• Novinky

    • Interreg

     Na konci kalendárneho roka 2016 bola podaná žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku prostredníctvom projektu „Rozvoj oború sociální práce v ČR a SK“ vo výške 60,5 tis. EUR. Cieľom projektu je rozvoj odborov sociálnej práce v ČR a SR . Do projektu by malo byť zapojených 80 študentov (60 z ČR a 20 zo Slovenska), ktorí sa zúčastnia 14 dennej pracovnej stáže a 7 denného jazykového pobytu, ktorý bude zameraný na výučbu odbornej angličtiny pre sociálne služby. Pracovné stáže budú prebiehať v českých  a slovenských zariadeniach sociálnych služieb.


     Erasmus+

     Vo februári 2017 podala naša škola prihlášku na Erasmus+ s názvom Na prax do zahraničia 3. Celková výška grantu je 45,5 tis. EUR. Zúčastniť by sa ho mali študenti 2. a 3. ročníkov odborov logistika, operátor tlače, sociálno-výchovný pracovník a učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo. Študenti by si mali prehĺbiť svoje praktické zručnosti v tlačiarenskej firme FINIDR Český Těšín, v nadnárodnej spoločnosti DHL Express Ostrava, v dvoch materských školách v Havířově a v zariadení Sociální služby města Havířov.


     NEMÁME ČAS NA DROGY III.

      Divadelné predstavenie "O červenej čiapočke


     VÍKEND ŠTUDENTOV NA CHATE AMOR SKALICA V ZLATNÍCKEJ DOLINE

     viac fotografií tu: http://sosholic.edupage.sk/album/?#gallery/202

     Súčasťou projektu „Nemáme čas na drogy III.“ bol víkendový pobyt študentov, ktorý sa uskutočnil v dňoch 02.10.2015 – 04.10.2015 na chate AMOR Skalica v Zlatníckej doline. Relax, pohoda a tvrdá drina. Študenti si pripravovali a nacvičovali prevenčnú rozprávku „O červenej čiapočke“,  zhotovovali kostýmy.

     Využili sme skupinovú i individuálnu prácu pre získavanie zručností študentov. Prekonávali i sami seba, keď sa odvážili zdolať nástrahy Tarzánie. Spokojnosť zúčastnených dotvorila sama príroda jesene, výborné kuchárky a ich pokrmy. Svoje dojmy a postrehy študenti vyjadrili spätnou väzbou. Svojim kamarátom vyjadrili pozitívne poďakovania, ktoré si víkendoví členovia zobrali domov vo farebne pripravenej obálke.

     Na záver sme všetkých zúčastnených ocenili. (Mgr. Igor Černin)     Prečo nenadviazať na to, čo funguje ?

     Naši stredoškoláci si navykli na kopu aktivít u Čabelkovcov. Sadnúť si, písať, zháňať, vybavovať. Zobral si pod krídla riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík a výchovný poradca Mgr. Igor Černin. Snaha a usilovnosť bola odmenená.

     A je to tu !!!

     Opäť sa Stredná odborná škola J. Čabelku Holíč blysla. Na základe predloženého prevenčného projektu Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pridelilo našej škole finančnú dotáciu k prevenčnému projektu  pod názvom „Na drogy nemáme čas III.“.

     Projekt má okresnú pôsobnosť. Projekt je určený pre žiakov Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči, deťom v materských školách mesta Holíč, žiakov na prvom stupni základných škôl okresu Skalica, Domova sociálnych služieb Skalica, Zariadení pre seniorov Skalica, Mokrý háj, Holíč a Senior Dome Terézia Holíč. Do projektu sú priamo zapojení členovia rovesníckej skupiny a všetci žiaci školy, pedagogickí pracovníci a vedúci  rovesníckej skupiny. Odborný garant spolupracuje s vedúcim rovesníckej skupiny, výchovným poradcom a koordinátorom prevencie na škole. Celkový počet účastníkov projektu je 700 osôb. Niektorí účastníci sa do projektu zapoja viackrát.

     Žiaci školy sa združujú počas školského roka v záujmovom krúžku, rovesníckej skupine „Klubmladých“. Súčasťou projektu je skupinová práca so žiakmi školy, predstavovanie zdravého životného štýlu cieľovej skupine prostredníctvom divadelného predstavenia. Ďalším cieľom je  odovzdávanie si skúsenosti v oblastí závislostí a negatívnych javov v spoločnosti vzájomnou komunikáciou žiakov a cieľovou skupinou navzájom.

     Plánované aktivity

     V priebehu realizácie projektu sa budú uskutočňovať intenzívne stretnutia rovesníckej skupiny. V čase projektu to bude desať stretnutí v celkovom počte dvadsať hodín s vedúcim skupiny. Odborný garant, lektor v priebehu výjazdového stretnutia bude realizovať desať skupinových stretnutí účastníkov projektu. Aktivity budú pozostávať zo skupinovej i individuálnej práce so žiakmi. Budú využívané techniky a hry zážitkovou formou pre získavanie sociálnych zručností pri eliminácii návykových látok. Techniky budú smerovať k intenzívnejším interakciám medzi žiakmi, aj  pedagogickými pracovníkmi. Využívaná bude výpočtová technika najmä počas prezentácií. V neposlednej rade sa budú nadobudnuté skúsenosti mládeže prenášať do rodín, medzi rovesníkov, kamarátov.

     Výjazdové stretnutie účastníkov projektu bude počas troch dní začiatkom mesiaca október 2015. Zahrňuje skupinové a individuálne stretnutia, spoznávanie prírody turistikou, vypĺňaním voľného času. Súčasťou bude i nácvik divadelného predstavenia a zhotovovanie kostýmov pre jednotlivých predstaviteľov hry. Posledný deň pobytu účastníci projektu zmysluplne naplnia voľný čas návštevou tarzánie pri Chate Amor Skalica, Zlatnícka dolina. 

     V neposlednom rade budeme v rámci projektu prezentovať na jednotlivých materských a základných školách divadelné predstavenie a prostredníctvom rozprávkových postáv komunikovať s deťmi k stanoveným cieľom projektu.

     Harmonogram realizácie projektu

     A/ Prípravná fáza: september 2015

     • Organizačné, personálne, materiálne a finančné zabezpečenie realizácie projektu, vypracovanie orientačného programu výjazdového stretnutia, vypracovanie plánu divadelných predstavení na základných a materských školách
     • Stretnutia rovesníckej skupiny na škole
     • Nácvik divadelného predstavenia
     • Zhotovovanie, kúpa kostýmov

     B/ Realizačná fáza: október 2015 – december 2015

      

     Realizovanie skupinovej práce na škole:

     - výmena skúseností medzi žiakmi rovesníckej skupiny a ostatných žiakov školy

           - zhodnotenie prevenčnej práce počas školského roka na škole

           - intenzívnejší kontakt žiakov a pedagogického zboru školy   

           - upevnenie optimálnej komunikácie medzi  pedagogickým zborom školy a žiakmi

           - prezentácia zdravého životného štýlu a výchova ku zdravému životnému štýlu    

             prostredníctvom divadelného predstavenia žiakom školy, deťom v materských

             a základných školách, starším ľuďom v domovoch pre seniorov

           - rozvoj morálky a charakteru

           - efektívne využívanie voľného času detí a mládeže.

      

     Realizácia divadelných predstavení, skupinová práca, prednášky na zvolené témy s dôrazom na cieľ projektu, výjazdové stretnutie žiakov.Žiaci vypracujú spätnou väzbou postrehy zo samotného projektu, účastníci – cieľová skupina výtvarne zvýraznia svoje pocity a dojmy z realizácie projektu.

      

     C/ Vyhodnocovacia  fáza  : koniec decembra 2015

     Pred ukončením projektu vyhodnotiť s celým realizačným tímom prínos projektu.

      

     Už dnes sa tešíme na spoločné aktivity, zábavu, nekonečnú radosť a smiech starších ľudí, detí a účastníkov projektu.

     Hor sa do práce pedagógovia a žiaci !!!