• Novinky

      • 2. kolo prijímacích pohovorov

      • Riaditeľka SOŠT Jozefa Čabelku ako organizačnej zložky Spojenej školy v súlade s § 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodla o vypísaní 2.kola prijímacích skúšok na nenaplnený počet miestv odbore logistika a ekonomika pôdohospodárstva pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka v školskom roku 2022/2023. Samotné prijímacie skúšky sa uskutočnia dňa 21.6.2022.

      • Prednáška z poľovníctva

      • „Poľovníctvo má zmyseľ“ bola téma prednášky v ktorej študentom 1. ročníka odboru ekonomika pôdohospodárstva priblížil krásu tohto životného štýlu Ing. Marián Honza CSc., predseda Obvodnej poľovníckej komory v Skalici. Študenti sa počas nej oboznámili s vývojom poľovníctva na území Slovenska, ale aj s náplňou práce poľovného združenia v súčasnosti. Ak sme si doteraz mysleli, že úlohou poľovníka je chytať a zabíjať, tak po tejto prednáške sme pochopili, že najdôležitejšia je celoročná starostlivosť o zver a lov je „za odmenu“.

  • Staňte sa naším fanúšikom