• Novinky

      • Majstrovstvá Slovenska v streľbe

      • Dňa 20.9.2020 sa študentka našej školy Monika Havelková (2.B) zúčastnila na Majstrovstvách Slovenska v streľbe z malokalibrových zbraní v Príbelciach. S pekným výsledkom 616,7 bodov sa umiestnila na 1. mieste a získala tak titul majsterky Slovenska. Blahoželáme!

      • Okresné kolo Hurbanovho pamätníka

      • Dňa 17.9.2020 sa v Senici konal 52. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy -  Hurbanov pamätník. Našu školu reprezentovala študentka 4. A Terézia Tomišová, ktorá sa kvalifikovala v školskom kole. V kategórii poézia obsadila Terézia s básňou Jána Kostru Chvála vody krásne tretie miesto. Blahoželáme!

      • Povinnosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka

      • · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

       · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Strana 5 z 16 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

       · Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (príloha). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

       · V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

      • OZNAM

      • Od stredy 16.9.2020 prebieha riadne vyučovanie v neskrátenej forme – 45-minútové vyučovacie hodiny za dodržania všetkých hygienických opatrení vydaných ÚVZ a MŠVVaŠ.

      • Uvítanie v školskom roku 2020/2021

      • V stredu, 2.septembra 2020, sme po netradičnom školskom roku 2019/2020 a dvojmesačných prázdninách opäť zasadli do školských lavíc. Začal sa nový školský rok 2020/2021 s prezenčnou výučbou s určitými obmedzeniami z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie SARS-Cov-2. Jeho zahájenie bolo preto oproti iným školským rokom trošku netradičné. Študentov v triedach najprv privítali triedni učitelia, potom zaznela štátna hymna a po nej nasledoval príhovor riaditeľa školy Ing. Jozefa Pavlíka. Úsmevy sme tentokrát síce skryli za rúškami, ale hlavné je, aby sme dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia a boli zdraví. Tešíme sa, keď budeme môcť zložiť rúška a fungovať v štandardnom režime. Prvákom prajeme, nech sa im na našej škole páči a všetkým študentom želáme veľa úspechov, dobrých známok a zaujímavých zážitkov!

  • Staňte sa naším fanúšikom