• Projekt "Spolu úspešnejší"

   • V januári  sme boli úspešní v Projekte Spolu múdrejší 2 a to pre: 

    Stredná odborná škola technická Jozefa Čabelku ako org. zložka Spojenej školy Holíč - 5250 € 
    a pre: 
    Stredná odborná škola dopravy a služieb ako org. zložka Spojenej školy Holíč - 7325 € 

    Finančné prostriedky sú určené na doučovanie a sú pre učebné i študijné odbory: odborný výcvik /kuchár, čašník, autoopravár/, cudzie jazyky, hudobná výchova, grafický dizajn, odborné ekonomické a technické predmety formou cvičení.../ 
    Doučovanie riadia 2 zástupkyne riaditeľky - koordinátorky. 
    Doučovanie už prebieha. 

     

    • Naša škola sa zapojila do projektu „Spolu úspešnejší 2“, ktorý je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

     Program „Spolu úspešnejší 2“ je určený na podporu škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom, budú vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

     Projekt je zameraný na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov a na úspešné ukončenie vzdelávania maturitnou skúškou i uplatnenie študentov na trhu práce, v spoločnosti a v ďalšom vzdelávaní. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na stredných školách.

     Doučovanie sa bude realizovať v čase mimo vyučovania a bude sa týkať predmetov anglický jazyk, účtovníctvo, grafický dizajn, hra na hudobný nástoj. Žiaci si počet hodín doučovania zvolia podľa vlastného uváženia a odporúčania doučujúceho.

     Trvanie projektu „Spolu úspešnejší 2“ bude od 17. 1. 2022 do 17. 6. 2022


   •  

 • Staňte sa naším fanúšikom