Navigácia

7661 M - SOCIÁLNO-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK - štvorročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou


Uplatnenie:

V oblasti poskytovania sociálnej a výchovnej starostlivosti klientom v orgánoch miestnej štátnej správy, mestského úradu, v úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, samosprávy, v neštátnych subjektoch, v zariadeniach sociálnych služieb (v domovoch dôchodcov, detských domovoch, domovoch sociálnych služieb).


 


Charakteristika absolventa:

Absolvent študijného odboru sociálno-výchovný pracovník má úplné stredné odborné vzdelanie a získa kvalifikáciu pre prácu v sociálno-výchovnej oblasti. Na základe získaných vedomostí a zručností vie úspešne pracovať s klientmi a inštitúciami. Má predpoklady pre ďalší odborný a osobnostný rozvoj, inováciu práce a prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v oblasti sociálnej práce a v oblasti výchovy. Vo svojej práci sa hlási k princípu sociálnej spravodlivosti, pričom človek pre neho predstavuje najvyššiu hodnotu. Získa základnú citlivosť a orientačné vedomosti pre vnímanie života ľudí. Rešpektuje ľudské práva a slobodu jednotlivcov i skupín, má na zreteli zásady súkromia, dôvernosti a zodpovedné využívanie získaných informácií.

Absolvent tohto študijného odboru je pripravený na vstup do praxe alebo môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole, predovšetkým v odboroch humanitného zamerania (pedagogika, špeciálna pedagogika, psychológia, sociálna práca), pre ktoré získal štúdiom odboru sociálno-výchovný pracovník všetky základné odborné znalosti a zručnosti.


Absolvent je schopný samostatne vykonávať činnosti a to najmä v oblasti:

 • zabezpečenia nevyhnutnej starostlivosti o klientov s cieľom zachovať a podporiť ich sebestačnosť a sebaúctu s využitím schopností osôb, medziľudských vzťahov a zdrojov poskytujúcich spoločnosťou,
 • získavania a spracovania podkladov potrebných pre analýzu situácie klienta, predkladaní alternatívnych spôsobov riešenia, zabezpečovaní styku klienta s inštitúciami a úradmi,
 • vedenia záznamov o príprave alebo vypracúvaní podkladov správ pre súdy a iné inštitúcie,
 • bilancovania, vyhodnotenia, zlepšovania a rozvíjania sociálnych služieb,
 • prevencií sociálno-patologických javov alebo pri resocializácii ako sociálno-výchovný pracovník,
 • realizácií sociálnych, rekreačných a vzdelávacích činností v materských školách , mládežníckych kluboch, zariadeniach starostlivosti o deti  a občanov všetkých vekových skupín
 • vykonávania sociálnych služieb v orgánoch miestnej štátnej správy a samosprávy, v úradoch práce a v zariadeniach sociálnych služieb, v poradenských inštitúciách a v neštátnych subjektoch poskytujúcich sociálne služby.

Odborná prax:
 
Prax je organizovaná v sociálno-výchovných zariadeniach Detský domov v Holíči, Detský domov v Skalici, Zariadenia pre seniorov a Domov sociálnych služieb v Holíči, Zariadenia pre seniorov Mokrý Háj, Senior dom Terézia Holíč,  Azylový dom Emauzy v Holíči, Zelený dom v Skalici a v Centrách voľného času Holíč, Šaštín – Stráže.
 
Študenti sa v rámci tohto študijného odboru počas roka zapájajú do rôznych tvorivých aktivít ako sú napr. tvorivé dielničky pre deti z materských škôl ako aj pre seniorov, prezentujú pripravené divadelné predstavenia v zariadeniach sociálnej starostlivosti a v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach. Vo vianočnom období organizujú charitatívne zbierky a vystúpenia pre deti z detských domovov a azylového domu.
 

 Zahraničné stáže ERASMUS+

http://sosholic.edupage.sk/text74/?


Úvodné identifikačné údaje:

 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola Jozefa Čabelku,

Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč

Názov školského vzdelávacieho programu

sociálno-výchovný pracovník

Kód a názov ŠVP

76 učiteľstvo

Kód a názov študijného odboru

7661 M sociálno-výchovný pracovník

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

 


Učebný plán študijného odboru sociálno-výchovný pracovník:
 

Kategórie a názvy

vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

VšeOBECNÉ VZDELÁVANIE

19

19

15

13

66

Jazyk a komunikácia

9

9

10

10

38

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

prvý cudzí jazyk c) e)

3

3

3

3

12

druhý cudzí jazyk c) e)

3

3

2

2

10

konverzácia v cudzom jazyku c) e)

0

0

2

2

4

Človek a hodnoty

1

1

0

0

2

etická výchova/náboženská výchova c) g)

1

1

0

0

2

Človek a spoločnosť

2

2

1

0

5

dejepis

1

1

0

0

2

občianska náuka

1

1

1

0

3

Človek a príroda

2

3

0

0

5

biológia

2

1

0

0

3

chémia

0

1

0

0

1

geografia

0

1

0

0

1

Matematika a práca s informáciami

3

2

2

1

8

matematika

1

2

2

1

6

Informatika c) i)

2

0

0

0

2

Zdravie a pohyb

2

2

2

2

8

telesná a športová výchova c) k)

2

2

2

2

8

ODORNÉ VZDELÁVANIE

 

15

 

14

 

19

 

20

 

68

Teoretické vzdelávanie

 

10

 

7

 

13

 

12

 

42

pedagogika

3

1

1

0

5

všeobecná psychológia

2

0

0

0

2

vývinová psychológia

0

2

0

0

2

sociálna psychológia

0

0

1

0

1

patopsychológia

0

0

0

1

1

špeciálna pedagogika

0

1

1

1

3

sociálna pedagogika

0

0

0

2

2

sociálno-právna ochrana

0

0

2

1

3

sociológia

1

2

2

1

6

metódy sociálnej práce

0

0

2

2

4

biológia a starostlivosť o zdravie 

2

1

1

0

4

metodika edukačných činností

2

0

0

0

2

právna náuka

0

0

0

2

2

didaktika výchovy a vzdelávania

0

0

1

1

2

manažment a marketing v sociálnej práci

0

0

2

0

2

neziskové organizácie

0

0

0

1

1

Praktická príprava

 

5

 

7

 

6

 

8

 

26

administratíva a korešpondencia c)

3

2

2

0

7

aplikovaná informatika c)

0

2

2

0

4

tvorivá dramatika

0

0

0

3

3

výtvarné techniky a ručné práce

0

2

0

0

2

hudobno-dramatická výchova

0

0

1

0

1

sociálno-psychologický výcvik c)

2

0

0

0

2

komunikačné zručnosti c)

0

0

0

2

2

cvičenia z ekonomiky

0

0

0

2

2

prax  c)

0

1

1

1

3

Spolu

34

33

34

33

134

 

Činnosť

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

33

33

30

Kurz pohybových aktivít v prírode (LVVK, plavecký ) o)

1

1

0

0

Kurz na ochranu života a zdravia o)

0

0

3dni

0

Účelové cvičenia o)

2 dni

2dni

0

0

Odborná prax l)

0

2

2

1

Odborné exkurzie q)

3 dni

3 dni

1

0

Maturitná skúška

0

0

0

3

Časová rezerva (opakovanie učiva, a i.)

5

3

3+2 dni

3

Spolu týždňov

40

40

40

37

 

Poznámky k učebnému plánu:

 a)       Trieda sa delí na skupiny podľa Vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z.z. o stredných školách a o zozname študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

b)       Vyučujú sa dva cudzie jazyky: jazyk anglický a nemecký.

c)        Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov v 1. a 2. ročníku. Na vyučovanie sa odporúča vytvárať skupiny najviac s počtom 20 žiakov. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

d)       V predmete telesná výchova možno vyučovať jednu hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môže byť aj týždenný lyžiarsky výcvikový kurz a plavecký kurz v prvom alebo druhom ročníku.

e)       Predmet možno spájať do viachodinových celkov

f)         časťou predmetu prax je odborná súvislá prax v podnikoch, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v druhom, treťom a štvrtom ročníku. Po skončení odbornej praxe v každom ročníku odovzdajú žiaci správu o priebehu praxe.

g)       Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl v SR je učivo Ochrana života a zdravia. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach a v samostatnom kurze na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Kurz je organizovaný v 3. ročníku.

h)       Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.

i)         Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o životné prostredie.

j)         Výučba v študijnom odbore sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. ročníku 30 týždňov.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
  Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
 • +421 34 668 20 04
  sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria