• Novinky

      • Stáž olomouckej Strednej polygrafickej školy v spoločnosti Grafobal Skalica, a.s., podporovanej programom ERASMUS+

      • V dňoch 15. 10. až 26.10. 2018 sa zúčastnilo projektu Erasmus + šesť študentov polygrafickej školy z Olomouca, ktorí pod vedením pedagogického dozoru a učiteľky odborných predmetov Bc. Heleny Koutnej absolvovali odbornú stáž po výrobných úsekoch v Grafobale. Sprievodcom ich stáže bol majster odbornej výchovy z SOŠ Jozefa Čabelku v Holíči, p. Jozef Dojčák. Štyria  študenti odboru tlačiar na polygrafických strojoch Pošusta Pavel, Svozil Roman, Dluhoš Martin, Seyfrid Pavel a dve študentky odboru obalová technika  Fridrichová Natálie a  Hlaváčová Kristýna sa postupne oboznamovali s technológiou a celým výrobným procesom skalického obalového giganta.

       K výkonu ich stáže im boli poskytnuté zo strany Grafobalu tie najdôležitejšie články výrobného procesu:  vývoj obalov, kopírka tlačových platní, miešanie farieb,  tlač, výsek, kvalita a kontrola, balenie a expedícia.

       Devízou skalickej firmy je kvalitná tlač, široké spektrum zušľachťovacích technológií a inovačný potenciál kvalifikovaných špecialistov.

       Pevne veríme, že študenti v budúcnosti  pri kontakte s obalmi budú spomínať na absolvovanú prax v spoločnosti Grafobal, firme v ktorej dostáva papier novú, originálnu tvár a oni sa mohli podieľať na jej tvorbe.

       Cieľom Grafobalu bolo, aby si  študenti z Olomouca odniesli nové skúsenosti, nadobudli odborné vedomosti, ktoré môžu využívať v ďalších rokoch praxe a šíriť tak dobré meno skalického Grafobalu.

       Olomouckí študenti obdržali propagačný  materiál o kultúrnych podujatiach a historických pamiatkach nášho regiónu. Navštívili lokality v mestách Skalica, Holíč, Bratislava a prezreli si Múzeum tlače v Skalici, Skalickú rotundu,  zámok v Holíči, Baťov kanál, alebo historické pamiatky v Kopčanoch.

       Grafobal ,a.s. Skalica v tomto roku slávi 113. výročie vzniku, má dlhoročnú tradíciu, za ten čas sa stal jedným z najväčších výrobcov v produkcii obalov a polygrafických výrobkov v strednej a východnej Európe. Ich výrobky sú každoročne oceňované najprestížnejšími svetovými cenami, ako svetový obal roka WorldStar for Packaging, ktorých má už Grafobal vo svojej zbierke štrnásť, posledný za rok 2018.

       Majster Odbornej výchovy Jozef Dojčák

      • Exkurzia T.Baťa Zlín

      • "Dobrý obchod je vtedy, kde sú spokojní všetci zúčastnení.“
       „Náš zákazník - náš pán.“
       „Nízke ceny, vysoké mzdy, primeraný zisk.“
       Tieto mottá, a mnoho ďalších je spojených s menom Tomáša Baťu - zakladateľa obuvníckej firmy Baťa. Preslávil sa ako  jeden z najväčších československých podnikateľov svojej doby, ale tiež starosta Zlína a verejný činiteľ. Naši študenti sa o tejto významnej osobnosti učia na hodinách  manažmentu a  preto sme si dňa 23. 10. 2018 naplánovali  exkurziou do jeho rodiska a do priestorov kde sa budoval obuvnícky priemysel. Navštívili sme múzeum, v ktorom je zhrnutá celá história továrenskej výroby, ukážky strojov, pásovej výroby a veľa fotografického materiálu z jeho života. Zaujímavá bola tiež výstava viac ako 1000 exponátov obuvi od najstarších dejín až po súčasnosť. Študenti sa tiež mohli previezť legendárnym výťahom, ktorý súčasne slúžil ako pracovňa samotného Baťu. Vstupom do týchto priestorov sme sa preniesli v čase, pretože celý interiér – nábytok, doplnky boli autentické a dobové.
       Tomáš Baťa je významnou osobnosťou uznávanou v podnikateľských kruhoch na celom svete aj v súčasnosti hlavne pre svoje pokrokové metódy riadenia výroby a obchodu a taktiež systém motivácie pracovníkov (Baťova sústava riadenia).Napriek tomu, že žil na prelome 19. a 20. storočia /1876 – 1932/, dokázal ovplyvniť množstvo budúcich ekonómov, jeho postupy boli na vtedajšie podnikanie revolučné a sú stále používané ako príklady top manažmentu.

      • Pokročilá vekom, no mladá duchom...taká je naša škola, Stredná odborná škola Jozefa Čabelku.

      • Už len 5 rokov jej chýba k 100. Duchom však zostáva stále mladá. Každoročne v septembri sa jej priestory  zaplnia mladými ľuďmi, ktorí v jej žilách rozprúdia život. Už toľký krát....už 95 rokov. Triedy a chodby sú plné ruchu, smiechu, kriku. Neustály pohyb, vzájomné spoznávanie sa, opakovanie učiva pred písomkou... Spomínate si aj vy na strednú školu? Na tú našu spomínajú tisíce. Nielenže je dlhodobou súčasťou života v Holíči, ale aj súčasťou života mnohých z vás. A hoci je v pokročilom veku, vyzerá stále dobre. Priestory  a učebne sa modernizujú -  najnovšie bezbariérový vstup. Taktiež vonkajšok budovy prechádza postupnou rekonštrukciou – v súčasnosti nová strecha a fasáda na starej časti budovy. Cieľ školy však zostáva nezmenený-  vzdelávať a vychovávať. Stredná odborná škola Jozefa Čabelku si za desiatky rokov  vybudovala imidž náročnej strednej školy. Do praxe i do ďalšieho štúdia zodpovedne pripravila tisíce absolventov. Kvalifikovaný pedagogický zbor zabezpečuje štúdium v perspektívnych odboroch logistika, operátor tlače, operátor kožiarskej výroby,  sociálno–výchovný pracovník, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a v študijnom odbore, ktorý funguje už od roku 1973 ekonomika pôdohospodárstva. Len vzdelávanie mladým ľuďom nestačí. Sú plní zvedavosti a majú veľa životnej energie. Preto sa popri klasickom vyučovacom procese organizuje veľa spoločných akcií. Športové turnaje, lyžiarske kurzy, návštevy divadla, múzeí, veľtrhov, exkurzie na Slovensku i v zahraničí, zaujímavé prednášky, besedy, cyklovýlety, koncoročné výlety, zahraničné stáže v projektoch Erasmus+ a veľa ďalších. Ako dobrovoľníkov môžete našich žiakov stretnúť na rôznych podujatiach organizovaných mestom Holíč, Centrom voľného času, Mestskou knižnicou. So svojimi vyučujúcimi pripravujú programy a podujatia pre materské a základné školy, domovy dôchodcov i širokú verejnosť. Každý žiak tu má vytvorený priestor rozvíjať svoje záujmy a realizovať svoje nápady.

       Stredná poľnohospodárska technická škola, Roľníckozeleninárska škola, Štátna hospodárska škola, Štátna jednoročná hospodárska škola....Zmien v histórii tejto holíčskej školy bolo mnoho. Od názvu až po zameranie študijných odborov. Ale stojí tu a funguje už od 26.11.1923. Za jej existenciu a dnešné úspešné  fungovanie patrí vďaka mnohým osobnostiam Ing. Pavlovi Škápikovi, Ing. Jánovi Šmehylovi, Ing. Richardovi Polákovi, Ing. Stanislavovi Kubíčkovi a súčasnému riaditeľovi Ing. Jozefovi Pavlíkovi. Aj vďaka ich úsiliu a práci môžeme povedať, že Stredná odborná škola Jozefa Čabelku  je školou s výsledkami a školou s budúcnosťou.

      • V Divadle Jána Palárika

      • Deväťdesiate  výročie od smrti jedného z najvýznamnejších slovenských spisovateľov  Martina Kukučína  si v Divadle Jána Palárika uctili naštudovaním poviedky Neprebudený. S tvorbou Martina Kukučína sa na hodinách literatúry stretávame opakovane. Poviedky Rysavá jalovica, Neprebudený, Keď báčik z Chochoľova umrie patria ku klenotom slovenskej tvorby.  Aj to bol dôvod, prečo  sme  15.10. 2018 vycestovali do Trnavy.  Dopoludňajšie predstavenie ponúkalo najmä študentom stredných škôl  citlivé spracovanie témy o mentálne postihnutom chlapcovi Ondrášovi Machuľovi.   Dojemný príbeh, ktorý  hovorí o krehkosti ľudskej duše je nadčasový.  Obdiv všetkých prítomných si zaslúžil najmä predstaviteľ hlavnej úlohy. Po nevšednom kultúrnom zážitku sme našu divadelnú exkurziu ukončili prechádzkou po jesennej Trnave.

       Mgr.Lenka Filúšová

      • Biela pastelka - poďakovanie

      • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ĎAKUJE študentom SOŠ Jozefa Čabelku za spoluprácu pri verejnej zbierke pre ľudí so zrakovým postihnutím. Počas hlavného zbierkového dňa 21. septembra 2018 vyzbierali sumu 459,69 €.

      • Európsky deň jazykov na hodinách nemčiny

      • S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe. Preto sa už od roku 2001 26.september oslavuje ako Európsky deň jazykov. Minulý týždeň sme ho oslávili aj na hodinách nemeckého jazyka. Žiaci rozdelení do menších skupín riešili rôzne zábavné úlohy týkajúce sa nemčiny i ostatných európskych jazykov, pri ktorých preukázali svoje vedomosti a zručnosti. Ďalší zasa zapojili svoju fantáziu a ukázali svoju kreativitu pri tvorbe projektov. Svojou aktivitou nadobudli nové poznatky a ukázali, že dokážu navzájom veľmi dobre spolupracovať.

       Mgr. Jana Kubíčková

  • Staňte sa naším fanúšikom