• Novinky

      • Príspevok ZRPŠ

      • Vážení rodičia,
       výška príspevku ZRPŠ na šk. rok 2021/2022 je 20 €. Tento poplatok platí každý žiak denného i individuálneho štúdia vo všetkých študijných odboroch. 
       Príspevok je treba zaplatiť  do 31. 10. 2021 a to v hotovosti triednemu učiteľovi, alebo zaslaním na účet ZRPŠ v SLSP, číslo účtu: SK82 0900 0000 0002 5093 0446 - do poznámky uviesť: meno a priezvisko žiaka, trieda (povinný údaj).

       Ing. Ľudmila Mičová
       riaditeľ školy

  • Staňte sa naším fanúšikom