• Novinky

      • Ekonomická olympiáda

      • V decembri sa uskutočnilo školské kolo Ekonomickej olympiády, ktorej sa zúčastnili prevažne študenti 3. a 4. ročníkov. Ich úlohou bolo vypracovať test pozostávajúci z 25 otázok s časovým limitom 25 min. Vyhodnotenie dostal študent okamžite po odoslaní testu.
       Do krajského kola, ktoré sa uskutočnilo 24. 02. 2022 online formou, postúpili nasledujúci študenti:

       • Tomáš Hepal  IV. SE
       • Lukáš Smatana  IV. LMŠ
       • Karol Miklós  IV. LMŠ
       • Mário Schultz    III. TPD

       Všetkým študentom ďakujeme za účasť. Postupujúcim blahoželáme a prajeme veľa úspechov v krajskom kole.

      • Navrhovanie písma

      • Študenti 2. ročníka odboru Polygraf-operátor tlače na hodinách grafického dizajnu navrhovali vlastný druh písma. 

      • Projekt „Spolu úspešnejší 2“

      • Naša škola sa zapojila do projektu „Spolu úspešnejší 2“, ktorý je realizovaný z Plánu obnovy a odolnosti SR.

       Program „Spolu úspešnejší 2“ je určený na podporu škôl, ktoré prostredníctvom kvalitného a dostupného doučovania svojich žiakov ohrozených školským neúspechom, alebo žiakov, ktorí potrebujú pomoc s učivom, budú vytvárať podmienky na zlepšovanie ich vedomostí a zručností v mimoškolských hodinách v stanovenom rozsahu.

       Projekt je zameraný na vyrovnávanie rozdielov vo vedomostiach, zručnostiach a spôsobilostiach žiakov, ako aj na elimináciu rizika opakovania ročníkov a predčasného ukončenia vzdelávania žiakov a na úspešné ukončenie vzdelávania maturitnou skúškou i uplatnenie študentov na trhu práce, v spoločnosti a v ďalšom vzdelávaní. Prostredníctvom naplnenia tohto čiastkového cieľa sa zabezpečí naplnenie hlavného cieľa reformy, ktorým je zmierňovanie dopadov pandémie vo vzdelávaní na stredných školách.

       Doučovanie sa bude realizovať v čase mimo vyučovania a bude sa týkať predmetov anglický jazyk, účtovníctvo, grafický dizajn, hra na hudobný nástoj. Žiaci si počet hodín doučovania zvolia podľa vlastného uváženia a odporúčania doučujúceho.

       Trvanie projektu „Spolu úspešnejší 2“ bude od 17. 1. 2022 do 17. 6. 2022

  • Staňte sa naším fanúšikom