• Polygraf- operátor tlače

     • 3457 K - Polygraf-operátor tlače

     • Ak rád kreslíš, zaujíma ťa dizajn, rád tvoríš na počítači a chceš to vedieť použiť do praxe, tento odbor je tým pravým pre teba!

       

      • Čo sa naučíš

      • V tomto odbore získaš skúsenosti s grafikou a tlačou polygrafických výrobkov, naučíš sa rozlišovať papier, farby a ich prepojenie v praxi. V odborných predmetoch sa naučíš veľa o polygrafii, tlačových procesoch, grafickom dizajne/Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign, CorelDRAW /notebook, MAC a PC/.

      • Akú získaš prax

      • Prax v prvom ročníku prebieha v škole v novovytvorených a zariadených priestoroch polygrafickej dielne, od druhého ročníka praxujeme v Grafobale a.s., Skalica, kde sú naši študenti mesačne odmeňovaní zaujímavým štipendiom.

      • Kde sa môžeš uplatniť

      • S týmto odborom sa dokážeš uplatniť v tlačiarňach, vydavateľstvách, grafických a reklamných štúdiách, redakcii periodík, a taktiež môžeš rozbehnúť svoju vlastnú podnikateľskú činnosť (v polygrafii, reklame).

      • Čo získaš ako absolvent

      • Absolvent získa výučný list a maturitu, odborné školenia a veľmi kvalitnú prax, ktorá je najlepším odrazovým mostíkom pre ďalšie pôsobenie v odbore.


    •  

     Učebný plán študijného odboru Polygraf-operátor tlače:

     Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku
     1. 2. 3. 4. Spolu
     VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE 18 14 13 11,5 56,5
     Jazyk a komunikácia  6 6 8 8 28
     slovenský jazyk a literatúra 3 3 3 3 12
     prvý cudzí jazyk 3 3 3 3 12
     konverzácia v cudzom jazyku 0 0 2 2 4
     Človek a hodnoty 1 1 0 0 2
     etická výchova/náboženská výchova 1 1 0 0 2
     Človek a spoločnosť 2 2 1 0 5
     dejepis 1 1 0 0 2
     občianska náuka 1 1 1 0 3
     Človek a príroda 4 1 0 0 5
     fyzika 0 1 0 0 1
     chémia 2 0 0 0 2
     biológia  2 0 0 0 2
     Matematika a práca s informáciami  3 2 2 1,5 8,5
     matematika 2 2 2 1,5 7,5
     Informatika 1 0 0 0 1
     Zdravie a pohyb  2 2 2 2 8
     telesná a športová výchova 2 2 2 2 8
     ODBORNÉ VZDELÁVANIE 15 19 20 22 80
     Teoretické vzdelávanie  5 5 5 4 19
     polygrafia 2 2 0 0 4
     polygrafické materiály  2 0 0 0 2
     tlačové procesy 0 2 2 1 5
     príprava tlače 1 1 2 2 6
     ekonomika 0 0 1 1 2
     Praktická príprava 10 14 15 18 57
     grafický dizajn tlačových médií 2 2 1 1 6
     aplikovaná informatika 0 0 0 3 3
     administratíva a korešpondencia  2 0 0 0 2
     odborný výcvik 6 12 14 14 46
     Spolu 33 33 33 33,5 132,5
 • Staňte sa naším fanúšikom