• Novinky

      • Naša škola znovu úspešná v projekte Erasmus+

      • V posledných rokoch sa naša škola pravidelne zapája do projektu Erasmus+ . Aj tento rok sme boli úspešní a v rámci projektu sa nám podarilo získať 47 610€. Už po štvrtý krát tak 27 našich študentov bude mať opäť príležitosť na jeseň tohto roka zdokonaliť svoje praktické zručnosti na stážach v Českej republike. Desať študentov z odboru logistika sa podrobne oboznámi so železničnou dopravou a jej stúpajúcim významom v oblasti logistiky vo firme CD Cargo, a. s. Česká Třebová, obohatiť svoje teoretické skúsenosti budú môcť aj u popredného poskytovateľa logistických služieb Geis CZ, s.r.o . Deväť študentov odboru operátor tlače sa už po niekoľkýkrát stane súčasťou kolektívu firmy Finidr, s. r. o. Český Těšín - jednej z najmodernejších tlačiarní v Európe. Deväť študentiek odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo si vyskúša edukačné činnosti v rámci environmentálnej výchovy a ochrany zdravia v materských školách v Paskove a Řepišti. Svoje zručnosti získané v materských školách na Slovensku a v Českej republike tak budú mať možnosť konfrontovať so znalosťami získanými počas štúdia na našej škole.

      • 2. kolo prijímacích pohovorov

      • Riaditeľ školy vypisuje 2. kolo prijímacích pohovorov do študijných odborov: učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník, operátor tlače, logistika, ekonomika pôdohospodárstva pre školský rok 2020/2021, ktoré sa uskutočnia 22. 6. 2020. Prihlášky je potrebné zaslať do 19. 6. 2020.

      • Vynovený vstup do školy

      • Aj keď študenti nie sú v škole, stále sa tam pracuje, renovujú sa vnútorné i vonkajšie priestory školy. Niekoľko štvrtákov odboru operátor tlače spolu so svojím majstrom odbornej výchovy Jozefom Dojčákom namaľovali na fasádu pri vstupe portréty učiteľa národov Jána Ámosa Komenského a Jozefa Čabelku, po ktorom je naša škola pomenovaná.

      • Odovzdávanie maturitných vysvedčení 4.B

      • Dnes sa naši maturanti rozlúčili so školou. Postupne si v rúškach prevzali svoje maturitné vysvedčenia a gratuláciu prijali taktiež netradične - ťuknutím lakťa. Do ďalšieho života im želáme veľa šťastia a úspechov v novej práci či vysokoškolskom štúdiu i osobnom živote. 

      • INFORMÁCIE PRE MATURANTOV

      • V prílohe je uvedený zoznam predmetov, z ktorých sa budú počítať známky na maturitnom vysvedčení. Vypočítané známky za jednotlivé časti maturitnej skúšky vám budú sprístupnené v žiackej knižke do 12. 5. Do 15. 5. je potrebné sa k nim vyjadriť - akceptovať alebo zamietnuť (priamo v žiackej knižke budú pri známke tieto dve možnosti)

       Informacia-pre-maturantov.docx

        

      • HODNOTENIE ŠTUDENTOV V 2. POLROKU 2019-2020

      • Na základe mimoriadnej situácie, usmernenia Ministerstva školstva a po hlasovaní pedagogickej rady školy Vám oznamujeme, že v 2. polroku šk. roka 2019-2020 nebudú študenti klasifikovaní (na vysvedčení budú mať uvedené namiesto známky slovo "absolvoval/a") z týchto predmetov:

       Telesná a športová výchova

       Etická výchova

       Náboženská výchova

       Počítačová podpora logistiky

       Prax 3. ročník odbor logistika

       Odborný výcvik 1. a 3. ročník odboru operátor tlače

       Z ostatných predmetov budú študenti klasifikovaní podľa odporúčania Ministerstva školstva a na vysvedčení budú hodnotení známkou. Žiaci, ktorí si nesplnia požiadavky vyučovania na diaľku, nebudú klasifikovaní. Budú komisionálne preskúšaní do 31. 8. 2020!

      • Škola darovala ochranné štíty

      • Naša škola darovala ochranné štíty vytlačené na 3D tlačiarni 4 zariadeniam poskytujúcim sociálne služby - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč, Senior dom Terézia Holíč, Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica a Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj.

      • PREVENTÍVNE OPATRENIA NA ZABRÁNENIE ŠÍRENIA NOVÉHO KORONAVÍRUSU

      • Na základe usmernenia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR bude na všetkých školách od 30.3.2020 až do odvolania prerušené vyučovanie.

        MATURITY 2019/2020:

       Externá časť maturitnej skúšky a písomná forma internej časti maturitnej skúšky (písomné maturity) sú zrušené. Ústna forma internej časti maturitnej skúšky (ústne maturity) sa bude konať najskôr do dvoch týždňov od obnovenia výučby a uskutoční sa v termíne do 30. júna 2020.

       Prihlášky na stredné školy:

       Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. Prijímacie skúšky na stredné školy na overenie špeciálnych schopností , zručností alebo nadania pre odbor „učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo“ („talentovky“) sa uskutočnia najneskôr do 30. júna.

      • Tretiačky v Záhorskom múzeu

      • Vo štvrtok sme sa so študentkami tretieho ročníka zúčastnili zaujímavej prednášky s kurátorom Balneologického múzea v Piešťanoch Ing. Tomášom Mlynským, v rámci výstavy Stratené pralesy, ktorú vnímame ako vhodnú metodickú pomôcku pre našich študentov.      

       Na výstave spojenej s prednáškou sme mali možnosť oboznámiť sa napríklad s dávno vyhynutými rastlinami vo forme fosílií, ktoré rástli v prvohorách. Vystavované exponáty sú dôkazom premeny a prispôsobovania sa rastlín v procese evolúcie na našej planéte, ktorá neustále prebieha aj v súčasnom období.

       Ďalšia časť  výstavy bola venovaná skamenenej živici dávnych stromov – jantáru a drevenému opálu.

       N. Markechová

      • Školské kolo Hurbanovho pamätníka

      • Dňa 3.3.2020 sa vybraní študenti našej školy zapojili  do školského kola  recitačnej súťaže Hurbanov pamätník. Súťažilo sa v dvoch kategóriách – poézia a próza. Skúsenejší recitátori i novoobjavené talenty zabojovali s trémou a pekne odprezentovali  svoje ukážky.

       Kategória poézia: 1.miesto Terézia Tomišová 3.A,  2. miesto Michaela Kunšteková 3.A, 3. miesto Denisa Václavíková  3.A

       Kategória próza: 1. miesto Alexandra  Trnková 3.A, 2. miesto Klaudia Trnková 1.A, 3. miesto Sabína Ščúryová 3.A

       Víťazky oboch kategórií postupujú do okresného kola, ktoré sa uskutoční 17.4.2020 v Skalici.

      • Okresné kolo v badmintone chlapcov a dievčat SŠ

      • V pondelok 2. marca 2020 sa v Skalici uskutočnilo okresné kolo v badmintone chlapcov a dievčat stredných škôl. Našu školu v súťaži chlapčenských družstiev reprezentovali Juraj Bohuš a Samuel Ovečka, ktorí obsadili 3.miesto. V súťaži dievčenských družstiev nás reprezentovali Terézia Beňová a Kristína Dinková, ktoré obsadili 1. miesto a postúpili do krajského kola. 

      • Derniéra divadelnej hry: Skrotenie zlej ženy

      • Vo štvrtok 27. februára sme sa vybrali za kultúrou do Slovenského národného divadla v Bratislave, ktoré v tomto roku oslavuje 100. výročie založenia. Na javisku činohry sa konala derniéra hry Williama Shakespeara "Skrotenie zlej ženy". Vynikajúca komédia s úžasnými výkonmi známych hercov ako Tomáš Maštalír, Diana Mórová či Alexander Bárta sa nám veľmi páčila. Keďže sa jednalo o posledné predstavenie po 12 rokoch na záver sa herec František Kovár poďakoval všetkým, ktorí na hre spolupracovali. 

      • Preventívna prednáška: Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých

      • Vo štvrtok 27. februára 2020 sa študenti našej školy zúčastnili preventívnej prednášky na tému: Trestnoprávna zodpovednosť mladistvých. Príslušník OR PZ v Senici kapitán Pavol Kollár oboznámil študentov so základnými pojmami definovanými v zákone a tieto im vysvetlil na konkrétnych prípadoch. Veľkú pozornosť venoval drogám a drogovej trestnej činnosti a taktiež dopravným nehodám spôsobených pod vplyvom alkoholu. Študentom odpovedal na ich otázky a svoju prednášku spestril fotografiami i videom z konkrétnej policajnej akcie. 

 • Staňte sa naším fanúšikom