• Pokročilá vekom, no mladá duchom...taká je naša škola, Stredná odborná škola Jozefa Čabelku.

     • Už len 5 rokov jej chýba k 100. Duchom však zostáva stále mladá. Každoročne v septembri sa jej priestory  zaplnia mladými ľuďmi, ktorí v jej žilách rozprúdia život. Už toľký krát....už 95 rokov. Triedy a chodby sú plné ruchu, smiechu, kriku. Neustály pohyb, vzájomné spoznávanie sa, opakovanie učiva pred písomkou... Spomínate si aj vy na strednú školu? Na tú našu spomínajú tisíce. Nielenže je dlhodobou súčasťou života v Holíči, ale aj súčasťou života mnohých z vás. A hoci je v pokročilom veku, vyzerá stále dobre. Priestory  a učebne sa modernizujú -  najnovšie bezbariérový vstup. Taktiež vonkajšok budovy prechádza postupnou rekonštrukciou – v súčasnosti nová strecha a fasáda na starej časti budovy. Cieľ školy však zostáva nezmenený-  vzdelávať a vychovávať. Stredná odborná škola Jozefa Čabelku si za desiatky rokov  vybudovala imidž náročnej strednej školy. Do praxe i do ďalšieho štúdia zodpovedne pripravila tisíce absolventov. Kvalifikovaný pedagogický zbor zabezpečuje štúdium v perspektívnych odboroch logistika, operátor tlače, operátor kožiarskej výroby,  sociálno–výchovný pracovník, učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo a v študijnom odbore, ktorý funguje už od roku 1973 ekonomika pôdohospodárstva. Len vzdelávanie mladým ľuďom nestačí. Sú plní zvedavosti a majú veľa životnej energie. Preto sa popri klasickom vyučovacom procese organizuje veľa spoločných akcií. Športové turnaje, lyžiarske kurzy, návštevy divadla, múzeí, veľtrhov, exkurzie na Slovensku i v zahraničí, zaujímavé prednášky, besedy, cyklovýlety, koncoročné výlety, zahraničné stáže v projektoch Erasmus+ a veľa ďalších. Ako dobrovoľníkov môžete našich žiakov stretnúť na rôznych podujatiach organizovaných mestom Holíč, Centrom voľného času, Mestskou knižnicou. So svojimi vyučujúcimi pripravujú programy a podujatia pre materské a základné školy, domovy dôchodcov i širokú verejnosť. Každý žiak tu má vytvorený priestor rozvíjať svoje záujmy a realizovať svoje nápady.

      Stredná poľnohospodárska technická škola, Roľníckozeleninárska škola, Štátna hospodárska škola, Štátna jednoročná hospodárska škola....Zmien v histórii tejto holíčskej školy bolo mnoho. Od názvu až po zameranie študijných odborov. Ale stojí tu a funguje už od 26.11.1923. Za jej existenciu a dnešné úspešné  fungovanie patrí vďaka mnohým osobnostiam Ing. Pavlovi Škápikovi, Ing. Jánovi Šmehylovi, Ing. Richardovi Polákovi, Ing. Stanislavovi Kubíčkovi a súčasnému riaditeľovi Ing. Jozefovi Pavlíkovi. Aj vďaka ich úsiliu a práci môžeme povedať, že Stredná odborná škola Jozefa Čabelku  je školou s výsledkami a školou s budúcnosťou.

     • V Divadle Jána Palárika

     • Deväťdesiate  výročie od smrti jedného z najvýznamnejších slovenských spisovateľov  Martina Kukučína  si v Divadle Jána Palárika uctili naštudovaním poviedky Neprebudený. S tvorbou Martina Kukučína sa na hodinách literatúry stretávame opakovane. Poviedky Rysavá jalovica, Neprebudený, Keď báčik z Chochoľova umrie patria ku klenotom slovenskej tvorby.  Aj to bol dôvod, prečo  sme  15.10. 2018 vycestovali do Trnavy.  Dopoludňajšie predstavenie ponúkalo najmä študentom stredných škôl  citlivé spracovanie témy o mentálne postihnutom chlapcovi Ondrášovi Machuľovi.   Dojemný príbeh, ktorý  hovorí o krehkosti ľudskej duše je nadčasový.  Obdiv všetkých prítomných si zaslúžil najmä predstaviteľ hlavnej úlohy. Po nevšednom kultúrnom zážitku sme našu divadelnú exkurziu ukončili prechádzkou po jesennej Trnave.

      Mgr.Lenka Filúšová

     • Biela pastelka - poďakovanie

     • Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska ĎAKUJE študentom SOŠ Jozefa Čabelku za spoluprácu pri verejnej zbierke pre ľudí so zrakovým postihnutím. Počas hlavného zbierkového dňa 21. septembra 2018 vyzbierali sumu 459,69 €.

     • Európsky deň jazykov na hodinách nemčiny

     • S presvedčením, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu, Rada Európy podporuje mnohojazyčnosť v celej Európe. Preto sa už od roku 2001 26.september oslavuje ako Európsky deň jazykov. Minulý týždeň sme ho oslávili aj na hodinách nemeckého jazyka. Žiaci rozdelení do menších skupín riešili rôzne zábavné úlohy týkajúce sa nemčiny i ostatných európskych jazykov, pri ktorých preukázali svoje vedomosti a zručnosti. Ďalší zasa zapojili svoju fantáziu a ukázali svoju kreativitu pri tvorbe projektov. Svojou aktivitou nadobudli nové poznatky a ukázali, že dokážu navzájom veľmi dobre spolupracovať.

      Mgr. Jana Kubíčková

     • Exkurzia logistov - ŽSR Cargo Slovakia / železničná stanica Kúty

     • V dňoch 14. a 27. septembra 2018 sa študenti študijného odboru Logistika – informačné technológie zúčastnili exkurzie v spoločnosti ŽSR Cargo v Kútoch. So ŽSR Cargo má naša škola dlhoročnú spoluprácu. Každoročne majú záujem o našich žiakov aj po skončení školy. Žiaci mali možnosť nahliadnuť ako sa vykonáva objednávka a označovanie železničných vozňov pri rôznych druhoch prepráv a taktiež im bola prakticky predvedená práca výpravcu na železničnej stanici. Na otázky im odpovedal odborný personál.

     • Biela pastelka

     • Dňa 21. septembra sa zapojili dobrovoľníci z našej školy do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú organizovala Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Biela pastelka je verejná zbierka, ktorá vďaka pomoci darcov zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života. Biela pastelka patrí medzi 10 najväčších zbierok na Slovensku.
      Každý dobrovoľnícky tím, ktorý sa zbierky zúčastnil, je zaradený do súťaže o pokladničku s najvyšším výnosom. Osem najlepších tímov sa zúčastní na natáčaní relácie Trochu inak v Slovenskom národnom divadle s populárnou moderátorkou Adelou Vinczeovou.

     • Medzi čabelkovcami opäť budúci ekonómi

     • Prázdniny ubehli ako voda a znovu sme zasadli do školských lavíc. V tomto školskom roku naše rady opäť rozšírili študenti študijného odboru ekonomika pôdohospodárstva.

      Absolventi tohto študijného odboru, ktorý má na našej škole dlhoročnú tradíciu, našli uplatnenie  v rôznych oblastiach na trhu práce. Niektorí išli pracovať hneď po skončení strednej školy, iní až po absolvovaní vysokoškolského štúdia. Možno ich stretnúť nielen v poľnohospodárskych podnikoch, ale i v bankách, poisťovniach, vo výrobných podnikoch, v orgánoch štátnej správy a samosprávy. Odvážnejší sa dali na podnikanie a vybudovali prosperujúce firmy nielen v našom regióne, ale i v rôznych kútoch Slovenska.

      Uvedené skutočnosti sú dôkazom toho, že študijný odbor ekonomika pôdohospodárstva poskytuje kvalitné ekonomické vzdelanie nielen pre zamestnancov pôdohospodárstva, ale všetkých odvetví národného hospodárstva.    

      Tešíme sa na prvákov v školskom roku 2019/2020!                      

      Ing. Elena Bocková

      učiteľka ekonomických predmetov

     • Štedrý začiatok nového školského roka

     • Dňa 4. 9. 2018 si študenti 1. ročníka odbor logistika a ekonomika prebrali z rúk riaditeľa školy Ing. Jozefa Pavlíka tablety, na ktoré prispeli podniky v okolí prostredníctvom dvoch percent z daní. Podniky INA Skalica, Grafobal, Eissmann Holíč, Silgan Nové Mesto nad Váhom,  Protherm, Mahle Senica, Kovoreal, Fiege Skalica, ArcelorMittal Senica, RUUKKI Holíč, Ikea Industry Malacky sú  zapojené do duálneho vzdelávania našich študentov. Sumou 3 000€  prispeli podniky k  zvýšeniu kvality vzdelávania odborných predmetov.

     • Nový školský rok

     • Školský rok 2018/2019 na SOŠ Jozefa Čabelku otváral slávnostným príhovorom primátor mesta Holíč PhDr. Zdenko Čambal v sprievode so zástupcom primátora p. R. Caletkom, vedúcim oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva Mgr. F. Janečkom. Všetkých študentov zároveň privítal aj riaditeľ školy Ing. Jozef Pavlík.

     • Cyklovýlet

     • Cyklovýlet  - Holíč, Skalica, Baťov kanál, Výklopník, Petrov prístav, Skalické rybníky. Spolu 32 km :-) 

     • Tereziánske dni 2018

     • Tereziánske dni 2018

      Vystúpenie študentiek - št. odbor učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo.

      Ocenenie študentov "Top školák" - Margaréta Pavlíková 4.A, Dominika Ševčíková 4.A.