• Novinky

      • INFORMÁCIE PRE MATURANTOV

      • V prílohe je uvedený zoznam predmetov, z ktorých sa budú počítať známky na maturitnom vysvedčení. Vypočítané známky za jednotlivé časti maturitnej skúšky vám budú sprístupnené v žiackej knižke do 12. 5. Do 15. 5. je potrebné sa k nim vyjadriť - akceptovať alebo zamietnuť (priamo v žiackej knižke budú pri známke tieto dve možnosti)

       Informacia-pre-maturantov.docx

        

      • HODNOTENIE ŠTUDENTOV V 2. POLROKU 2019-2020

      • Na základe mimoriadnej situácie, usmernenia Ministerstva školstva a po hlasovaní pedagogickej rady školy Vám oznamujeme, že v 2. polroku šk. roka 2019-2020 nebudú študenti klasifikovaní (na vysvedčení budú mať uvedené namiesto známky slovo "absolvoval/a") z týchto predmetov:

       Telesná a športová výchova

       Etická výchova

       Náboženská výchova

       Počítačová podpora logistiky

       Prax 3. ročník odbor logistika

       Odborný výcvik 1. a 3. ročník odboru operátor tlače

       Z ostatných predmetov budú študenti klasifikovaní podľa odporúčania Ministerstva školstva a na vysvedčení budú hodnotení známkou. Žiaci, ktorí si nesplnia požiadavky vyučovania na diaľku, nebudú klasifikovaní. Budú komisionálne preskúšaní do 31. 8. 2020!

      • Škola darovala ochranné štíty

      • Naša škola darovala ochranné štíty vytlačené na 3D tlačiarni 4 zariadeniam poskytujúcim sociálne služby - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč, Senior dom Terézia Holíč, Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica a Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj.

  • Staňte sa naším fanúšikom