• Novinky

      • Obnovenie vyučovania

      • Od štvrtka 6. 5. 2021 sa obnovuje prezenčné vyučovanie vo všetkých ročníkoch. Vyučovanie bude prebiehať podľa aktuálneho rozvrhu. Žiak sa nemusí preukazovať žiadnym testom, je potrebné len "Vyhlásenie o bezinfekčnosti" (u plnoletého žiaka podáva žiak, u neplnoletého zákonný zástupca). Vyhlásenie treba zaslať cez Edupage. Dňa 5. 5. 2021 bude z dôvodu konania talentových skúšok riaditeľské voľno. 

      • Praktické úlohy z praxe

      • Práce študentov 1. a 2. ročníka odboru Polygraf - operátor tlače zo zadania praktických domácich úloh, prekreslenie a zväčšovanie pomocou štvorcovej siete.

      • Jarné upratovanie v Grafobale

      • Dňa 20. 4. 2021 sa naši študenti polygrafie zúčastnili jarného čistenia mesta Skalica, konkrétne priestorov a okolia Grafobalu, ku ktorým  patria aj hlavné tepny príjazdových  ciest do mesta.
       Deväť študentov pod dozorom a dvaja zamestnanci skalického Grafobalu vyzbierali cca  dvadsaťpäť vriec plastového, papierového a skleneného odpadu z okolitých pozemkov, ktoré prináležia tejto obalovej a polygrafickej firme.  
        Kvôli pandémii máme viac času na pohyb v prírode, ale aj popri cestách často vidíme, že odpadky sú akoby stálym  inventárom našej prírody. Mnohých z nás to mrzí, chceli sme aspoň troškou prispieť k vyčisteniu prírody a životného prostredia mesta, v ktorom žijeme aj my.

      • Ukážky výtvarných prác

      • Na fotografiách sú práce študentiek 2. ročníka odboru Učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo -  architektúra technikou perokresby a maľby kópií umeleckých diel.

      • Zoznámenie sa s Adobe Photoshopom

      • Na hodinách grafického dizajnu sme so študentmi 2. ročníka odboru Operátor tlače mali úvodné hodiny v rastrovom grafickom programe Adobe Photoshop. Učili sme sa upravovať fotografiu, používať filtre, urobiť si koláž či maskovať. 

      • Grafobal pomáha študentom SOŠT Jozefa Čabelku

      • V uplynulých dňoch dostala do daru naša škola v rámci dlhodobej spolupráce od spoločnosti Grafobal Skalica dve nové strojové zariadenia pre praktickú prípravu študentov - rezací ploter GRAPHTEC CE 7000 a nažehlovací lis STAHL´S CLAN BASIC. 
       „Súčasná ťažká doba dolieha na prípravu študentov a celej mladej generácie - tu je pomoc zvlášť potrebná. Od toho, akých odborníkov nám pripraví školstvo, priamo závisí i konkurencieschopnosť a budúcnosť našich závodov“. Uviedol, okrem iného, pri odovzdávaní darovaných zariadení škole Ing. Richard Kohút, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva spoločnosti Grafobal. 
       Spolupráca skalického Grafobalu so Strednou odbornou školou technickou Jozefa Čabelku na základe zmluvy o poskytovaní odbornej praxe začala v roku 2014. Od začiatku spolupráce sa uskutočnila zmluvne dohodnutá odborná prax v Grafobale pre vyše sto študentov prvého až štvrtého ročníka  školy, väčšinou z odboru operátor tlače ale aj z odboru logistika. 
       Študenti druhého až štvrtého ročníka absolvujú prax na rôznych pracoviskách podľa svojho zamerania a aj aktuálnej potreby Grafobalu. Získajú tak rôznorodé skúsenosti, návyky a nadobudnú ucelený prehľad o výrobnom procese pri realizácii objednávky. Študenti záverečných ročníkov školy prechádzajú praxou priamo na najmodernejších tlačových, výsekových a lepiacich strojoch či v grafickom štúdiu alebo na pracovisku miešania farieb. Všetko prebieha priamo pod odborným vedením a dohľadom majstrov.
       Uvedený spôsob vzdelávania je obojstranne výhodný. Pre podnik, ktorý môže získať kvalifikovaných spolupracovníkov, čiastočne už zaučených a spôsobilých pracovať na strojoch a zariadeniach. Zároveň aj pre študentov, ktorí majú po absolvovaní záverečnej skúšky istotu perspektívneho zamestnania v renomovanej spoločnosti. Doterajšie skúsenosti tieto predpoklady potvrdzujú. Viacerí, z predtým praxujúcich študentov, sa po ukončení školy už v Grafobale zamestnali.

      • Pohyb počas covidu

      • Študenti všetkých ročníkov v rámci predmetu telesná výchova dostávajú každý týždeň výzvu na cvičenie doma či aktivitu v prírode v okolí domova. 

      • Erasmus akreditácia na 7 rokov

      • Našej škole bola schválená akreditácia, vďaka čomu sa môžeme plnohodnotne zapájať do programu Erasmus v nasledujúcich rokoch 2021-2027. Viac podrobností nájteš TU.

      • Virtuálne DOD

      • Keďže sa nemôže v tejto situácii konať deň otvorených dverí, tak sme pre vás natočili toto video. Kliknutím na zobraziť si ho môžeš pozrieť, je to 360° video. Pre lepšiu kvalitu videa si zvoľte 4K rozlíšenie.

      • 3D-tlač

      • Práce študentov odboru Logistika - informačné technológie z predmetu technická grafika.

      • Koža od firmy Eissmann

      • Vo februári 2021 nám firma Eissmann Holíč poskytla prebytočné zásoby hovädzích koží, ktoré využijeme pri praktickej výrobe originálnych knižných dosiek.

      • Denný režim dieťaťa - študentské práce

      • Študenti 2.ročníka odboru Učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo a Sociálno - výchovný pracovník vypracovali z predmetu Vývinová psychológia projekt Denný režim dieťaťa vo veku 3-6 rokov.

      • Úprava lyžiarne

      • Po rekonštrukcii priestorov kabinetu a kostymérne sme pristúpili k inovácii ďalších priestorov - lyžiarne. 

      • Dôležitý oznam pre rodičov a študentov našej školy

      • Vážení rodičia, študenti,
       v prípade, že ste ešte nezaplatili príspevok ZRPŠ na šk. rok 2020/2021, je potrebné tak urobiť najneskôr do 12. 02. 2021.
       Výška príspevku je 30 €. V prípade, že školu navštevuje viac súrodencov, tak 30 € platí jeden a ďalší súrodenci len 5 € (nezistené škody a poistné). Príspevok treba zaslať na účet ZRPŠ v SLSP, číslo účtu: SK82 0900 0000 0002 5093 0446 - do poznámky uviesť: meno a priezvisko žiaka, trieda (povinný údaj). Povinnosť platby je aj pre študentov ktorí študujú podľa individuálneho študijného plánu.

       Ing. Jozef Pavlík
       riaditeľ školy

 • Staňte sa naším fanúšikom