Navigácia

3457 K - POLYGRAF - OPERÁTOR TLAČE - štvorročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou

(s odborným výcvikom a s rozšíreným vyučovaním telesnej a športovej výuky so zameraním na atletiku, futbal, basketbal a volejbal)


 VRECKOVÉ DO 200 € MESAČNE ! ! !

(2., 3., 4. ročník)


Uplatnenie:

Profesia POLYGRAF - operátor tlače je modernou podobou klasickej polygrafickej profesie tlačiar na polygrafických strojoch. Digitalizácia textových a obrazových dát zasiahla aj samotnú fázu prenosu tlačovej farby na potláčaný materiál. Klasickú ofsetovú tlač pri malonákladovej tlači nahrádzajú digitálne tlačové stroje a k nim patriace produkčné kopírovacie zariadenia. 

Absolventi nájdu uplatnenie v:

 • tlačiarňach
 • vydavateľstvách
 • redakciách, grafických štúdiách
 • reklamných, PR agentúrach a pod.

 


Absolvent je schopný:​

 • samostatne vykonávať odborné, technické a technologické činnosti v oblasti polygrafie,
 • je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri príprave a výrobe tlačových a digitálnych médií,
 • je spôsobilý na výkon náročných pracovných činností, zvláda metódy a postupy práce,
 • získava široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním,
 • je pripravený na výkon odborného pracovníka v predpríprave digitálnych a tlačových médií, vo fáze výroby tlačovín, web stránok, obrazových a textových informácií,
 • je schopný publikovať výsledný produkt v sieti Internet, alebo vo forme tlačoviny.

 

Práca tlačiara sa zmenila na prácu operátora tlače:

 • Základom prípravy je zvládnutie práce s digitálnymi dátami, ktoré predstavujú rozloženie textov a obrázkov na jednotlivých stranách knihy, brožúry alebo inej tlačoviny.
 • Operátor už nepracuje s tlačovou formou a tlačovou farbou, ale aj  s digitálnymi dátami vo forme dokumentov a s tonerom v kazetách.
 • Operátor prijíma dátové súbory a dokumenty pre tlač náhľadov a tlačových zákaziek spracovávaných digitálnymi tlačovými technológiami z Internetu a prenosných médií s pomocou príslušných počítačových programov.
 • Operátor ovláda prostredníctvom výpočtovej techniky, grafických a riadiacich programov správu dokumentov, správu farieb a postupné vyhotovovanie výtlačkov v digitálnom kopírovacom stroji alebo produkčnom kopírovacom zariadení. Vyhľadáva a spracováva textové a obrazové súbory na serveri a v archíve zákaziek za pomoci príslušných počítačových programov.
 • Absolvent vie využiť svoje vedomosti a zručnosti aj pri veľkoformátovej tlači v oblasti reklamy a propagácie.

 


ZAHRANIČNÉ STÁŽE ERASMUS+

 

http://sosholic.edupage.sk/text14/?


Odborná prax a spolupráca s firmami:

Firemný časopis SILGANštudenti - tlačiari.pdf

SILGAN - ŠKOLSKÝ MANUÁL: Silgan_Skolsky_manual_2015.pdf

 

Naši študenti na odbornom výcviku vo firme SILGAN MP Nove Mesto, a.s. (Nové Mesto nad Váhom)


Naši študenti na odbornom výcviku vo firme GRAFOBAL, a.s. (Skalica)


Odborné exkurzie, stáže, súťaže....:

 


Absolventi získajú: osvedcenie_pre_vysokozdvizne_voziky.pdf

(cena 30 €)Úvodné identifikačné údaje:

 
 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola Jozefa Čabelku,

Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč

Názov školského vzdelávacieho programu

operátor tlače

Kód a názov ŠVP

34 Polygrafia

Kód a názov študijného odboru

3457 K operátor tlače

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

 


Učebný plán študijného odboru Polygraf - operátor/ka tlače:

Kategórie a názvy

vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

VšeobecnÉ VZDELÁVANIE

18

14

13

11

56

Jazyk a komunikácia

6

6

8

8

28

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

prvý cudzí jazyk c) e)

3

3

3

3

12

konverzácia v cudzom jazyku c) e)

0

0

2

2

4

Človek a hodnoty

1

1

0

0

2

etická výchova/náboženská výchova c) g)

1

1

0

0

2

Človek a spoločnosť

2

2

1

0

5

dejepis

1

1

0

0

2

občianska náuka

1

1

1

0

3

Človek a príroda

3

1

0

0

4

chémia

2

0

0

0

2

biológia

1

0

0

0

1

geografia

0

1

0

0

1

Matematika a práca s informáciami

3

2

2

1

8

matematika

1

2

2

1

6

Informatika c) i)

2

0

0

0

2

Zdravie a pohyb

3

2

2

2

9

telesná a športová výchova c) j)

3

2

2

2

9

odborné vzdelávanie

 

13

 

19

 

21

 

22

 

77

Teoretické vzdelávanie

 

6

 

5

 

5

 

4

 

20

polygrafia

2

2

0

0

4

polygrafické materiály

1

1

1

0

3

tlačové procesy

2

1

1

1

5

príprava tlače

1

1

2

2

6

ekonomika

0

0

1

1

2

Praktická príprava

 

9

 

14

 

16

 

18

 

57

grafický dizajn tlačových médií

1

2

1

2

6

aplikovaná informatika c),k)

0

0

1

2

3

administratíva a korešpondencia

2

0

0

0

2

odborný výcvik c), k)

6

12

14

14

46

Spolu

33

33

34

33

133

 

Činnosť

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

33

33

30

Kurz pohybových aktivít v prírode (LVVK, plavecký ) n)

1

1

0

0

Kurz na ochranu života a zdravia n)

0

0

3dni

0

Účelové cvičenia n)

2 dni

2dni

0

0

Odborná prax l)

0

2

2

0

Odborné exkurzie p)

3 dni

3 dni

1

0

Maturitná skúška

0

0

0

3

Časová rezerva (opakovanie učiva, a i.)

5

3

3+2 dni

3

Spolu týždňov

40

40

40

36

 

Poznámky k učebnému plánu:

a)       Trieda sa delí na skupiny podľa Vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z.z. o stredných školách a o zozname študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

b)      Vyučujú sa dva cudzie jazyky: jazyk anglický a nemecký.

c)      Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov v 1. a 2. ročníku. Na vyučovanie sa odporúča vytvárať skupiny najviac s počtom 20 žiakov. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

d)     V predmete telesná výchova možno vyučovať jednu hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môže byť aj týždenný lyžiarsky výcvikový kurz a plavecký kurz v prvom alebo druhom ročníku.

e)    Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl v SR je učivo Ochrana života a zdravia. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach a v samostatnom kurze na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Kurz je organizovaný v 3. ročníku.

f)       Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie.

g)       Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o životné prostredie.

h)       Výučba v študijnom odbore sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. ročníku 30 týždňov.

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
  Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
 • +421 34 668 20 04
  sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria