Navigácia

7649 M - UČITEĽSTVO PRE MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO - štvorročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou


Uplatnenie:

V oblasti poskytovania edukačnej práce v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, a to v štátnych i súkromných materských školách, detských jasliach, detských materských centrách, detských integračných centrách, detských kútikoch v obchodno-nákupných centrách, v školských kluboch detí na základných a špeciálnych základných školách, či ako privátny vychovávateľ v rodinách na Slovensku i v zahraničí.


 


Charakteristika absolventa:

Absolvent je schopný samostatne vykonávať činnosti a to najmä v oblasti:

 • výchovno-vzdelávacej činnosti zameranej na všestranný rozvoj osobnosti detí predškolského veku (sociálno-emocionálny, intelektuálny a fyzický rozvoj, rozvoj reči, mravného a estetického vedomia, prosociálneho správania, komunikatívnych a tvorivých schopností, pracovných návykov) a na prípravu detí na povinnú školskú dochádzku,
 • plánovania aktivít pre deti počas ich pobytu v materskej škole - rozvíjanie schopností detí rôznymi aktivitami (napr. schopnosti mentálne, jazykové, fyzické, umelecké, hudobné schopnosti atď.), v závislosti od vekovej skupiny detí,
 • organizovania detských hier a iných činností - organizovanie aktivít detí, vrátane jedenia alebo spánku,
 • vedenia predškolských detí k osvojovaniu hygienických návykov,
 • učenia predškolských detí riekanky, básničky, pesničky,
 • riešenia problémov správania sa jednotlivých detí, ich stravovacie návyky a zdravie, atď a úsilie o ich zlepšenie - zabezpečenie bezpečnosti detí,
 • trvalého dohliadania na aktivity detí - starostlivosť o stav detských priestorov a o ich hračky, knihy a iné zariadenia,
 • vedenia pedagogickej a spisovej dokumentácie,
 • prechádzky s deťmi - v spolupráci s ostatnými kolegami.

 


Talentové skúšky:

Kritériá: talentove_skusky_ucitelstvo_pre_ms_a_vychovavatelstvo.docx

Fotogaléria:


Prax:

Praktická príprava prebieha v odborných učebniach a na zmluvných pracoviskách.

 

 

 

 

 

 


Aktivity študentov počas školského roka: 

 
Metodika výtvarnej výchovy a Výtvarné techniky: 
Práce študentov:
Tvorivé dielničky pre deti z MŠ:
Výtvarné sympózium:
 
Metodika telesnej výchovy: 
Škôlkari v našej telocvični:
Deň matiek v spolupráci s Centrom voľného času:

Úvodné identifikačné údaje:

 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola Jozefa Čabelku,

Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč

Názov školského vzdelávacieho programu

edukácia pre školstvo a voľný čas

Kód a názov ŠVP

76 učiteľstvo

Kód a názov študijného odboru

7649 M učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

 

Učebný plán študijného odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo:

Kategórie a názvy

vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

VŠEOBECNÉ VZDELÁVANIE

19

19

15

13

66

Jazyk a komunikácia

9

9

10

10

38

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

prvý cudzí jazyk c) e)

3

3

3

3

12

druhý cudzí jazyk c) e)

3

3

2

2

10

konverzácia v cudzom jazyku c) e)

0

0

2

2

4

Človek a hodnoty

1

1

0

0

2

etická výchova/náboženská výchova c) g)

1

1

0

0

2

Človek a spoločnosť

2

2

1

0

5

dejepis

1

1

0

0

2

občianska náuka

1

1

1

0

3

Človek a príroda

2

3

0

0

5

biológia

2

1

0

0

3

chémia

0

1

0

0

1

geografia

0

1

0

0

1

Matematika a práca s informáciami

3

2

2

1

8

matematika

1

2

2

1

6

Informatika c) i)

2

0

0

0

2

Zdravie a pohyb

2

2

2

2

8

telesná a športová výchova c) k)

2

2

2

2

8

ODBORNÉ VZDELÁVANIE

 

15

 

15

 

18

 

20

 

68

Teoetické vzdelávanie

 

13

 

10

 

9

 

10

 

42

pedagogika

2

2

2

2

8

psychológia a

2

2

2

2

8

špeciálna pedagogika

2

1

0

0

3

biológia a starostlivosť o zdravie

2

1

1

0

4

metodika hudobnej výchovy

2

2

0

0

4

metodika telesnej výchovy

1

1

1

0

3

metodika výtvarnej výchovy

2

1

0

0

3

metodika literárnej a jazykovej výchovy

0

0

2

0

2

metodika rozvíjania matematických predstáv

0

0

1

0

1

tvorivá dramatika

0

0

0

3

3

metodika vyučovania cudzieho jazyka v MŠ

0

0

0

1

1

ekonomika

0

0

0

2

2

Praktická príprava

2

5

9

10

26

hra na hudobný nástroj c)

2

2

0

0

4

aplikovaná informatika c)

0

0

2

1

3

administratíva a korešpondencia c)

0

2

0

0

2

sociálno-psychologický výcvik c)

0

0

0

2

2

výtvarné techniky c)

0

1

2

0

3

komunikačné zručnosti c)

0

0

2

0

2

augmentatívna komunikácia c)

0

0

0

2

2

kreatívna hudobná výchova

0

0

0

1

1

prax m)

0

0

3

4

7

spolu

34

34

33

33

134

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Činnosť

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

33

33

30

Kurz pohybových aktivít v prírode (LVVK, plavecký ) o)

1

1

0

0

Kurz na ochranu života a zdravia o)

0

0

3dni

0

Účelové cvičenia o)

2 dni

2dni

0

0

Odborná prax l)

2

2

2

2

Odborné exkurzie q)

3 dni

3 dni

1

0

Maturitná skúška

0

0

0

3

Časová rezerva (opakovanie učiva, a i.)

5

5

3+2 dni

2

Spolu týždňov

40

40

40

36

 

 

Poznámky k učebnému plánu:

a)       Trieda sa delí na skupiny podľa Vyhlášky MŠ SR č. 314/2008 Z.z. o stredných školách a o zozname študijných odborov, v ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania.

b)       Vyučujú sa dva cudzie jazyky: jazyk anglický a nemecký.

c)        Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov v 1. a 2. ročníku. Na vyučovanie sa odporúča vytvárať skupiny najviac s počtom 20 žiakov. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“.

d)       V predmete telesná výchova možno vyučovať jednu hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môže byť aj týždenný lyžiarsky výcvikový kurz a plavecký kurz v prvom alebo druhom ročníku.

e)       časťou predmetu prax je odborná súvislá prax, ktorú žiaci absolvujú počas štúdia v druhom, treťom a štvrtom ročníku. Po skončení odbornej praxe v každom ročníku odovzdajú žiaci správu o priebehu praxe.

f)         Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl v SR je učivo Ochrana života a zdravia. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach a v samostatnom kurze na ochranu života a zdravia. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Kurz je organizovaný v 3. ročníku.

g)       Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovnovzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie. Po skončení exkurzie vypracujú žiaci správu o exkurzii a odovzdajú ju príslušnému učiteľovi.

h)       Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o životné prostredie.

i)         Výučba v študijnom odbore sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. ročníku 30 týždňov.

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
  Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
 • +421 34 668 20 04
  sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria