• 7661 M - SOCIÁLNO-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK - charakteristika odboru


    • Uplatnenie:

     V oblasti poskytovania sociálnej a výchovnej starostlivosti klientom v orgánoch miestnej štátnej správy, mestského úradu, v úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, samosprávy, v neštátnych subjektoch, v zariadeniach sociálnych služieb (v domovoch dôchodcov, detských domovoch, domovoch sociálnych služieb).


      


     Charakteristika absolventa:

     Absolvent študijného odboru sociálno-výchovný pracovník má úplné stredné odborné vzdelanie a získa kvalifikáciu pre prácu v sociálno-výchovnej oblasti. Na základe získaných vedomostí a zručností vie úspešne pracovať s klientmi a inštitúciami. Má predpoklady pre ďalší odborný a osobnostný rozvoj, inováciu práce a prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v oblasti sociálnej práce a v oblasti výchovy. Vo svojej práci sa hlási k princípu sociálnej spravodlivosti, pričom človek pre neho predstavuje najvyššiu hodnotu. Získa základnú citlivosť a orientačné vedomosti pre vnímanie života ľudí. Rešpektuje ľudské práva a slobodu jednotlivcov i skupín, má na zreteli zásady súkromia, dôvernosti a zodpovedné využívanie získaných informácií.

     Absolvent tohto študijného odboru je pripravený na vstup do praxe alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v odboroch humanitného zamerania (pedagogika, špeciálna pedagogika, psychológia, sociálna práca), pre ktoré získal štúdiom odboru sociálno-výchovný pracovník všetky základné odborné znalosti a zručnosti.


     Absolvent je schopný samostatne vykonávať činnosti a to najmä v oblasti:

     • zabezpečenia nevyhnutnej starostlivosti o klientov s cieľom zachovať a podporiť ich sebestačnosť a sebaúctu s využitím schopností osôb, medziľudských vzťahov a zdrojov poskytujúcich spoločnosťou,
     • získavania a spracovania podkladov potrebných pre analýzu situácie klienta, predkladaní alternatívnych spôsobov riešenia, zabezpečovaní styku klienta s inštitúciami a úradmi,
     • vedenia záznamov o príprave alebo vypracúvaní podkladov správ pre súdy a iné inštitúcie,
     • bilancovania, vyhodnotenia, zlepšovania a rozvíjania sociálnych služieb,
     • prevencií sociálno-patologických javov alebo pri resocializácii ako sociálno-výchovný pracovník,
     • realizácií sociálnych, rekreačných a vzdelávacích činností v materských školách , mládežníckych kluboch, zariadeniach starostlivosti o deti  a občanov všetkých vekových skupín
     • vykonávania sociálnych služieb v orgánoch miestnej štátnej správy a samosprávy, v úradoch práce a v zariadeniach sociálnych služieb, v poradenských inštitúciách a v neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby.

     Odborná prax:
      
     Prax je organizovaná v sociálno-výchovných zariadeniach Detský domov v Holíči, Detský domov v Skalici, Zariadenia pre seniorov a Domov sociálnych služieb v Holíči, Zariadenia pre seniorov Mokrý Háj, Senior dom Terézia Holíč,  Azylový dom Emauzy v Holíči, Zelený dom v Skalici a v Centrách voľného času Holíč, Šaštín – Stráže.
      
     Študenti sa v rámci tohto študijného odboru počas roka zapájajú do rôznych tvorivých aktivít ako sú napr. tvorivé dielničky pre deti z materských škôl ako aj pre seniorov, prezentujú pripravené divadelné predstavenia v zariadeniach sociálnej starostlivosti a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Vo vianočnom období organizujú charitatívne zbierky a vystúpenia pre deti z detských domovov a azylového domu.
      

      Zahraničné stáže ERASMUS+

     http://sosholic.edupage.sk/text74/?


     Úvodné identifikačné údaje:

      

     Názov a adresa školy

     Stredná odborná škola Jozefa Čabelku,

     Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč

     Názov školského vzdelávacieho programu

     sociálno-výchovný pracovník

     Kód a názov ŠVP

     76 učiteľstvo

     Kód a názov študijného odboru

     7661 M sociálno-výchovný pracovník

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia

     denná

     Druh školy

     štátna

     Vyučovací jazyk

     slovenský jazyk

      


     Učebný plán študijného odboru sociálno-výchovný pracovník:
      

     Kategórie a názvy

     vyučovacích predmetov

     Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

     1.

     2.

     3.

     4.

     Spolu

     VšeOBECNÉ VZDELÁVANIE

     18

     19

     15

     13

     65

     Jazyk a komunikácia

     9

     9

     10

     10

     38

     slovenský jazyk a literatúra

     3

     3

     3

     3

     12

     prvý cudzí jazyk c) e)

     3

     3

     3

     3

     12

     druhý cudzí jazyk c) e)

     3

     3

     2

     2

     10

     konverzácia v cudzom jazyku c) e)

     0

     0

     2

     2

     4

     Človek a hodnoty

     1

     1

     0

     0

     2

     etická výchova/náboženská výchova c) g)

     1

     1

     0

     0

     2

     Človek a spoločnosť

     2

     2

     1

     0

     5

     dejepis

     1

     1

     0

     0

     2

     občianska náuka

     1

     1

     1

     0

     3

     Človek a príroda

     2

     3

     0

     0

     5

     biológia

     2

     1

     0

     0

     3

     chémia

     0

     1

     0

     0

     1

     geografia

     0

     1

     0

     0

     1

     Matematika a práca s informáciami

     2

     2

     2

     1

     7

     matematika

     1

     2

     2

     1

     6

     Informatika c) i)

     1

     0

     0

     0

     1

     Zdravie a pohyb

     2

     2

     2

     2

     8

     telesná a športová výchova c) k)

     2

     2

     2

     2

     8

     ODORNÉ VZDELÁVANIE

      

     15

      

     14

      

     18

      

     20

      

     67

     Teoretické vzdelávanie

      

     10

      

     7

      

     12

      

     12

      

     41

     pedagogika

     3

     1

     1

     0

     5

     všeobecná psychológia

     2

     0

     0

     0

     2

     vývinová psychológia

     0

     2

     0

     0

     2

     sociálna psychológia

     0

     0

     1

     0

     1

     patopsychológia

     0

     0

     0

     1

     1

     špeciálna pedagogika

     0

     1

     1

     1

     3

     sociálna pedagogika

     0

     0

     0

     2

     2

     sociálno-právna ochrana

     0

     0

     2

     1

     3

     sociológia

     1

     2

     2

     1

     6

     metódy sociálnej práce

     0

     0

     2

     2

     4

     biológia a starostlivosť o zdravie 

     2

     1

     1

     0

     4

     metodika edukačných činností

     2

     0

     0

     0

     2

     právna náuka

     0

     0

     0

     2

     2

     didaktika výchovy a vzdelávania

     0

     0

     1

     1

     2

     manažment a marketing v sociálnej práci

     0

     0

     1

     0

     1

     andragogika

     0

     0

     0

     1

     1

     Praktická príprava

      

     5

      

     7

      

     6

      

     8

      

     26

     administratíva a korešpondencia c)

     3

     2

     2

     0

     7

     aplikovaná informatika c)

     0

     2

     2

     0

     4

     tvorivá dramatika

     0

     0

     0

     3

     3

     výtvarné techniky a ručné práce

     0

     2

     0

     0

     2

     hudobno-dramatická výchova

     0

     0

     1

     0

     1

     sociálno-psychologický výcvik c)

     2

     0

     0

     0

     2

     zážitková a voľnočasová pedagogika c)

     0

     0

     0

     2

     2

     cvičenia z ekonomiky

     0

     0

     0

     2

     2

     prax  c)

     0

     1

     1

     1

     3

     Spolu

     33

     33

     33

     33

     132

      

     Činnosť

     1. ročník

     2. ročník

     3. ročník

     4. ročník

     Vyučovanie podľa rozpisu

     33

     33

     33

     30

     Kurz pohybových aktivít v prírode (LVVK, plavecký ) o)

     1

     1

     0

     0

     Kurz na ochranu života a zdravia o)

     0

     0

     3dni

     0

     Účelové cvičenia o)

     2 dni

     2dni

     0

     0

     Odborná prax l)

     0

     2

     2

     1

     Odborné exkurzie q)

     3 dni

     3 dni

     1

     0

     Maturitná skúška

     0

     0

     0

     3

     Časová rezerva (opakovanie učiva, a i.)

     5

     3

     3+2 dni

     3

     Spolu týždňov

     40

     40

     40

     37

      

     Poznámky k učebnému plánu:

      a)       Trieda sa delí na skupiny podľa Vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z.z. o stredných školách a o zozname študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

     b)       Vyučujú sa dva cudzie jazyky: jazyk anglický a nemecký.

     c)        Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov v 1. a 2. ročníku. Na vyučovanie sa odporúča vytvárať skupiny najviac s počtom 20 žiakov. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

     d)       V predmete telesná výchova možno vyučovať jednu hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môže byť aj týždenný lyžiarsky výcvikový kurz a plavecký kurz v prvom alebo druhom ročníku.

     e)       Predmet možno spájať do viachodinových celkov

     f)         časťou predmetu prax je odborná súvislá prax v podnikoch, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v druhom, treťom a štvrtom ročníku. Po skončení odbornej praxe v každom ročníku odovzdajú žiaci správu o priebehu praxe.

     g)       Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl v SR je učivo Ochrana života a zdravia. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach a v samostatnom kurze na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Kurz je organizovaný v 3. ročníku.

     h)       Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.

     i)         Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o životné prostredie.

     j)         Výučba v študijnom odbore sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. ročníku 30 týždňov.