• Novinky

      • Majstrovstvá Slovenska v streľbe

      • Dňa 20.9.2020 sa študentka našej školy Monika Havelková (2.B) zúčastnila na Majstrovstvách Slovenska v streľbe z malokalibrových zbraní v Príbelciach. S pekným výsledkom 616,7 bodov sa umiestnila na 1. mieste a získala tak titul majsterky Slovenska. Blahoželáme!

      • Okresné kolo Hurbanovho pamätníka

      • Dňa 17.9.2020 sa v Senici konal 52. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy -  Hurbanov pamätník. Našu školu reprezentovala študentka 4. A Terézia Tomišová, ktorá sa kvalifikovala v školskom kole. V kategórii poézia obsadila Terézia s básňou Jána Kostru Chvála vody krásne tretie miesto. Blahoželáme!

      • Povinnosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka

      • · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

       · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Strana 5 z 16 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

       · Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (príloha). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

       · V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

      • OZNAM

      • Od stredy 16.9.2020 prebieha riadne vyučovanie v neskrátenej forme – 45-minútové vyučovacie hodiny za dodržania všetkých hygienických opatrení vydaných ÚVZ a MŠVVaŠ.

      • Uvítanie v školskom roku 2020/2021

      • V stredu, 2.septembra 2020, sme po netradičnom školskom roku 2019/2020 a dvojmesačných prázdninách opäť zasadli do školských lavíc. Začal sa nový školský rok 2020/2021 s prezenčnou výučbou s určitými obmedzeniami z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie SARS-Cov-2. Jeho zahájenie bolo preto oproti iným školským rokom trošku netradičné. Študentov v triedach najprv privítali triedni učitelia, potom zaznela štátna hymna a po nej nasledoval príhovor riaditeľa školy Ing. Jozefa Pavlíka. Úsmevy sme tentokrát síce skryli za rúškami, ale hlavné je, aby sme dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia a boli zdraví. Tešíme sa, keď budeme môcť zložiť rúška a fungovať v štandardnom režime. Prvákom prajeme, nech sa im na našej škole páči a všetkým študentom želáme veľa úspechov, dobrých známok a zaujímavých zážitkov!

      • Otvorenie školského roka 2020-21

      • Vážení rodičia, milí žiaci!

       Začiatok roka kvôli epidémii SARS-Cov-2 bude bez spoločného slávnostného otvorenia a zákonného zástupcu.

       Každý žiak musí pri vstupe do školy odovzdať zdravotny_dotaznik.docx, vyplnený zákonným zástupcom alebo plnoletým žiakom.

       Takisto musí mať dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

       Bez dotazníka, dvoch rúšok a papierových jednorazových vreckoviek nebude vpustený do školy!

       Hlavné zásady sú:

       Žiaci nosia rúška všade vo vnútorných priestoroch školy.

       Počas prestávok sa zdržujú v triede.

       Podmienky vyučovania sú rozdelené do troch fáz:

       1._faza_-_zelena.jpg

       2._faza_-_oranzova.jpg

       3._faza_-_cervena.jpg

      • Úprava priestorov školy pokračuje

      • Pripravujeme sa na školský rok 2020/21 - pokračuje úprava priestorov školy - rekonštruujú sa študentské šatne, buduje sa nová učebňa grafického dizajnu a nová dielňa pre podnikanie v polygrafii. Na stene chodby vedúcej do telocvične pribudol obraz holíčskeho mlyna. 

      • Obnovenie vyučovania- oznam pre študentov

      • Na základe odporúčania Odboru školstva TTSK obnovíme vyučovanie na našej škole len na posledné dva školské dni 29. a 30. júna 2020.

       V pondelok 29. júna budú študenti odovzdávať učebnice, poupratujú triedy a šatne.

       V utorok 30. júna  študenti dostanú vysvedčenia.

       So sebou si prineste vyplnené Vyhlásenie o zdravotnom stave, ktoré nájdete v priloženom dokumente.

       Vyhlasenie.docx

      • Naša škola znovu úspešná v projekte Erasmus+

      • V posledných rokoch sa naša škola pravidelne zapája do projektu Erasmus+ . Aj tento rok sme boli úspešní a v rámci projektu sa nám podarilo získať 47 610€. Už po štvrtý krát tak 27 našich študentov bude mať opäť príležitosť na jeseň tohto roka zdokonaliť svoje praktické zručnosti na stážach v Českej republike. Desať študentov z odboru logistika sa podrobne oboznámi so železničnou dopravou a jej stúpajúcim významom v oblasti logistiky vo firme CD Cargo, a. s. Česká Třebová, obohatiť svoje teoretické skúsenosti budú môcť aj u popredného poskytovateľa logistických služieb Geis CZ, s.r.o . Deväť študentov odboru operátor tlače sa už po niekoľkýkrát stane súčasťou kolektívu firmy Finidr, s. r. o. Český Těšín - jednej z najmodernejších tlačiarní v Európe. Deväť študentiek odboru učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo si vyskúša edukačné činnosti v rámci environmentálnej výchovy a ochrany zdravia v materských školách v Paskove a Řepišti. Svoje zručnosti získané v materských školách na Slovensku a v Českej republike tak budú mať možnosť konfrontovať so znalosťami získanými počas štúdia na našej škole.

      • 2. kolo prijímacích pohovorov

      • Riaditeľ školy vypisuje 2. kolo prijímacích pohovorov do študijných odborov: učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo, sociálno-výchovný pracovník, operátor tlače, logistika, ekonomika pôdohospodárstva pre školský rok 2020/2021, ktoré sa uskutočnia 22. 6. 2020. Prihlášky je potrebné zaslať do 19. 6. 2020.

      • Vynovený vstup do školy

      • Aj keď študenti nie sú v škole, stále sa tam pracuje, renovujú sa vnútorné i vonkajšie priestory školy. Niekoľko štvrtákov odboru operátor tlače spolu so svojím majstrom odbornej výchovy Jozefom Dojčákom namaľovali na fasádu pri vstupe portréty učiteľa národov Jána Ámosa Komenského a Jozefa Čabelku, po ktorom je naša škola pomenovaná.

      • Odovzdávanie maturitných vysvedčení 4.B

      • Dnes sa naši maturanti rozlúčili so školou. Postupne si v rúškach prevzali svoje maturitné vysvedčenia a gratuláciu prijali taktiež netradične - ťuknutím lakťa. Do ďalšieho života im želáme veľa šťastia a úspechov v novej práci či vysokoškolskom štúdiu i osobnom živote. 

      • INFORMÁCIE PRE MATURANTOV

      • V prílohe je uvedený zoznam predmetov, z ktorých sa budú počítať známky na maturitnom vysvedčení. Vypočítané známky za jednotlivé časti maturitnej skúšky vám budú sprístupnené v žiackej knižke do 12. 5. Do 15. 5. je potrebné sa k nim vyjadriť - akceptovať alebo zamietnuť (priamo v žiackej knižke budú pri známke tieto dve možnosti)

       Informacia-pre-maturantov.docx

        

      • HODNOTENIE ŠTUDENTOV V 2. POLROKU 2019-2020

      • Na základe mimoriadnej situácie, usmernenia Ministerstva školstva a po hlasovaní pedagogickej rady školy Vám oznamujeme, že v 2. polroku šk. roka 2019-2020 nebudú študenti klasifikovaní (na vysvedčení budú mať uvedené namiesto známky slovo "absolvoval/a") z týchto predmetov:

       Telesná a športová výchova

       Etická výchova

       Náboženská výchova

       Počítačová podpora logistiky

       Prax 3. ročník odbor logistika

       Odborný výcvik 1. a 3. ročník odboru operátor tlače

       Z ostatných predmetov budú študenti klasifikovaní podľa odporúčania Ministerstva školstva a na vysvedčení budú hodnotení známkou. Žiaci, ktorí si nesplnia požiadavky vyučovania na diaľku, nebudú klasifikovaní. Budú komisionálne preskúšaní do 31. 8. 2020!

      • Škola darovala ochranné štíty

      • Naša škola darovala ochranné štíty vytlačené na 3D tlačiarni 4 zariadeniam poskytujúcim sociálne služby - Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Holíč, Senior dom Terézia Holíč, Zariadenie sociálnych služieb Zelený dom Skalica a Zariadenie pre seniorov Mokrý Háj.

 • Staňte sa naším fanúšikom