Navigácia

3968 M LOGISTIKA - INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE - štvorročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou

 

Uplatnenie:
 
V zasielateľských a dopravných organizáciách na oddeleniach logistiky vo funkciách zasielateľov, disponentov a dopravných manažérov pre objednávanie dopravných služieb vo veľkých výrobných organizáciách, ale aj v štátnej správe.


Absolvent je schopný:
 
 • vykonávať pracovné činnosti ako plánovanie potrieb podniku, technickú prípravu výroby, riadenie výroby, riadenie skladových operácií, riadenie obstarávania, riadenie predaja a riadenie dopravy,
 • bude vedieť posúdiť objednávku zákazníka po technickej, ekonomickej a technologickej stránke a vybrať optimálne riešenie pre podnik, ale aj zákazníka,
 • ovládať prepravy nákladu vo vnútroštátnej a medzinárodnej doprave,
 • poznať vlastnosti dopravných a prepravných prostriedkov,
 • ovládať právne predpisy v medzinárodnej a vnútroštátnej doprave,
 • podľa vlastností tovaru zvoliť spôsob jeho skladovania, balenia a ošetrovania,
 • používať odborný softvér používaný v dopravných a logistických firmách.

Aktivity:

 


Absolventi získajú: osvedcenie_pre_vysokozdvizne_voziky.pdf

(cena 30 €)


Úvodné identifikačné údaje:
 
 

Názov a adresa školy

Stredná odborná škola Jozefa Čabelku,

Bernolákova 10, 908 51 Holíč

Názov školského vzdelávacieho programu

logistika

Kód a názov ŠVP

39 Špeciálne technické vedy

Kód a názov študijného odboru

3968 M  logistika

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

4 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

štátna

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

 

Zaradenie študijného odboru LOGISTIKA- informačné technológiezaradenie_studijneho_odboru_logistika.pdf

 

Učebný plán študijného odboru Logistika - informačné technológie:

 

Kategórie a názvy

vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

3.

4.

Spolu

VšeobecnÉ VZDELÁVANIE

19

18

15

13

65

Jazyk a komunikácia

9

9

10

10

38

slovenský jazyk a literatúra

3

3

3

3

12

prvý cudzí jazyk c) e)

3

3

3

3

12

druhý cudzí jazyk c) e)

3

3

2

2

10

konverzácia v cudzom jazyku c) e)

0

0

2

2

4

Človek a hodnoty

1

1

0

0

2

etická výchova/náboženská výchova c) g)

1

1

0

0

2

Človek a spoločnosť

2

2

1

0

5

dejepis

1

1

0

0

2

občianska náuka

1

1

1

0

3

Človek a príroda

2

2

0

0

4

biológia

2

1

0

0

3

chémia

0

1

0

0

1

Matematika a práca s informáciami

3

2

2

1

8

matematika

1

2

2

1

6

Informatika c) i)

2

0

0

0

2

Zdravie a pohyb

2

2

2

2

8

telesná a športová výchova c) j)

2

2

2

2

8

odborné vzdelávanie

 

15

 

15

 

19

 

20

 

69

Teoretické vzdelávanie

 

9

 

9

 

8

 

14

 

40

ekonomika

3

2

2

2

9

účtovníctvo c)

0

2

3

2

7

základy výroby

2

3

1

2

8

základy logistiky

2

2

2

1

7

právna náuka

0

0

0

2

2

hospodárska geografia

2

0

0

0

2

manažment

0

0

0

1

1

marketing

0

0

0

2

2

technické prostriedky logistiky

0

0

0

2

2

Praktická príprava

 

6

 

6

 

11

 

6

 

29

ekonomické cvičenia v cvičnej firme c)

0

0

0

2

2

aplikovaná informatika c)

0

3

1

0

4

technická grafika c)

3

0

0

0

3

administratíva a korešpondencia c)

3

3

0

0

6

aplikované účtovníctvo c)

0

0

0

2

2

ekonomické cvičenia c)

0

0

0

2

2

počítačová podpora logistiky c)

0

0

2

0

2

cvičenia z logistiky c)

0

0

2

0

2

prax c)

0

0

6

0

6

Spolu

34

33

34

33

134

 

Činnosť

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Vyučovanie podľa rozpisu

33

33

33

30

Kurz pohybových aktivít v prírode (LVVK, plavecký ) n)

1

1

0

0

Kurz na ochranu života a zdravia n)

0

0

3dni

0

Účelové cvičenia n)

2 dni

2dni

0

0

Odborná prax l)

0

2

2

0

Odborné exkurzie p)

3 dni

3 dni

1

0

Maturitná skúška

0

0

0

3

Časová rezerva (opakovanie učiva, a i.)

5

3

3+2 dni

3

Spolu týždňov

40

40

40

36

 

 

 Poznámky k učebnému plánu:

 1. Učebný plán vychádza z rámcového učebného plánu štátneho vzdelávacieho programu. Určuje vyučovacie predmety s ich týždennou dotáciu podľa ročníkov, stanovuje celkový počet vyučovacích hodín za štúdium, týždeň a ročník, popisuje vzdelávacie aktivity školy, ktoré sú záväznou súčasťou vzdelávania (kurzy, účelové učivo ).
 2. Počet týždenných vyučovacích hodín v ŠkVP logistika je v rozpätí od 33 do 34 hodín. Za celé štúdium je to 134 hodín týždenne. Školský rok trvá 40 týždňov, výučba v študijnom odbore 3968 M logistika  sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 33 týždňov, vo 4. ročníku v rozsahu 30 týždňov. Do celkového počtu hodín za štúdium sa počíta priemer 32 týždňov. V  študijnom odbore 3869  logistika je to 4288  hod. Časová rezerva (v 1., 2. a 3. ročníku 7 týždňov a v 4. ročníku6 týždňov) sa využije na opakovanie a doplnenie učiva, vo forme odbornej praxe, odborných exkurzií, účelového učivo, a v poslednom ročníku na prípravu a absolvovanie maturitnej skúšky.
 3. Trieda sa môže deliť na skupiny podľa potrieb odboru štúdia a podmienok školy v predmetoch: cudzí jazyk, konverzácia v cudzom jazyku, etická/náboženská výchova, informatika, telesná a športová výchova, aplikovaná informatika, administratíva a korešpondencia, ekonomické cvičenia v cvičnej firme, aplikované účtovníctvo, cvičenia z logistiky, počítačovej podpory z logistiky. Počet skupín a počet žiakov v skupine sa určí spravidla podľa priestorových, personálnych a finančných podmienok školy, podľa charakteru činnosti žiakov, podľa náročnosti predmetu s ohľadom na požiadavky ochrany zdravia a bezpečnosti práce, hygienické požiadavky a v súlade so všeobecne záväzným právnym predpisom.
 4. Výučba slovenského jazyka a literatúry sa v  študijnom odbore 3968 M logistika  realizuje s dotáciou 3 hodiny týždenne v každom ročníku.
 5. Vyučujú sa prvý jazyk s dotáciou 3 hodiny týždenne. Disponibilnými hodinami sa posilnila výučba  druhého cudzieho jazyka nasledovne : 1. a 2. ročník 3 hodiny týždenne, 3. a 4. ročník 2 hodiny týždenné. Konverzácia z cudzieho jazyka 3. a 4. ročník 2 hodiny týždenne. Na vyučovanie predmetov cudzí jazyk a konverzácia v cudzom jazyku možno spájať žiakov rôznych tried toho istého ročníka a vytvárať skupiny s najvyšším počtom žiakov 20.
 6. Hodnotenie a klasifikácia vyučovacích predmetov sa riadi platným metodickým pokynom na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a Vnútorným systémom kontroly a hodnotenia žiakov.
 7. Súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a hodnoty  sú predmety etická/náboženská výchova.  Predmety etická/náboženská výchova sa vyučujú v 1. a 2. ročníku podľa záujmu žiakov v skupinách najviac s 20 žiakmi. Predmety nie sú klasifikované, na vysvedčení a v katalógovom liste žiaka sa uvedie „absolvoval/-a“. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov. Ak si žiak vyberie predmet, navštevuje ho bez zmeny počas celého školského roku.
 8. Súčasťou vzdelávacej oblasti  Človek a spoločnosť je predmet dejepis a občianska náuka, vyučujú sa v 1., 2. a 3.. ročníku s 1 hodinovou dotáciou.
 9. Súčasťou vzdelávacej oblasti Človek a príroda sú predmety biológia a geografia , ktoré sa vyučujú podľa účelu v študijnom odbore 3968 M logistika.
 10. Súčasťou vzdelávacej oblasti Matematika a práca s informáciami sú predmety matematika a informatika, ktoré sa vyučujú podľa účelu študijnom odbore 3968 M logistika. Pri výučbe predmetu informatika možno triedu rozdeliť na skupiny s najvyšším počtom žiakov 19.
 11. Súčasťou vzdelávacej oblasti Zdravie a pohyb je predmet telesná a športová výchova. V predmete telesná výchova a športová výchova možno vyučovať jednu hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Triedy sa na hodinách telesnej a športovej výchovy delia alebo spájajú na skupiny chlapcov a skupiny dievčat toho istého ročníka. Najvyšší počet žiakov v skupine je 25. Ak počet žiakov v skupine klesne pod 12 žiakov, možno do skupín spájať aj žiakov rozličných ročníkov.
 12. Praktická príprava sa realizuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. Osvojovanie požadovaných praktických zručností sa realizuje  formou praktických cvičení v predmetoch ekonomické cvičenia v cvičnej firme, aplikovaná informatika, aplikované účtovníctvo, ekonomické cvičenia  Celková dotácia hodín na praktickú prípravu, vzhľadom na priemerný počet týždňov 32 je 896 hodín.
 13. Disponibilné hodiny sú prostriedkom na modifikáciu učebného plánu v školskom vzdelávacom programe 3968 M logistika .Disponibilné hodiny pre všeobecné vzdelávanie sa využili na posilnenie vzdelávacej oblasti Jazyk a komunikácia pri výučbe predmetov 2. cudzí jazyk (10 disponibilnýchhodín) a konverzácia v cudzom jazyku (4 disponibilné hodiny). Posilnila sa vzdelávacia oblasť Človek a príroda predmet biológia 2 disponibilnými hodinami a oblasť Matematika a práca s informáciami 2 disponibilnými hodinám. S ohľadom na týždennú dotáciu hodín v 2. A 3. ročníku, ktorá je 34 hodín , celková dotácia hodín za odbor a štúdium je 134 hodín . Disponibilnými hodinami sa posilnila teoretická príprava 10.
 14. Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl v SR je učivo Ochrana života a zdravia. Obsah učiva sa realizuje účelovými cvičeniami a samostatným kurzom na ochranu života a zdravia. Účelové cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku vo vyučovacom čase v rozsahu 6 hodín v každom polroku školského roka raz priamo po triedach, výnimočne po ročníkoch. Presný termín určí riaditeľ školy. Účasť žiakov je na cvičeniach povinná. Žiaci so zmenenou pracovnou schopnosťou plnia primerané úlohy podľa lekárskeho nálezu. Samostatný kurz na ochranu života a zdravia sa organizuje v 3. ročníku v trvaní 3 dni po 7 hodín výcviku. Kurz je súčasťou plánu práce školy. Riaditeľ školy určí vedúceho, termíny, spôsob realizácie a miesto konania, triedy, personálne zabezpečenie, spôsob prípravy učiteľov a účastníkov kurzu, materiálne, finančné, technické a zdravotnícke zabezpečenie. Účasť žiakov na kurze je povinná. Žiaci s oslabeným zdravím sa na kurze zúčastňujú len so súhlasom lekára a plnia úlohy primerané zdravotnému stavu. Realizuje sa internátnym spôsobom pobytu alebo dennou dochádzkou na zamestnanie. Kurz organizovaný dennou dochádzkou sa uskutočňuje v teréne mimo priestorov školy.
 15. Účelové kurzy a cvičenia sa realizujú v rámci časovej rezervy v školskom roku. Účelový Telovýchovno-výcvikový kurz sa organizuje v 1. a 2. ročníku štúdia v rozsahu 5 dní po 7 hodín. Organizuje sa ako plavecký výcvik a lyžiarsky výcvik. Kurz nadväzuje na výučbu plávania a lyžovania základnej školy. Presný termín určí riaditeľ školy.
 16. Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom v rámci časovej rezervy v školskom roku. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie. Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o životné prostredie.
 

 

 

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola Jozefa Čabelku
  Bernolákova 383/10, 908 51 Holíč
 • +421 34 668 20 04
  sekretariat@cabelkovci.sk

Fotogaléria