Navigácia

4236 M - EKONOMIKA PÔDOHOSPODÁRSTVA - štvorročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou


Uplatnenie:

 • v poľnohospodárskych podnikoch,
 • v obchodných organizáciách,
 • v organizáciách poskytujúcich služby,
 • v oblasti samostatného podnikania,
 • v štátnej správe a samospráve (miestnej a regionálnej),
 • v poisťovníctve.

 


Charakteristika absolventa:

Absolvent študijného odboru ekonomika pôdohospodárstva je kvalifikovaný pracovník schopný vykonávať ekonomické činnosti spojené so získavaním a spracovaním informácií v oblasti poľnohospodárskej výroby, zásobovania a odbytu, marketingu, manažmentu, personalistiky, vo vedení administratívy, účtovníctva. Získané informácie vie posúdiť, zhodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností musí mať absolvent široký rozhľad nielen v odbornej zložke vzdelávania, ale aj všeobecné znalosti. K najdôležitejším požiadavkám na absolventa patria schopnosti samostatne myslieť a pohotovo sa rozhodovať, cieľavedome, rozvážne a mravne konať, aplikovať získané vedomosti v spoločenskej praxi a reagovať na potreby spoločnosti aj z hľadiska noriem Európskej únie, iniciatívne a samostatne riešiť úlohy na pracovisku, pracovať v tíme, získavať a využívať vedecko-technické informácie v pracovnej činnosti a ďalej sa vzdelávať.

Absolventi získajú schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch – anglickom a nemeckom, riešiť problémové úlohy vznikajúce pri pracovnom zaradení. Budú sa aktívne zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať, budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný profesionálny rast a výkonnosť v práci.

Po ukončení štúdia získa absolvent doklad o úspešnom vykonaní maturitnej skúšky – maturitné vysvedčenie. Môže pokračovať v štúdiu pre absolventov štvorročných študijných  odborov v rámci denného resp. diaľkového štúdia  na úrovni ISCED 5. 


Absolvent je schopný amostatne vykonávať činnosti a to najmä v oblasti:

 • ekonomiky (výpočet miezd, kalkulácie cien...),
 • marketingu (tvorba produktu, propagácia),
 • manažmentu (základné funkcie manažmentu, personálny a finančný manažment),
 • účtovníctva (jednoduché a podvojné účtovníctvo na PC),
 • vedenia administratívy (obchodné a zamestnanecké písomnosti),
 • štátna skúška z písania na rýchlosť a presnosť a z administratívy a korešpondencie na počítačoch.

ZAHRANIČNÉ STÁŽE ERASMUS+

http://sosholic.edupage.sk/text73/?


Odborná prax, aktivity....

Praktická príprava prebieha v odborných učebniach školy a na zmluvných pracoviskách.


Úvodné identifikačné údaje:

 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola Jozefa Čabelku,

Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč

Názov školského vzdelávacieho programu

ekonomika pôdohospodárstva

Kód a názov ŠVP

42 poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka

Kód a názov študijného odboru

4236 M ekonomika pôdohospodárstva

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

 

 


Učebný plán študijného odboru ekonomika pôdohospodárstva:

KATEGÓRIE A NÁZVY

VYUČOVACÍCH PREDMETOV

POČET TÝŽDENNÝCH VYUČOVACÍCH HODÍN V ROČNÍKU

1.

2.

3.

4.

SPOLU

VŠEOBECNOVZDELÁVACIE PREDMETY

19

19

15

13

66

Slovenský jazyk a literatúra 

3

3

3

3

12

Prvý cudzí jazyk  a), b)

3

3

3

3

12

Etická výchova/náboženská výchova a) c)

1

1

-

-

2

Dejepis

1

1

-

-

2

Občianska náuka

1

1

1

-

3

Biológia a)

2

2

-

-

4

Geografia

-

1

-

-

1

Matematika 

1

2

2

1

6

Informatika a)

2

-

-

-

2

Telesná a športová výchova a) d)

2

2

2

2

8

Konverzácia v cudzom jazyku a) b)

-

-

2

2

4

Druhý cudzí jazyk  a) b)

3

3

2

2

10

ODBORNÉ PREDMETY

14

14

19

20

67

TEORETICKÁ PRÍPRAVA

8

9

12

12

41

Ekonomika

2

2

2

2

8

Ekonomika výrobných odvetví e)

-

2

2

2

6

Účtovníctvo a)

-

3

4

4

11

Pôdohospodárstvo

3

2

1

-

6

Technika výroby

2

-

-

-

2

Právna náuka

-

-

-

2

2

Hospodárske výpočty

1

-

-

-

1

Makroekonómia

-

-

-

2

2

Bankovníctvo

-

-

1

-

1

Dopravná výchova

-

-

2

-

2

PRAKTICKÁ PRÍPRAVA

6

5

7

8

26

Ekonomické cvičenia v cvičnej firme a) e)

-

-

1

2

3

Aplikovaná informatika a)

-

2

2

1

5

Aplikované pôdohospodárstvo

3

-

-

-

3

Administratíva a korešpondencia a)

3

2

2

2

9

Aplikované účtovníctvo a) e)

-

1

1

2

4

Ekonomické cvičenie a)

-

-

1

1

2

Spolu

33

33

34

33

132

Nepovinné predmety 

 

 

 

 

 

Športové hry

2

2

2

2

8

Využitie týždňov

Činnosť

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu i) j)

33

33

33

30

Kurz pohybových aktivít v prírode (LVVK, plavecký)

1

1

-

-

Kurz na ochranu života a zdravia g)

-

-

1

-

Účelové cvičenia g)

1

1

-

-

Odborná prax f)

-

2

2

-

Odborné exkurzie h)

1

1

1

-

Maturitná skúška

-

-

-

3

Časová rezerva (opakovanie učiva, a i.)

3

2

3

4

Spolu týždňov

40

40

40

37

 

Poznámky k učebnému plánu:

a)       Trieda sa delí na skupiny podľa Vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z.z. o stredných školách a o zozname študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

b)       Vyučujú sa dva cudzie jazyky: jazyk anglický a nemecký.

c)        Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov v 1. a 2. ročníku. Na vyučovanie sa odporúča vytvárať skupiny najviac s počtom 20 žiakov. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

d)       V predmete telesná výchova možno vyučovať jednu hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môže byť aj týždenný lyžiarsky výcvikový kurz a plavecký kurz v prvom alebo druhom ročníku.

e)       Predmet možno spájať do viachodinových celkov.

f)         Známka z odbornej praxe sa započíta v 2. ročníku do predmetu ekonomika, v 3. ročníku do predmetu ekonomické cvičenie.

g)       Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl v SR je učivo Ochrana života a zdravia. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach a v samostatnom kurze na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Kurz je organizovaný v 3. ročníku.

h)       Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.

i)         Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o životné prostredie.

j)         Výučba v študijnom odbore sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. ročníku 30 týždňov.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
  Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
 • +421 34 668 20 04
  sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria