• Novinky

      • Práce našich študentov

      • Študenti logistiky a polygrafie v spolupráci s učiteľmi odborných predmetov nezaháľali počas dištančného vzdelávania. Ukážky z 3D tlače, laseru, knihárstva, pyrografie a drevorezby.

      • Dištančné vyučovanie

      • Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR od 11. januára 2021 pokračuje vyučovanie dištančným spôsobom. Bližšie informácie ohľadom otvárania škôl a maturitných skúšok sa dozviete na stránkach ministerstva školstva Návrat žiakov do škôl. 
       Prosíme všetkých žiakov, aby  k dištančnej forme vzdelávania pristupovali zodpovedne a aby sa v čase rozvrhu nevenovali žiadnym iným aktivitám. A aj mimo vyučovania sa správali maximálne zodpovedne, dodržiavali všetky epidemiologické nariadenia.

      • Vianočná výzdoba

      • Blížia sa nám najkrajšie sviatky roka - Vianoce. Aj na škole sa snažíme spríjemniť priestory a navodiť v tomto ťažkom období predvianočnú atmosféru. 

      • PROJEKT ERASMUS+ V PLNOM PRÚDE

      • Európsky projekt mobility ERASMUS+ sa kvôli nepriaznivej epidemiologickej situácii musel presunúť na jar 2021. Napriek tomu sme 27 vybraným študentom odborov logistika - informačné technológie, polygraf - operátor tlače a učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo, odovzdali balíček plný praktických darčekov a finančnú hotovosť určenú na osobnú spotrebu počas stáže.

      • Oznam pre účastníkov Erasmus+

      • Vzhľadom na vzniknutú situáciu - vyhlásenie zákazu vychádzania, sa odovzdávanie propagačných materiálov na Erasmus+ dňa 28.10.2020 neuskutoční. O nasledujúcom termíne vás budeme včas informovať.

      • Úprava zvonenia, aplikácia na dištančné vzdelávanie

      • Od 14. 10. 2020 počas dištančného vzdelávania budú upravené hodiny podľa nasledujúceho rozpisu:

                                                                     

       1. hodina:           07.55 h - 08.25 h

       2. hodina:           08.30 h - 09.00 h

       3. hodina:           09.05 h - 09.35 h

       4. hodina:           09.45 h - 10.15 h

       5. hodina:           10.20 h - 10.50 h

       6. hodina:           11.00 h - 11.30 h

       7. hodina :          11.35 h - 12.05 h

       8. hodina:           12.10 h – 12.40 h

        

       Prosíme všetkých študentov, aby si pre potreby online vzdelávania nainštalovali aplikáciu zoom podľa nasledovného návodu: https://www.youtube.com/watch?v=d6K1s6Dym5k

       Každý vyučujúci vám pošle prihlasovacie ID do aplikácie pod ktorým sa pripojíte.

      • Oznam pre rodičov

      • Vážení rodičia,

       v prípade, že ste ešte nezaplatili príspevok ZRPŠ na šk. rok 2020/2021, je potrebné tak urobiť najneskôr do 31.10.2020.

       Výška príspevku je 30€. V prípade, že školu navštevuje viac súrodencov, tak 30€ platí jeden a další súrodenci len 5€ (nezistené škody a poistné). Príspevok treba zaslať na účet ZRPŠ v SLSP, číslo účtu: SK82 0900 0000 0002 5093 0446 - do poznámky uviesť: meno a priezvisko žiaka, trieda (povinný údaj).

       Ing. Jozef Pavlík
       riaditeľ školy

      • Pokyny k dištančnému vzdelávaniu

      • Vyučovanie bude prebiehať od utorka, 13.10.2020, riadne podľa rozvrhu. Študenti sú povinní byť pripojení podľa pokynov vyučujúcich. V prípade, že si žiak nebude plniť povinnosti, nebude z predmetu klasifikovaný. 

      • Dištančné vzdelávanie

      • Od pondelka 12.10.2020 prechádza naša škola na dištančné vzdelávanie. Bližšie informácie poskytneme v najbližších dňoch.

      • Majstrovstvá Slovenska v streľbe

      • Dňa 20.9.2020 sa študentka našej školy Monika Havelková (2.B) zúčastnila na Majstrovstvách Slovenska v streľbe z malokalibrových zbraní v Príbelciach. S pekným výsledkom 616,7 bodov sa umiestnila na 1. mieste a získala tak titul majsterky Slovenska. Blahoželáme!

      • Okresné kolo Hurbanovho pamätníka

      • Dňa 17.9.2020 sa v Senici konal 52. ročník súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy -  Hurbanov pamätník. Našu školu reprezentovala študentka 4. A Terézia Tomišová, ktorá sa kvalifikovala v školskom kole. V kategórii poézia obsadila Terézia s básňou Jána Kostru Chvála vody krásne tretie miesto. Blahoželáme!

      • Povinnosti zákonného zástupcu žiaka alebo plnoletého žiaka

      • · Zodpovedá za dodržiavanie hygienicko-epidemiologických opatrení pri príchode žiaka do strednej školy a pri odchode žiaka zo strednej školy (nosenie rúšok, dodržiavanie odstupov, dezinfekcia rúk v zmysle aktuálnych opatrení ÚVZ SR).

       · Zabezpečí pre svoje dieťa každý deň minimálne dve rúška (náhradné, musí mať pri sebe v prípade potreby) a papierové jednorazové vreckovky. Strana 5 z 16 Dodržiava pokyny riaditeľa školy, ktoré upravujú podmienky prevádzky konkrétnej strednej školy na školský rok 2020/2021.

       · Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie o bezinfekčnosti o tom, že žiak neprejavuje príznaky prenosného ochorenia (príloha). Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast. Počet podaných Vyhlásení o bezinfekčnosti a Potvrdení o chorobe nie je limitovaný.

       · V prípade, že má u svojho dieťaťa podozrenie alebo potvrdené ochorenie na COVID-19, bezodkladne o tejto situácii informuje príslušného vyučujúceho a riaditeľa školy. Povinnosťou zákonného zástupcu je aj bezodkladne nahlásenie karantény, ak bola dieťaťu nariadená lekárom všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast alebo miestne príslušným regionálnym hygienikom. Za týchto podmienok je žiakovi prerušená dochádzka do školy. Ak ide o plnoletých žiakov, plnia uvedené povinnosti osobne. Ak ide o žiakov, ubytovaných v školskom internáte, uvedené povinnosti na nevyhnutne potrebný čas plní školský internát, a to aj v prípade plnoletých ubytovaných žiakov.

      • OZNAM

      • Od stredy 16.9.2020 prebieha riadne vyučovanie v neskrátenej forme – 45-minútové vyučovacie hodiny za dodržania všetkých hygienických opatrení vydaných ÚVZ a MŠVVaŠ.

      • Uvítanie v školskom roku 2020/2021

      • V stredu, 2.septembra 2020, sme po netradičnom školskom roku 2019/2020 a dvojmesačných prázdninách opäť zasadli do školských lavíc. Začal sa nový školský rok 2020/2021 s prezenčnou výučbou s určitými obmedzeniami z dôvodu nepriaznivej epidemiologickej situácie SARS-Cov-2. Jeho zahájenie bolo preto oproti iným školským rokom trošku netradičné. Študentov v triedach najprv privítali triedni učitelia, potom zaznela štátna hymna a po nej nasledoval príhovor riaditeľa školy Ing. Jozefa Pavlíka. Úsmevy sme tentokrát síce skryli za rúškami, ale hlavné je, aby sme dodržiavali všetky bezpečnostné opatrenia a boli zdraví. Tešíme sa, keď budeme môcť zložiť rúška a fungovať v štandardnom režime. Prvákom prajeme, nech sa im na našej škole páči a všetkým študentom želáme veľa úspechov, dobrých známok a zaujímavých zážitkov!

      • Otvorenie školského roka 2020-21

      • Vážení rodičia, milí žiaci!

       Začiatok roka kvôli epidémii SARS-Cov-2 bude bez spoločného slávnostného otvorenia a zákonného zástupcu.

       Každý žiak musí pri vstupe do školy odovzdať zdravotny_dotaznik.docx, vyplnený zákonným zástupcom alebo plnoletým žiakom.

       Takisto musí mať dve rúška a papierové jednorazové vreckovky.

       Bez dotazníka, dvoch rúšok a papierových jednorazových vreckoviek nebude vpustený do školy!

       Hlavné zásady sú:

       Žiaci nosia rúška všade vo vnútorných priestoroch školy.

       Počas prestávok sa zdržujú v triede.

       Podmienky vyučovania sú rozdelené do troch fáz:

       1._faza_-_zelena.jpg

       2._faza_-_oranzova.jpg

       3._faza_-_cervena.jpg

      • Úprava priestorov školy pokračuje

      • Pripravujeme sa na školský rok 2020/21 - pokračuje úprava priestorov školy - rekonštruujú sa študentské šatne, buduje sa nová učebňa grafického dizajnu a nová dielňa pre podnikanie v polygrafii. Na stene chodby vedúcej do telocvične pribudol obraz holíčskeho mlyna. 

 • Staňte sa naším fanúšikom