• Novinky

      • Držíme palce našim maturantom!

      • Témy písomnej formy internej časti zo slovenského jazyka a literatúry v školskom roku 2018/2019

       1. Základný zdravotnícky výcvik by mal byť povinný (Diskusný príspevok)

       2. Môj mikrosvet (Umelecký opis miesta, kde žijem)

       3. Je smutné, že obeťami podvodníkov sa stávajú tí najzraniteľnejší (Úvaha)

       4. Ten odkaz prišiel v pravej chvíli (Rozprávanie)

      • Nová odborná učebňa

      • V rámci rekonštrukcie interiérov našej školy – Strednej odbornej školy Jozefa Čabelku, Holíč bola sprevádzkovaná i nová odborná učebňa pre študijný odbor: učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo. Študentky uvedeného odboru  v učebni vykonávajú odbornú prax zameranú na ich budúce povolanie – učiteľky  predprimárneho vzdelávania, vychovávateľky v ŠKD, opatrovateľky v detských jasliach a pedagogického asistenta na 1.stupni ZŠ.

       Odbornú prax pre budúce učiteľky MŠ vykonávajú študentky 3. ročníka a prebieha 1x do týždňa v doobedňajších hodinách. Je zameraná na všetky vzdelávacie oblasti podľa Školského vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie. Odbornú prax pre budúce vychovávateľky ŠKD vykonávajú študentky 4. ročníka a prebieha 1x do týždňa v poobedňajších hodinách. Je zameraná na všetky oblasti výchovy Školského klubu detí.

       Študentky pod vedením kvalifikovaného pedagóga vypracúvajú podrobné prípravy na cielené edukačné aktivity do MŠ a ŠKD. Následne ich pomocou technológií, rôznych metód výchovno- vzdelávacej činnosti  a množstva didaktických, i vlastnoručne vyrobených  pomôcok simulujú v odbornej učebni, ktorá je vybavená na spôsob klasickej  triedy v MŠ, či triedy 1.stupňa ZŠ, v ktorej je zriadený i ŠKD.  Reálne deti konkrétnej vekovej skupiny sú tu „nahradené“  študentkami – spolužiačkami. Okrem odbornej praxe prebieha v tejto učebni i výučba rôznych metodík pre daný odbor, napríklad sa tu vyučuje predmet Metodika rozvíjania matematických predstáv, či Metodika jazykovej a literárnej prípravy. Okrem týchto vyučovacích  predmetov tu prebieha i predmet Tvorivá dramatika, kde sa študentky zdokonaľujú v improvizácii s dejom i bez deja, neverbálnej komunikácii, či dramatizácii a nácviku  divadla s bábkami.

       Študentky uvedeného odboru touto formou praktickej výučby nadväzujú na predchádzajúcu súvislú prax vykonávanú v 1. a 2. ročníku v predškolských zariadeniach, aby sa tak pripravili na ďalšiu súvislú prax v reálnych podmienkach v 3. a 4. ročníku, ktorá je vykonávaná v predškolských a školských zariadeniach v mesiacoch máj a jún príslušného školského roka podľa výberu konkrétnej študentky a miesta jej trvalého pobytu .  Študentky v odbornej učebni v teoretickej i praktickej rovine nadobúdajú vedomosti a zručnosti potrebné na ich neskoršie pôsobenie v praxi v oblasti rozvíjania jemnej a hrubej motoriky, samoobslužných činností  a zdravého životného štýlu u detí, v oblasti rozvíjania komunikačných zručností, matematických predstáv, v oblasti poznávania prírody, spoločnosti, umenia a kultúry vo forme hudobnej, dramatickej, výtvarnej pracovnej výchovy.  

       Študentky študijného odboru: učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo majú takouto formou možnosť zdokonaliť sa vo svojich praktických zručnostiach, schopnostiach a svoje nadobudnuté vedomosti zo všeobecných i odborných predmetov  pretaviť do konkrétnej ,cielenej edukačnej aktivity zameranej na určitú vekovú skupinu detí už v reálnych podmienkach predškolského, či školského zariadenia . Nová odborná učebňa mala celkovo u študentiek našej školy veľmi kladnú odozvu a na výučbu v takto pripravenom prostredí  sa veľmi tešili.

       Touto cestou radi privítame v hore uvedenom  študijnom odbore od nového školského roku  2019/2020 nové, šikovné a zanietené budúce pani  učiteľky v MŠ, vychovávateľky v ŠKD, opatrovateľky detí v detských jasliach, či pedagogické asistentky na ZŠ, pretože zanietených a oddaných ľudí pre tieto ušľachtilé povolania, ktorých poslaním je výchova a vzdelávanie detí nie je nikdy dosť.

       Mgr. Mária Léontine Poturnay

       SOŠ Jozefa Čabelku, Holíč          

      • Hurbanov pamätník

      • Dňa 21.2.2019 prebehlo v školskej knižnici školské kolo Hurbanovho pamätníka. Z trinástich talentovaných recitátorov postúpili do okresného kola v kategórii poézia Terézia Tomišová  - 1. miesto a Erika Dávideková – 2. miesto. V kategórii próza bude našu školu v okresnom kole reprezentovať Alexandra Trnková. Dievčatám blahoželáme a v okresnom kole im želáme veľa šťastia.

        Vyučujúce SJL

      • Takto sme si pred rokom užívali na stáži Erasmus+

      • Erasmus+ (program EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport)

       Cieľom projektu je zvýšiť kvalitu praktickej a odbornej prípravy účastníkov a tak zlepšiť ich uplatnenie na trhu práce. Študenti z odborov logistika - informačné technológie a polygraf - operátor tlače prehĺbili svoje vedomosti a praktické zručnosti v nadnárodnej spoločnosti DHL Express Ostrava a v tlačiarenskej firme FINIDR Český Těšín. Študenti odborov sociálno – výchovný pracovník a učiteľstvo pre MŠ absolvovali prax v zariadení Sociální služby města Havířov a v dvoch materských školách v Havířově. Prax prebiehala v rozpätí dvoch týždňov (10 pracovných dní) a vybraní boli študenti s najlepšími študijnými výsledkami.

      • V Bratislavskom bábkovom divadle

      • Dňa 19.2.2019 študentky 1.B UČI a 2.A UČI navštívili spolu s pani profesorkami  Mgr. Lenkou Filúšovou a Mgr. Janou Kubíčkovou  Bratislavské bábkové divadlo. V bábkovom divadle plnom detí sme si pozreli dobrodružnú bábkovú klasiku o skrytom hrdinovi s názvom Popolvár. Hlavný hrdina Popolvár je škaredé káčatko a večný lenivec medzi ľuďmi a medzi Slovákmi, no napokon sa stane hviezdou krajiny po tom, čo zachráni krásnu princeznú pred zlým černokňažníkom. Divadlom sa ozýval veľký smiech, čo značí že sme si predstavenie užili a účinkujúcich sme odmenili veľkým potleskom. Po zážitku z divadla sme sa presunuli do blízkeho nákupného centra kde sme strávili  čas nakupovaním a na záver načerpali silu pred odchodom dobrým jedlom. Z výletu sme sa vrátili spokojní a s radosťou, že sme mali možnosť vidieť skvelo spracované bábkové predstavenie.

       Natália Hurbanová, 2.A

      • Študentské prezidentské voľby

      • Študentských prezidentských volieb, ktoré sa konali 13.-14.2.2019 sa zúčastnilo 41,67 % voličov. Víťazka volieb získala 51,47 % platných hlasov.
       Ďakujeme študentom za účasť a volebnej komisii za hladký priebeh volieb.
       Výsledky 1.kola Študentských prezidentských volieb:
       1. Zuzana Čaputová
       2.-3. Bohumila Tauchmanová
       2.-3. Marián Kotleba
       4. Milan Krajniak
       5.-6. Robert Mistrík
       5.-6. Béla Bugár
       7. Martin Daňo
       8.-9. Róbert Švec
       8.-9. Maroš Šefčovič
       10. Štefan Harabin
       11.-15. Ivan Zuzula
       11.-15. Juraj Zábojník
       11.-15. Eduard Chmelár
       11.-15. František Mikloško
       11.-15. Jószef Menyhárt

      • Karneval v CVČ

      • Dňa 13.2.2019 usporiadalo CVČ Holíč, v rámci krúžku Materské centrum Žubrienky, karneval pre deti do troch rokov. K spolupráci prizvali aj študentky našej školy z 3.A triedy – odbor  učiteľstvo pre MŠ a vychovávateľstvo.

       Veselý karneval a masky všetkých potešili a spríjemnili deň malým aj veľkým.

       Mgr. Mária Túblová

      • Ekonomická olympiáda Trnava

      • 499 stredoškolákov z 18 škôl v Trnavskom kraji sa zapojilo do tohtoročnej Ekonomickej olympiády. V piatok 8. 2. sa stretla najlepšia 41-tka v krajskom kole súťaže na Fakulte sociálnych vied UCM v Trnave. Medzi nimi boli aj dvaja žiaci našej školy - Veronika Pavelková a Juraj Bohuš študenti odboru logistika.

       Ekonomická olympiáda je celoslovenská súťaž v znalostiach z ekonómie a financií, ktorá je určená študentom stredných škôl. Svojím poňatím prispieva k ďalšiemu rozvoju kľúčových schopností a znalostí študentov v tomto odbore. Otázky do súťaže a koncepciu Ekonomickej olympiády spoluvytvárajú ekonómovia a odborníci z  Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz, Českej národnej banky a Inštitútu ekonomického vzdelávania.

       Cieľom Ekonomickej olympiády je vyhľadávať medzi slovenskými stredoškolákmi nadaných budúcich ekonómov a následne ich podporovať v rozvoji, vytvoriť im dobrý odrazový mostík pre ďalšie štúdium, prax a kariéru. Celonárodná ekonomická súťaž ich prepojí s ekonómami a expertmi, ktorí môžu študentov následne inšpirovať a podporovať na študijnej a kariérnej ceste. Študenti môžu taktiež vyhrávať stáže a hodnotné ceny, ktoré Ekonomickej olympiáde poskytujú partneri projektu.

       https://www.facebook.com/iness.slovakia/

      • Čabelkovci v celoslovenskej vedomostnej súťaži Expert geniality show medzi najúspešnejšími!

      • Do celoslovenskej vedomostnej súťaže Expert geniality show sa v školskom roku 2018/2019 zapojilo 4796 stredoškolákov. Medzi najúspešnejších riešiteľov sa zaradil aj žiak našej školy Adrian Vrablic z 2.B. odbor logistika, ktorý sa umiestnil na celkovom 44. mieste a získal titul TOP EXPERT. Ešte lepší výsledok dosiahol vo vybraných súťažných kategóriách, Svetobežník -17. miesto; Dejiny, udalosti, umenie – 28. miesto. Aj ostatným žiakom našej školy sa podarilo dosiahnuť dobré umiestnenie. Ján Bohdan, Jakub Kukliš, Juraj Bohuš (2.B), Terézia Tomišová (2.A) a Šimon Jedlička (1.A) získali titul EXPERT NA TÉMU. Vo svojich súťažných kategóriách – Góly, body, sekundy, Mozgolamy, a Svetobežník - sa umiestnili v prvej štvrtine rebríčka. Blahoželáme!

       Mgr. Lenka Filúšová

      • Galéria mesta Bratislavy - Josef Lada

      • Študentky 3.A – učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo navštívili Mirbachov palác, v ktorom sídli Galéria mesta Bratislavy. V galérii si prezreli výstavu venovanú Josefovi Ladovi a zamestnanci si pre nich pripravili metodickú hodinu, kde im odprezentovali, čo robia s deťmi.

       Josef Lada (1887 – 1957) patrí k tým českým výtvarným umelcom, ktorého tvorba je známa po celom svete. Pôsobil ako maliar, ilustrátor a spisovateľ najmä kníh pre deti. Vytvoril si osobitý, okamžite ľahko identifikovateľný štýl s jemným humorným podtextom. Slávnymi sa stali aj jeho štylizované malebné zobrazenia českej, často zasneženej  dediny.

      • Lyžiarsky výcvik Malinô Brdo

      • Ružomberok 2019

       20.1. až 25.1.2019 sa žiaci prvého a druhého ročníka Strednej odbornej školy J. Čabelku  zúčastnili lyžiarskeho výcviku na Malinô Brdo pri Ružomberku. Pod dozorom Ing. J. Pavlíka a Mgr. R. Srnca sme si užili veľa zábavy, či už na svahu alebo v hoteli. Každý večer sa nám postarali o zaujímavý program. Mali sme aj návštevu miestnych horolezcov, ktorí nám pustili video ako správne lyžovať, čo robiť pri zranení a ako podať v prípade núdze prvú pomoc. Na záver večera sme sa rozprávali o ich cestách na rôzne vrcholy. O program na iné večery sa nám postarali učitelia a žiačky druhého ročníka. Odchádzali sme veľmi spokojní a plní očakávaní, že aj na ďalší rok si užijeme toľko zábavy. – Sabína Ščúryová, 2.A

      • David Jankovič víťazom okresného kola Olympiády v NEJ

      • Vo štvrtok 17. januára 2019 sa v Skalici uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Našu školu úspešne reprezentoval David Jankovič zo 4.A, ktorý získal 1. miesto a zároveň postúpil do krajského kola. Gratulujeme a budeme mu všetci držať palce!

        

       Mgr. Jana Kubíčková

 • Staňte sa naším fanúšikom