 0 0 2
     Matematika a práca s informáciami  3 2 2 1,5 8,5
     matematika 2 2 2 1,5 6
     Informatika 1 0 0 0 1
     Zdravie a pohyb  2 2 2 2 8
     telesná a športová výchova 2 2 2 2 8
     ODBORNÉ VZDELÁVANIE 12 15 19 19,5 66,5
     Teoretické vzdelávanie  6 9 8 15,5 38,5
     ekonomika  2 2 2 2 8
     účtovníctvo 0 3 2 2 7
     základy výroby  2 1 2 1 6
     základy logistiky  2 2 2 1 7
     elektrotechnika 0 0 0 0,5 0,5
     právna náuka 0 0 0 2 2
     hospodárska geografia 0 1 0 0 1
     manažment 0 0 0 2 2
     marketing 0 0 0 1 1
     technické prostriedky logistiky 0 0 0 2 2
     dopravná logistika 0 0 0 2 2
     Praktická príprava 6 7 11 4 28
     aplikovaná informatika 0 3 1 0 4
     technická grafika 3 0 0 0 3
     administratíva a korešpondencia 3 3 0 0 6
     aplikované účtovníctvo 0 0 0 2 2
     ekonomické cvičenia 0 0 1 1 2
     počítačová podpora logistiky 0 0 2 0 2
     cvičenia z logistiky 0 1 1 1 3
     odborná prax 0 0 6 0 6
     Spolu 33 33 34 33 133
 • Staňte sa naším fanúšikom