• O našej škole

     • História školy

     • História školy


      Pokročilá vekom, no mladá duchom...taká je naša škola, Stredná odborná škola Jozefa Čabelku.

      Už len 5 rokov jej chýba k 100. Duchom však zostáva stále mladá. Každoročne v septembri sa jej priestory  zaplnia mladými ľuďmi, ktorí v jej žilách rozprúdia život. Už toľký krát....už 95 rokov. Triedy a chodby sú plné ruchu, smiechu, kriku. Neustály pohyb, vzájomné spoznávanie sa, opakovanie učiva pred písomkou... Spomínate si aj vy na strednú školu? Na tú našu spomínajú tisíce. Nielenže je dlhodobou súčasťou života v Holíči, ale aj súčasťou života mnohých z vás. A hoci je v pokročilom veku, vyzerá stále dobre. Priestory  a učebne sa modernizujú -  najnovšie bezbariérový vstup. Taktiež vonkajšok budovy prechádza postupnou rekonštrukciou – v súčasnosti nová strecha a fasáda na starej časti budovy. Cieľ školy však zostáva nezmenený-  vzdelávať a vychovávať. Stredná odborná škola Jozefa Čabelku si za desiatky rokov  vybudovala imidž náročnej strednej školy. Do praxe i do ďalšieho štúdia zodpovedne pripravila tisíce absolventov. Kvalifikovaný pedagogický zbor zabezpečuje štúdium v perspektívnych odboroch logistika, operátor tlače, operátor kožiarskej výroby,  sociálno–výchovný pracovník, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a v študijnom odbore, ktorý funguje už od roku 1973 ekonomika pôdohospodárstva. Len vzdelávanie mladým ľuďom nestačí. Sú plní zvedavosti a majú veľa životnej energie. Preto sa popri klasickom vyučovacom procese organizuje veľa spoločných akcií. Športové turnaje, lyžiarske kurzy, návštevy divadla, múzeí, veľtrhov, exkurzie na Slovensku i v zahraničí, zaujímavé prednášky, besedy, cyklovýlety, koncoročné výlety, zahraničné stáže v projektoch Erasmus+ a veľa ďalších. Ako dobrovoľníkov môžete našich žiakov stretnúť na rôznych podujatiach organizovaných mestom Holíč, Centrom voľného času, Mestskou knižnicou. So svojimi vyučujúcimi pripravujú programy a podujatia pre materské a základné školy, domovy dôchodcov i širokú verejnosť. Každý žiak tu má vytvorený priestor rozvíjať svoje záujmy a realizovať svoje nápady.

      Stredná poľnohospodárska technická škola, Roľníckozeleninárska škola, Štátna hospodárska škola, Štátna jednoročná hospodárska škola....Zmien v histórii tejto holíčskej školy bolo mnoho. Od názvu až po zameranie študijných odborov. Ale stojí tu a funguje už od 26.11.1923. Za jej existenciu a dnešné úspešné  fungovanie patrí vďaka mnohým osobnostiam Ing. Pavlovi Škápikovi, Ing. Jánovi Šmehylovi, Ing. Richardovi Polákovi, Ing. Stanislavovi Kubíčkovi a súčasnému riaditeľovi Ing. Jozefovi Pavlíkovi. Aj vďaka ich úsiliu a práci môžeme povedať, že Stredná odborná škola Jozefa Čabelku  je školou s výsledkami a školou s budúcnosťou.


      Školský rok 2019/2020

      V školskom roku 2019/2020 otvorila naša škola študijné odbory: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,  Sociálno-výchovný pracovník, Logistika-informačné technológie, Polygraf - operátor tlače a Ekonomika. 

      Na začiatku školského roku náš pedagogický zbor posilnili 4 nové kolegyne: Mgr. Nikoleta Markechová, PhDr. Beata Martišová, Ing. Romana Svatíková, Mgr. Martina Vízdalová.


      Školský rok 2018/2019

      V školskom roku 2018/2019 otvorila naša škola študijné odbory: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo,  Sociálno-výchovný pracovník, Logistika-informačné technológie a Ekonomika. 

      Na začiatku šk.r. sa náš pedagogický zbor rozšíril o nového pedagogického zamestnanca Ing. Ivana Haringu.

       


       Školský rok 2017/2018

      V školskom roku 2017/2018 otvorila naša škola študijné odbory: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, Logistika-informačné technológie a Polygraf-operátor tlače

      Na začiatku šk.r. sa náš pedagogický zbor rozšíril o nových pedagogických zamestnancov: Mgr. Jana Kubíčková, Mgr. Zuzana Brúsilová, Mgr. Milan Hala a Jozef Dojčák.

      Počas školského roka 2017/2018 nastalo viacero zmien. Z pedagogického zboru odišla Mgr. Zuzana Brúsilová, ktorú na krátky čas nahradila Mgr. Emília Chodúrová. Po jej odchode tento odbor odborne zastrešila Mgr. Mária Léontine Poturnay. Ďalšie zmeny nastali po odchode PhDr. Svetlany Schäferovej, Mgr. Igora Černina a Mgr. Lenky Suchej. Tento odbor bol odborne zastrešený novopríchodzím PhDr. Michalom Sedláčkom, PhD. Náhradou za odchádzajúcu Mgr. Moniku Bodorikovú sa stala Mgr. Mária Túblová. Pracovný pomer ukončil dlhoročný pedagóg Mgr. Vladimír Janíček. 

      Hodnotiaca_sprava_za_sk._rok_2017-2018-3.pdf

       


      Školský rok 2016/2017

      V školskom roku 2016/2017 otvorila naša škola študijné odbory: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, Sociálno-výchovný pracovník, Logistika-informačné technológie a Polygraf-operátor tlače. 

      Na začiatku šk.r. sa náš pedagogický zbor rozšíril o jednu novú kolegyňu: Mgr. Annu Praskačovú. 

      Akcie zo šk.r.:


      Školský rok 2015/2016

      Hodnotiaca_sprava_za_sk._rok_2015-2016.pdf

      V školskom roku 2015/2016 otvorila naša škola študijné odbory: Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, Sociálno-výchovný pracovník a Logistika.

      Na začiatku školského roku sa náš pedagogický zbor rozšíril o jedného nového kolegu - učiteľa informatiky Ing. Štefana Duffka. Od začiatku nového roku 2016 požiadala o návrat do práce po rodičovskej dovolenke Mgr. Lenka Filúšová. 

      Projekty realizované na SOŠ Jozefa Čabelku v školskom roku 2015/2016:

      Erasmus+

      Našej škole sa podarilo uspieť a získať finančné prostriedky - grant z EÚ 45 500,- € v programe Erasmus+. Dvojtýždenná študijná stáž bola realizovaná v Českej republike v období od 11.10.2015 - 24.10.2015. Cieľom projektu bolo podporiť spoluprácu so zahraničnými partnermi a umožnila zároveň zvýšiť úroveň a prestíž školy.

      "Na drogy nemám čas III."pokračovanie projektu v cielenej práci a preventívnych aktivitách na našej škole.

      Klub mladých - realizovali sme pokračovanie cielenej práce na škole v oblasti prevencie sociálno-patologických javov. V škole funguje Klub mladých, kde sa združujú študenti za účelom učenia sa sociálnym znalostiam a zručnostiam. Nosnou témou bola ochrana a podpora zdravia našich študentov. 

      V tomto školskom roku škola usporiadala veľké množstvo exkurzií a podujatí. Taktiež sme sa zúčastnili rôznych súťaží, z ktorých sme si odniesli pekné ocenenia.

      Udalosti šk. r. 2015/2016 


      V školskom roku 2015/2016 otvorila naša škola nové študijné odbory:

      LOGISTIKA-INFORMAČNÉ TECHNOLÓGIE – v tomto študijnom odbore môžu študenti nájsť uplatnenie v zasielateľských a dopravných organizáciách na oddeleniach logistiky vo funkciách zasielateľov, disponentov a dopravných manažérov pre objednávanie dopravných služieb vo veľkých výrobných organizáciách ale aj v štátnej správe. Študijný odbor je pripravený v spolupráci s podnikmi Eissmann, INA, Protherm, Fortaco, OMS.

      OPERÁTOR/KA KOŽIARSKEJ VÝROBY – študenti budú vykonávať odbornú prax vo firme Eissmann Group Automotive Holíč, kde si overia nadobudnuté vedomosti a získajú potrebnú zručnosť. V tomto študijnom programe môžu študenti nájsť uplatnenie v automobilovom priemysle vo firmách Eissmann Group Automotive Holíč, Volkswagen, Mercedes, Porsche, Audi, Kia, vo firmách s novou technikou a technológiou na spracovanie kože v interiéroch áut, v pozíciách riadenia výrobno-podnikateľskej činnosti v automobilovom priemysle, v oblasti stredného a drobného podnikania.


      Školský rok 2014/2015

      Naša škola SOŠ J. Čabelku spolupracuje s firmou SILGAN – Nové Mesto nad Váhom a GRAFOBAL – Skalica, kde praxujú naši študenti odboru OPERÁTOR TLAČE. Študentov 3. a 4. ročníka tohto odboru sprevádza pri tejto praxi pán majster J. Dojčák. Za aktivitu, pracovné nasadenie a výsledky sú študenti odmeňovaní štipendiom. Študenti prvého ročníka začali svoju prax vo firme GRAFOBAL, a. s. Skalica. Od 1. septembra 2014 prišlo k ďalším personálnym zmenám. Nastúpila Ing. Martina Chocholáčková, Mgr. Kristína Krištofíková a Mgr. Monika Magulová.


      Školský rok 2013/2014

      V tomto školskom roku sa otvoril nový študijný odbor UČITEĽSTVO PRE MATERSKÉ ŠKOLY A VYCHOVÁVATEĽSTVO. Študenti sa môžu uplatniť v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach, v štátnych i súkromných škôlkach, detských jasliach, rôznych detských centrách, v školských kluboch na základných a špeciálnych školách, či ako privátny vychovávateľ v rodinách na Slovensku i zahraničí.

      Naša škola SOŠ J. Čabelku spolupracuje s firmami SILGAN – Nové Mesto nad Váhom, EISSMANN – Holíč. Vo firme SILGAN praxujú naši študenti odboru OPERÁTOR TLAČE. Žiakov 2. a 3. ročníka tohto odboru sprevádza pri tejto praxi nový majster – pán J. Dojčák, ktorý má dlhoročnú prax v polygrafii. Za aktivitu, pracovné nasadenie a výsledky sú študenti odmeňovaní mesačne štipendiom.

      Dňa 31.10.2013 naša škola zorganizovala Slávnostnú akadémiu pri príležitosti 90. výročia jej založenia. Akcia sa konala v spoločenskej sále hotela SAN v Holíči. Na túto výnimočnú udalosť prijali pozvanie minister školstva SR PhDr. Dušan Čaplovič DrSc., Ing Miroslav Mihál zo Sekcie regionálneho školstva, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, poslankyňa NR SR JUDr. Viera Kučerová, podpredseda TTSK, primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal, primátor mesta Skalica Ing. Stanislav Chovanec, primátor mesta Gbely Ing. Jozef Hazlinger, riaditeľka odboru školstva a telesnej kultúry TTSK PaedDr. Viera Suchanová, prednosta Okresného úradu Skalica a bývalý riaditeľ školy Ing. Marian Honza, CSc., bývalí riaditelia školy: Ing. Richard Polák a Ing. Stanislav Kubíček, ako aj bývalí a súčasní zamestnanci školy a ostatní pozvaní hostia.

      Program bol obohatený o príhovory ministra školstva, primátora mesta Holíč, riaditeľa školy a spestrený vystúpeniami súčasných i bývalých študentov našej školy. Atmosféra sa niesla v srdečnom a priateľskom duchu.

      Všetci veríme, že deväťdesiatka našej školy bola štartom pre ďalšie úspešné roky existencie Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku v Holíči.

      Od decembra tohto školského roka v našej škole došlo k niektorým personálnym zmenám. Dňa 2. decembra 2013 nastúpila Mgr. Anna Suchá a odišla Ing. Eva Lisková.


      Školský rok 2012/2013

      K 1. septembru 2012 sa zmenil názov študijného odboru TLAČIAR NA POLYGRAFICKÝCH STROJOCH  na odbor OPERÁTOR TLAČE. Dňa 1. októbra 2012 bola menovaná do funkcie zástupkyne riaditeľa školy Ing. Katarína Milotová.


      Školský rok 2011/2012

      Od 1. septembra 2011 škola zmenila svoj názov na Stredná odborná škola Jozefa Čabelku. Bol vytvorený nový študijný odbor TLAČIAR NA POLYGRAFICKÝCH STROJOCH. Dňa 1. mája 2012 bola vymenovaný nový riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík a do funkcie zástupkyne riaditeľa školy bola menovaná Ing. Oľga Skubeňová. K novému školskému roku 2012/2013 bol schválený nový študijný odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.


      Školský rok 2010/2011

      V školskom roku boli otvorené iba dve triedy v študijných odboroch ekonomika pôdohospodárstva, manažment regionálneho cestovného ruchu a v novom študijnom odbore SOCIÁLNO-VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK. V nasledujúcich šk. rokoch sú pripravované nové študijné odbory. Od 1.11.2010 bol Ing. Marián Honza, CSc. poverený vykonávať funkciu riaditeľa školy a do funkcie zástupca riaditeľa školy bol menovaný Ing. Jozef Pavlík.

      Od 1. septembra 2009 bol menovaný do funkcie zástupcu riaditeľa školy Ing. Marián Honza, CSc.

      Od 1. septembra 2008 bola vo funkcii pedagogického zástupcu Mgr. Ľubica Olivová.

      Od 1. septembra 2007 škola zmenila svoj názov na Stredná odborná škola Holíč. V roku 2007 nastúpila do funkcie pedagogického zástupcu Mgr. Alena Masaryková.

      V školských rokoch 2005 až 2007 sa z dôvodu záujmu v regióne o nový študijný odbor podarilo vždy otvoriť tri triedy.

      V júni roku 2005 bol otvorený nový študijný odbor MANAŽMENT REGIONÁLNEHO CESTOVNÉHO RUCHU.

      V školskom roku 2004/2005 boli otvorené dve triedy. Prvá v odbore ekonomika pôdohospodárstva a druhá v odbore agropodnikanie so zameraním na poľnohospodársky manažment.

      V roku 2003 získala škola pripojenie v rámci projektu INFOVEK.

      V roku 2000 bol na školu zavedený internet, čo začalo novú éru intenzívnejšieho využívania moderných technológií.

      V roku 1999 nastúpila do funkcie pedagogického zástupcu PhDr. Anna Rypáková.

      V školskom roku 1997/1998 boli otvorené iba dve prvé triedy s počtom žiakov 65 a jedna trieda pomaturitného štúdia s počtom žiakov 24. Prišlo k ďalším výrazným zmenám. K 5.9.1997 bolo zrušené ubytovanie v Domove mládeže z dôvodu veľmi malého záujmu o ubytovanie. Ďalej prišlo k úpravám vo vyučovaní predmetu motorové vozidlá a dopravná výchova. Vzhľadom na túto skutočnosť boli uvoľnení učitelia a vychovávatelia. Na základe požiadaviek školy sa uskutočnila oprava strechy, avšak školu čakajú ešte mnohé ďalšie dôležité rekonštrukcie. Postupne prebehli ďalšie výrazné rekonštrukcie, napríklad rekonštrukcia telocvične, ktorá bola ukončená v roku 2004.

      V školskom roku 1995/1996 prišlo k zmene vo vedení školy. Riaditeľom školy sa stal Ing. Stanislav Kubíček a zástupcom Vladimír Stúpal. Na základe prijímacieho harmonogramu boli otvorené tri triedy po 34 žiakoch. Z toho dve triedy so zameraním na poľnohospodársku prevádzku. V rámci praxe bolo vybudované školské hospodárstvo i s vysporiadaním pozemkov s vyše 2 ha pôdy – zmluvne, nakoľko škola nemala vlastné hospodárstvo. V rámci praxe sa žiaci starali o školskú záhradu a pod vedením pedagogických pracovali na tvorbe ekoplochy. Školu navštevovalo 397 žiakov v 12 triedach. Slabšia ekonomická situácia v školstve, najmä prevádzke, neumožnila vyriešiť niektoré materiálne potreby školy.

      Od januára bol do funkcie riaditeľa školy zvolený Ing. Richard Polák. Škola v tomto období priložila ruku k dielu v tom smere, že iniciovala mobilitu profilu budúcich absolventov pre nové podmienky procesu privatizácie a transformácie v poľnohospodárstve a ich zabezpečenosť učebnými plánmi a osnovami. Prichádza k vytvoreniu nového študijného odboru, resp. odborného zamerania – profesii poľnohospodárskeho manažéra. Ustálenou výslednicou tohto procesu je integrovaný študijný odbor agropodnikanie, z ktorého sú dve odborné zamerania – poľnohospodársky manažment a poľnohospodárska prevádzka.

      K závažným zmenám prišlo po novembri 1989. Po páde totalitného systému prišlo k zmenám i v riadení škôl.

      Po výstavbe telocvične v 80. roku sa postupne prešlo od roku 1985 na prístavbu ďalších objektov.

      V školskom roku 1973/1974 prichádza k viacerým zmenám v školskom systéme vtedajšieho okresu Senica. Zo Skalice do Holíča bola premiestnená SPTŠ, čo vlastne zachránilo existenciu holíčskej školy. V tomto školskom roku prišlo k rozšíreniu o Odbor ekonomika poľnohospodárstva. Postupne sa škola rozrástla o trojtriedne ročníky: pôvodne dve triedy ekonomika poľnohospodárstva a jedna trieda pestovateľstvo-chovateľstvo, neskôr v obrátenom pomere. Samozrejme škola potrebovala väčšie priestory.

      Postupne však v školskom roku 1971/1972 hrozil škole zánik. Už v nasledujúcom roku sa neprijímali žiaci. V roku 1972 sa začalo v priestoroch školského dvora s výstavbou dielní.

      Pohnutým rokom bol školský rok 1969/70. Bol to rok politických previerok v rámci tzv. normalizácie Ing. P. Škápik bol z politických dôvodov zbavený riadenia školy a na jeho miesto nastúpil Ing. Pavol Krč, ktorého po dvoch rokoch vystriedal Ing. Ján Šmehyl. Päťdesiatiny škola oslavovala rozšírením o ročníky, ktoré prešli do Holíča zo Skalice. Postupne PTŠ pribrala ešte „S“ – Stredná poľnohospodárska technická škola v Holíči a od školského roka 1969/1970 prišlo k spojeniu s poľnohospodárskym učilišťom pod jedno riaditeľstvo.

      V školskom roku 1961/1962 nastúpil do vedenia školy nový riaditeľ Ing. Pavol Škápik, ktorý dovtedy pôsobil v škole ako stredoškolský profesor. Škola pokračuje v tradíciách, ktoré sa postupne vytvárali od jej založenia: výstavy, kurzy, prednášky, no postupne pribúdajú ďalšie tradície v oblasti osvety a kultúry. Študenti verejne vystupovali ako recitátori, speváci, hudobníci, no zvlášť s veľkým úspechom ako divadelní ochotníci. Ani šport a telesná výchova neboli popoluškou. Niekoľkokrát škola poriadala športové hry poľnohospodárskej mládeže celého Slovenska.

      Prví absolventi opustili Poľnohodpodársku technickú školu v júni 1960.

      Od 1.9.1957 sa otvára prvý ročník Poľnohospodárskej technickej školy v Holíči s odborom pestovateľstvo a chovateľstvo s dvoma triedami. Štúdium bolo štvorročné, končiace maturitou.

      V školskom roku 1942/1943 sa názov školy zmenil na „Roľníckozeleninársku školu v Holíči“.

      Nasledujúci školský rok 1939/1940 bol trocha zvláštny. Učitelia českého pôvodu museli odísť do Čiech. Novým riaditeľom sa stal Ing. Albín Okáľ. Začiatkom roka 1940 bola do Holíča premiestnená jednoročná hospodárska škola z Eberhartu (Malinovo). Cez vojnu sa v novej budove nevyučovalo, slúžila vojenským účelom. Počas tohto obdobia sa dvakrát zmenil aj názov školy. V školskom roku 1939/1940 na „Štátnu hospodársku školu v Holíči“.

      V školskom roku 1938/1939 bola postavená nová budova školy na Bernolákovej ulici. Na tie pomery to bola jedna z najmodernejších škôl poľnohospodárskeho typu na Slovensku. V objekte bola škola i internát.

      V roku 1935 bola popri škole zriadená „Ľudová škola hospodárska“ pre chlapcov a dievčatá z najbližšieho okolia.

      Bohatá bola i verejno-prospešná práca žiakov. Poriadali poľnohospodárske výstavy v škole i v susedných obciach. V školskom roku 1931/1932 sa škola rozrástla. Popri jednoročnej je utvorená aj dvojročná odborná škola s názvom „Dvojročná odborná roľnícka škola v Holíči“. Tak popri sebe ešte i ďalšie školské roky existovali dva typy – jednoročná a dvojročná škola. Pri príležitosti 10. výročia vzniku škola mení názov, volá sa „Dvojročná odborná roľnícka škola v Holíči“.

      Už v nasledujúcom roku 1924 škole prideľujú 30 ha poľa v Bažantnici. V tomto roku bolo 27 absolventov. Pomaly sa rodila i tradícia školy. Okrem základného vzdelania poskytovala i poradenskú službu pre roľníkov zo širokého okolia. V škole sa poriadali rôzne teoreticko-praktické kurzy a prednášky. Okrem toho učitelia chodili prednášať i do okolitých obcí.

      Štátna jednoročná hospodárska škola v Holíči privítala po prvýkrát svojich žiakov 26. novembra 1923. Bola to škola, ktorá po vzniku Československej republiky rozširovala pôvodnú sieť deviatich poľnohospodárskych škôl v rámci Slovenska, ktoré po tomto prevrate zostali. Prvým riaditeľom školy (vtedy správca školy) bol J. Krížek. Vyučovanie trvalo jeden školský rok, to je 11 mesiacov. Prvých absolventov bolo 19.

      Vznik poľnohospodárskeho školstva na Záhorí súvisí so vznikom ČSR. Už v prvých rokoch jej existencie vznikli v tomto regióne dve školy pre roľnícku mládež – v roku 1921 v Skalici a v 1923 v Holíči. Významnou osobnosťou, ktorá vstúpila do dejín Slovenska a nášho mikroregiónu pri vzniku poľnohospodárskych škôl, bol MUDr. Pavel Blaho zo Skalice. 

       

 • Staňte sa naším fanúšikom